TÉMACSOMAGOK

Összes témacsomag

A témanap a választott irodalmi mű köré építve dolgozza fel és közvetíti a gyerekek számára érthető módon az adventi időszakhoz kapcsolódó alapvető hitéleti tartalmakat, miközben fejleszti a szövegértést, a nyelvtani, matematikai készségeket és a digitális kompetenciát.

A tanulók digitális eszközök segítségével megismerik a Jeruzsálembe való bevonulás történetét, helyszíneit. A Virágvasárnaphoz kapcsolódó angol szavakkal, kifejezésekkel bővítik szókincsüket, fejlesztik az olvasottszöveg-értési készségüket.

Az óraterv célja a bibliai történet feldolgozásán keresztül a szövegértés, az angol múlt idejű igealakok elsajátításának és múlt idejű mondatok alkotásának gyakoroltatása egyéni és csoportmunkában. Az óra végi ellenőrzés egyéni kérdőíves (vagy elektronikus) ellenőrző feladtok formájában történik.

A tanulók Zakeus történetén keresztül gyakorolják a szövegértést, a múlti idejű igealakok, a szövegkohéziót biztosító kifejezések, valamint a névmások használatát. Szerepkártyák segítségével mesélik el a történetet egy-egy szereplő szemszögéből, ami empatikus képességeiket is fejleszti.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a „should” nyelvtani szerkezet segítségével. „A vakon született ember gyógyulása” bibliai történeten keresztül fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók kooperatív munkaformában dolgozva megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. LearningApps-feladatok segítségével, kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

Az óra keretében a tanulók Debrecen és a reformáció témaköréhez kapcsolódó, változatos feladatokon (mozaik, kvíz, idővonal, turistakalauz, feladatkártyák készítése társasjátékhoz) keresztül, csoportmunkában dolgozva fejlesztik nyelvi képességeiket és egyháztörténeti ismereteiket.

Pál apostol levelén keresztül a diákok elmélyítik a melléknevekkel kapcsolatos ismereteiket, triminó segítségével gyakorolják az alap- és középfok alkalmazását, önálló mondatalkotással pedig a melléknevek használatát. A bibliai szöveg alapján fejlesztik a hallott- és olvasottszöveg-értésüket.

A tanulók IKT-eszközök segítségével, csoportmunkában elevenítik fel a Nagyhét napjaira vonatkozó ismereteiket angol nyelven. Az eseményekhez kapcsolódó szavak, kifejezések elsajátítása mellett lehetőség van a ráismerő készség, kreatív gondolkodás, tanulói együttműködés fejlesztésére is.

Az óra során a tanulók fejlesztik a karácsony témaköréhez kapcsolódó szókincsüket, megismerik az ünnephez kapcsolódó jelképeket. A témacsomagban található LearningApps-feladatok a szókincsbővítésben, az olvasott és hallott szöveg megértésének ellenőrzésében segítenek.

Az óraterv az utazás, turizmus, gazdaság, életmód témák szókincsét ismételteti át, főként digitális feladatokon keresztül. A tanulók gyakorolják a mondatszerkezeteket, majd azok segítségével csoportosan prezentációt készítenek, melyet előadás formájában bemutatnak, végül értékelnek.

A témacsomag digitális feladatok segítségével és kooperatív technikák támogatásával fejleszti a szövegértést, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációt. A témacsomag interaktív feladatai a tantárgyi kapcsolódások erősítését, valamint a digitális kompetencia fejlesztését célozzák.

A tanulók az óra keretében Dávid és Jonatán barátságával ismerkednek meg olvasottszöveg-értési feladatokon keresztül. A témacsomag feldolgozása során a barátsághoz kapcsolódó szókincs ismétlése, elmélyítése történik változatos munkaformákban és digitális feladatok segítségével.

A témacsomag célja – egy Luther Márton életéről szóló videó, valamint a hozzá kapcsolódó interaktív feladatok megoldásán keresztül – a reformáció történetének megismerése, a témához kapcsolódó szókincs elsajátítása, valamint a szövegértési, kommunikációs és együttműködési készség fejlesztése.

A témacsomag feldolgozása során a tanulók videó, plakát és egy tinédzser naplóbejegyzései segítségével ismerkednek meg egy angol bibliatábor mindennapjaival. A szóbeli kommunikáció nagy hangsúlyt kap az érvelést fejlesztő és az önálló véleményalkotást célzó feladatokban.

A tanulók egy olvasmányon keresztül megismerkednek Luther életének fontosabb szakaszaival, bővítik a lutheri reformációval kapcsolatos szókincsüket. Emellett kontextusba helyezve átismétlik és elmélyítik a korábban tanult múlt igeidők (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) használatát.

A témacsomag az újszájú állatokkal foglalkozó témakör összefoglalását segíti csoportmunkára, valamint egyéni és páros munkára épülő, változatos feladatokkal (kérdésdominó, tabukártyák, LearningApps-feladatok).

Az óra célja – ábraelemzésen, számolási feladatokon, közös fogalomalkotáson és következtetések levonásán keresztül – a környezettudatosság és a fenntarthatósági szemlélet fejlesztése az emberiség ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében.

A gondolattérképpel, tankockákkal, mozgásos játékokkal változatossá tett óra célja az ünnep szentségének, profán hétköznapoktól való eltérésének megéreztetése. Ebben segít az ismert dal megtanulása, a kodályi változat meghallgatása, majd az óra végén egy rövid ünneplés megélése.

A tanév elején megtartandó ráhangoló óra az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el, miközben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére. A megvalósítást digitális segédanyagok és a kinyomtatható dokumentumok is segítik.

Az óra keretében a tanulók komplex képet kapnak az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, a responzóriumok éneklési módjairól, a gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs témaköréről.

Az iskolai könyvtárban megtartott rendhagyó énekóra célja a középkor zenei korszakáról való tudás elmélyítése a graduálmásolás tudományának segítségével. A tanulók az egyszólamú gregorián zenével kapcsolatos ismereteiket bővítik a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az élményközpontú órán a gyerekek megismerkednek a barokk zenekar felépítésével, hangszereivel, a karmesteri feladatokkal, a barokk zene sokszínűségével, valamint a korszak zeneszerzőivel néhány mű meghallgatásán keresztül.

A gyerekek az óra keretében saját tapasztalatokon, énekbeszéd-gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A feladatok jól használhatók a tiszta beszédhang, a helyes artikuláció és beszédlégzés fejlesztésére is.

Az óra a pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból, és mutatja be azokat a Szivárvány havasán kezdetű népdalban. Emellett megismertet az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang-gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel is.

Az óra anyagának feldolgozására egy vetélkedő keretein belül kerül sor, melynek végére a tanulók alapvető ismereteket szereznek Palestrináról, Lassusról és a korszakról, melyben alkottak. A játék feladatai a digitális kompetencia és a kooperációs készségek fejlesztésére is alkalmasak.

Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncertrészletek, magyar népzenei és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek.

A 6. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó videóanyagok nagyban elősegítik, hogy a mai diákok számára természetes ismeretszerzési csatornákon keresztül találjunk utat a gyerekekhez, és vigyük őket közelebb a komolyzene megszerettetéséhez.

Az óra interaktív feladatok, videók és zenehallgatás segítségével ismerteti meg a gyerekekkel a bécsi klasszikus dalok világát, benne Schubert egyik legismertebb művét, keletkezésének körülményeit és zenei apparátusának hangszereit.

A 7. osztályos ének-zene tanításhoz összegyűjtött témacsomagban elsősorban a romantikához kapcsolódó magyar és európai zeneszerzők műveinek videógyűjteménye található, mely lehetőséget ad az alkotások minél élményszerűbb bemutatására.

A gyűjtemény a 8. osztályos ének-zene tananyagban szereplő műveket a maguk látványvilágával együtt mutatják be a diákoknak, egyúttal arra is lehetőséget biztosítva, hogy koncertekre ritkán eljutó tanítványaink is komolyzenei élményekhez juthassanak.

A 9. évfolyamos ének-zene tananyaghoz kapcsolódó videógyűjteményben a népzene és a világzene, valamint az antikvitástól a középkor világán keresztül egészen a barokk zenéig találunk az élményszerű feldolgozáshoz jól használható audiovizuális segédanyagokat.

Tetszik vagy sem, diákjaink okoseszközeiknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek. A témacsomagban található, a klasszicizmustól egészen a kortárs filmzenéikig ívelő válogatás bőséges anyaggal szolgál a mai fiatalok számára is élményszerű órák megvalósításához.

Az óra nyolc, XVII–XX. századi protestáns tudós pályáját és munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit mutatja be, egyben azt is szemléltetve, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól az egy-egy szakterületre specializálódott kutatókig.

A gyakorlati ismeretszerzésre, kísérletezésre épülő óra célja, hogy a tanulók – megfigyeléseiket összekapcsolva korábbi ismereteikkel – megismerkedjenek az egyenletesen változó körmozgás szögjellemzőivel és a tehetetlenségi nyomaték jelenségével.

Az óra célja a perdület fogalmának és megmaradási törvényének feldolgozása, a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség közti fordított arányosság felfedeztetése kísérletekkel és gyakorlati alkalmazásokkal. A tanultak elsajátítását és az ellenőrzést tankocka-feladatok segítik.

A tanult ismeretek (a forgómozgás alapegyenlete) alkalmazása és elmélyítése az óra keretében a bibliából (Dávid és Góliát története), a sportból és a mindennapi életből vett példákon keresztül történik. Emellett a diákok feladatmegoldás és mérés útján elemzik néhány eszköz mozgását.

A digitális kompetencia fejlesztését fókuszba helyező, csoportmunkára épülő órán a diákok megtanulják a Lego-robot kezelését, elsajátítják a mérés és adatértelmezés módszertanát, grafikonokat készítenek, valamint megismerkednek a fizika technikai fejlődésre gyakorolt hatásával.

Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai és dinamikai jellemzőinek tisztázása, az új fogalmak bevezetése tankockafeladatokon, életszerű számpéldákon keresztül történik. Az óra végén táblázatos összesítés segíti a már ismert és új fogalmak rendszerezését, összekapcsolását.

A két, egymásra épülő tanegység első óráján az inerciarendszer, a gyorsuló vonatkoztatási rendszer, valódi és nem valódi, ún. fiktív, tehetetlenségi erők tudatos használatának elsajátítása a cél, vicces és meghökkentő videók, kísérletek és LearningApps-feladatok beépítésével az órai tevékenységbe.

A tematikus órapár második egysége a földi forgó vonatkoztatási rendszerben fellépő centrifugáliserő-hatásokon kívül a földrajz tantárgyban már megismert Coriolis erővel foglalkozik. A megértést az interneten elérhető animációk, videók, valamint LearningApps-feladatok támogatják.

Az óra keretében a tanulók megismerik az általános állapotváltozás törvényét, majd a gázállapot egyenletét, végül kiszámolják a gázállandó értékét. Az állapotváltozások ismétlése és a tudás ellenőrzése tanári prezentáció és tankockafeladatok segítségével történik.

Az óra célja annak bemutatása, hogy az ideális gázmodell segítségével, a mikroszkopikus méretű gázrészecskék mozgásának leírásával eljuthatunk a gáz makroszkopikus jellemzőinek jobb megértéséhez. Az is kiderül, hogy egy jelenség megértése céljából használt modell hogyan finomítható.

Az óraterv mikroszkopikus szempontból értelmezi az állapotváltozásokat. A felhasznált animációk érthetőbbé teszik az ideális gázmodell elvont, inkább matematikai szempontból megfogható elméletét, további szemléletes képet adva a gázok viselkedéséről.

Az óra keretében értelmezzük a gázok parciális nyomását a kinetikus gázmodell alapján, és rámutatunk az ideális gázmodellünk hiányosságaira. A modell finomításának folyamatán keresztül az eredeti ideális gázmodellt is sokkal mélyebben megértjük.

A mérési hiba, illetve a becslés fogalmával ismertet meg a Lego-robottal végzett egyszerű mérés. A tanulók sebességet számolnak, grafikont készítenek és hibát elemeznek. A robot távolságmérője kapcsán szó kerül az ultrahang gyakorlati felhasználásáról is a gyógyászatban, állatvilágban.

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Az óra keretében a diákok megismerkednek a digitális eszközök alkalmazási lehetőségeivel a földi tér ábrázolásában. A diákok egy virtuális osztálykirándulás egy napját tervezik meg egy kiemelt református városban a Google Earth programjával.

A tanóra játékos feladatokon, diagram- és térképelemzésen keresztül ismerteti meg Bulgária természet- és társadalomföldrajzi jellemzőit a diákokkal. Az ország látnivalóiról és épített örökségéről szóló promóciós videó készítése a digitális kompetencia fejlesztésére is módot ad.

Az óra keretében a frontális bevezetést követően a diákok maguk vonnak le következtetéseket, majd a LearningApps alkalmazás segítségével saját eszközeiket használva mélyítik el a tanultakat, végül a megismert fogalmak közös rögzítésével gyakorolják a vázlatkészítést.

Az óraterv interaktív feladatokon keresztül ismerteti meg a tanulókat Svájc természeti jellemzőivel, erőforrásaival és a magashegyi gazdálkodás jellemzőivel, az ország sajátos történelmi múltjával (reformáció, semlegesség) és társadalmi sajátosságaival.

Az Aral-tó környéke éghajlati és domborzati jellemzőinek meghatározása, valamint a tó pusztulásához vezető okok feltérképezése digitáliseszköz-használatra épülő, változatos tevékenységeken keresztül (képregény, gondolattérkép, idővonal, készítése) történik.

A tanóra interaktív feladatok, gondolattérkép segítségével, differenciált csoportmunka keretében készíti elő egy szabadon választott kunhalom kataszterezését, és ennek alapján egy képzeletbeli „mini-tanösvény” elkészítését.

Az téma feldolgozása segít megismerni és rendszerezni a Kárpát-medence kun földrajzi, történelmi emlékeit, erősíteni a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetünkhöz való kötődést, és felismerni a kunok szerepét a magyarországi reformációban.

Az óra célja, hogy megismertesse a diákokkal a hazánkhoz hasonló történelmi hátterű, mára dinamikusan fejlődő balti köztársaságokat, melyek gyakori célpontjai a felsőoktatásban tanuló ösztöndíjasoknak. A finn mellé felzárkózó észt oktatási rendszerre külön is érdemes odafigyelnünk.

Az óra interaktív játékok, csoportos információkeresés, grafikon- és térképelemzés segítségével ismerteti meg a tanulókat a hazai kisebbségekkel, vezeti rá őket a kisebbség, nemzetiség és etnikum közti különbségre, és elemezteti velük a haza cigányság helyzetét.

A saját mobileszközök segítségével elvégzett feladatokon keresztül az diákok megismerik a határon túli magyarság elhelyezkedését, demográfiai jellemzőit, kulturális központjaikat, gyakorolják az információkeresést és -szűrést, valamint a tömör fogalmazást és az előadást.

Az óra a reakcióegyenletek felírásárának gyakorlását célozza. A tananyag elmélyítését tanulói/tanári kísérletek és az órába épített LearningApps-feladatok segítik. A főként pár- és csoportmunkában zajló tevékenységekben a tanár koordináló, irányító szerepben van jelen.

A tanóra célja a laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése, a vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása. A tevékenység csoportmunkában zajlik, az elsajátítást és az ellenőrzést online feladatok, valamint mozgásos játékok segítik.

Az új ismereteket átadó órán a tanulók a kolloidkémia alapfogalmaival ismerkednek meg. A csoportmunka dokumentálása ClassNotebook együttműködési felületen történik. A feldolgozást a témacsomag részét képező szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet is támogatja.

A kooperatív munkaformákra épülő óra keretében a téma összefoglalása és gyakorlása egy születésnapi buli mint kerettörténet köré épülve valósul meg. Az óratervet szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet egészíti ki.

A fémek témakör bevezető vagy összefoglaló órájához óravázlat, tanulói munkafüzet eméleti és gyakorlati feladatokkal, szaktanári segédlet a tanulói munkafüzetek feladataihoz szóló útmutatókkal. LearningApps feladatsorok gyakorláshoz, számonkéréshez.

A 4 napos erdei iskola célja, hogy a gyerekek minél több saját élményen keresztül ismerjék meg a Mátra élővilágát, emellett rengeteg játék segítségével fejlesszék az együttműködési és egyéb szociális készségeiket. A program-összeállítás tetszés szerint adaptálható a helyi körülmények és lehetőségek szerint.

Az erdei iskola programjai – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség-vizsgálat, tudományos játszóház – 4. évfolyamos tanulók számára adnak jó lehetőséget a közösségformálás mellett a környezettudatos gondolkodás, a rendszerszemlélet és az önellátásra törekvés fejlesztésére.

Az 5. osztályosoknak szóló ötnapos erdei iskola célja a cserebogárfajoknak, az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése. A csoportmunka és az önreflexiós gyakorlatok a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztését szolgálják.

9. évfolyamos diákok által összeállított, iskolatörténeti vonatkozású szabadulószoba. Az iskola egy eldugott helyiségéből való kiszabaduláshoz természettudományos ismeretek felhasználására, logikai készségekre van szükség.

A játékosítás eszközére építő órán a gyerekek Arany ismert költeményét dolgozzák fel. A csoportmunkában végzett, változatos online feladatok (tankockák, gondolattérkép, szófelhő-készítés) lehetőséget teremtenek az anyanyelvi készségek mellett a szociális kompetencia fejlesztésére is.

Az órán a diákok mozgásos-játékos feladatokon keresztül fedezik fel a hangok keletkezésének és észlelésének folyamatát, majd tankockák és feladatlapok segítségével mélyítik el ismereteiket a hangok képzésével és a beszédszervek működésével kapcsolatosan.

Lázár Ervin meséjének feldolgozása során a gyerekek nemcsak a szövegértési, beszéd- és érvelési készségüket fejlesztik, hanem megtanulják értelmezni a különféle viselkedésformák motivációját és azok másokra való hatását is.

Andersen meseszerű életrajzán keresztül a diákok közös munkavégzés és interaktív feladatok keretében bővítik irodalmi ismereteiket és általános műveltségüket (Dánia korabeli történelmi-társadalmi viszonyai), fejlesztik önálló ismeretalkotási és következtető képességüket.

A gyerekek különböző feladatok segítségével értelmezik a mesét, miközben az írói instrukció (Meséld te a végét!) nyomán képet kapnak arról, milyen fontos szerepet tölt be a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a fantázia az irodalmi művek interpretációjában.

Az óraterv célja Arany költeményén keresztül az életkép és a leírás fogalmával való ismerkedés, a család, a barátság, az emberi kapcsolatok témájának elemzése. Az óra feladatötletei szabadon variálhatók: akár egy, akár többórás feldolgozási folyamatba beépíthetők.

Az élményalapú óra célja, hogy csoportmunkában végzett, kreatív feladatok (állatbingó, kvíz, versírás, podcast készítése) segítségével a fabula műfaján keresztül közvetítse az emberi erkölcsi normákat, fejlessze a kritikai olvasás képességét és a nyelvi kreativitást.

A reciprok tanítás módszerét alkalmazó órán a regény egy részletének feldolgozása grafikus szervező segítségével, csoportmunkában történik. Az olvasottak összevetése a tanulókat körülvevő világgal segíti az elmélyülést, a társaktól való tanulás pedig az együttműködési készséget.

A csoportmunkában zajló órán a tanulók megismerkednek a bibliai eredetű szólások és közmondások jelentésével, szerkezetével és használati körével, ismereteiket grafikai szervező segítségével rendszerezik, majd interaktív feladatokon keresztül mélyítik el.

A drámapedagógiai eszközöket, kooperatív munkaformákat alkalmazó óra elemzi a ballada műfaját, a költemény nyelvezetét és verselését. A témát párhuzamba állítja a bűn és bűnhődés bibliai vonatkozásaival, bárdok helytállását pedig a protestáns gályarabok történetével.

A gyerekek Juhász Gyula Szavak c. műve kapcsán felelevenítik és elmélyítik a nyelvi rendszerről, ezen belül az igéről való tudásukat. Játékos feladatokon keresztül fejlesztik lényegkiemelő képességüket, fantáziájukat és a Bibliában való jártasságukat is.

A tanulók oktatóvideó, illetve különféle szövegek alapján szerzett ismereteiket dolgozzák fel feladatkártyák segítségével Balassi életútjával és istenes verseivel kapcsolatosan, majd gyakorolják a verselemzést. Az órán elsajátított tananyag elmélyítését tankockák segítik.

A mű feldolgozása során a diákok a drámapedagógia eszközével, digitáliseszköz-használaton alapuló feladatokon (reflektálások, információk visszakeresése és önálló produktumok létrehozása) keresztül ismerkednek a novella műfajával és az erkölcsi választások értelmezésének kérdéseivel.

Az online térképhasználatra, idővonalkészítésre, internetes forráskeresésre épülő óra célja, hogy a tanulók megismerjék az ősi magyar református kollégiumok történetét, a megalapításukhoz kapcsolódó történelmi korszak fontosabb eseményeit, a kollégiumok híres diákjait.

A tanulók kooperatív munkamódszerek és digitáliseszköz-használatra épülő feladatok (feladatkártyák, gondolattérkép, tankockák) segítségével dolgozzák fel a húsvéti ünnepkör református hagyományit – egyúttal megismerve egy középköri műfaj, a szonett szerkezetét és versformáját is.

Az órán elhangzott információk és az olvasott tudományos publikációk alapján a tanulók gondolattérképek és tankockák segítségével rögzítik és mélyítik el tudásukat Arany János életútjának és életművének református vonatkozásaival kapcsolatban.

A játékosítás eszközét középpontba helyező összefoglaló óra célja a mellé- és alárendelő mondatfajták, utalószó-kötőszópárok gyakoroltatása mondatalkotás, tankockafeladatok, valamint bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése segítségével.

Az Abigél c. regény bevezetéseként az óra célja, hogy megismertesse a tanulókkal az írónő életének legfontosabb állomásait, református vonatkozásait. Az idővonal készítése és a tankockafeladatok megoldása segít elhelyezni Szabó Magda életművét a történelmi korban.

Radnóti versének elemzésén keresztül az óra célja – a szövegértő, versértelmező készség fejlesztése és az irodalmi műveltség alakítása mellett – a kritikai gondolkodás, az érzések, gondolatok szóban történő megfogalmazása, valamint az empátia képességének erősítése.

A társaktól való tanulást, a csoportmunkát fókuszba helyező óra célja, hogy a tanulók funkcionális szövegekkel találkozva olyan stratégiákat alkalmazzanak, gyakoroljanak, melyek segítik őket a jó olvasóvá, magán- és társadalmi életükben sikeres emberré válásban.

Az óraterv életszerű példákon (református épületek alaprajza, kerületének kiszámítása) és interaktív feladatokon keresztül sajátíttatja el a sokszögekhez és tulajdonságaihoz, illetve kerületük kiszámításához kapcsolódó alapvető fogalmakat.

Az óra keretében a gyerekek merőleges és párhuzamos egyenesek vonalzóval, csúsztatással történő szerkesztését gyakorolják, miközben református építményekhez kapcsolódó, témába vágó feladatokat végeznek el (távolság kiszámítása, ponthalmazok meghatározása).

A kooperatív munkaformákra épülő órán a tanulók egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzését és ábrázolását végzik el oszlop- és kördiagramon, valamint a témához kapcsolódó feladatokat oldanak meg.

A hittan tananyagra építő óra keretében a gyerekek megtanulják, majd csoportmunkában elvégzik különböző mozgó ünnepek időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását.

A témacsomag egyenes arányossági feladatok gyakorlására szolgál. A munka kooperatív tevékenységformákban, differenciált, valamint interaktív feladatok keretében, a témát református templomokkal kapcsolatos adatokhoz kapcsolva zajlik az órán.

Az órán csoportmunkában, változatos tevékenységek (Vasarely-képek, templomkülsők és -belsők elemzése, bongard-feladatok, barkochba) keretében történik meg a sokszögek tulajdonságainak elemzésén és csoportosításán keresztül a divergens és konvergens gondolkodás fejlesztése.

Az órán a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálata református templomokról készült képek segítségével történik. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló óraként is. A játékos feladatok célja a készségfejlesztésen túl a templomlátogatás iránti érdeklődés felkeltése is.

A témacsomag sokszínű feladatai lehetőséget biztosítanak a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására, a reformáció témakörére alapozva. A többségében csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap.

Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők.

Az órán változatos munkaformák és feladatok keretében a tanulók különböző, reformátussághoz kötődő statisztikai adatokat ábrázolnak, illetve ezekkel kapcsolatos számításokat (átlag, szórás, százalék kiszámítása) végeznek.

Az óra célja a feladtok megoldása mellett, hogy miközben a diákok gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit, valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előfordulhatnak.

A témacsomag a másodfokú függvények ábrázolásához és jellemzéséhez ad segítséget a GeoGebra alkalmazással. A digitális feladatok segítségével a másodfokú függvény hozzárendelési szabálya, képlete és a függvénytranszformációs lépések közötti kapcsolat mélyíthető el.

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és LearningApps feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a függvény hozzárendelési szabálya közötti kapcsolatot, valamint differenciáltan, két különböző szinten gyakoroltatja a négyzetgyökfüggvények ábrázolását.

Az óra célja az egyszerű sorba rendezési (ismétlés nélküli permutáció) és a kiválasztással történő sorba rendezési (ismétlés nélküli és ismétléses variáció) feladatok értelmezésének elsajátítása, valamint az ismeretek elmélyítése gyakorlati problémák megoldásával.

Az óra célja a halmazok, a halmazok egymáshoz való viszonya, és a halmazműveletek (komplementer, unió, metszet, különbség, szimmetrikus különbség) megismertetése, illetve azok alkalmazása bibliai vagy egyházkerületekkel, egyházmegyékkel kapcsolatos kontextusban.

A gyakorlóórán a tanulók kerettörténetbe (Szegedi Kis István a börtönben) helyezett feladatokat oldanak meg 3 különböző csoportra osztva, majd a részeredmények birtokában egymással együttműködve oldják meg az utolsó feladatot.

A kerettörténetbe (Károli Gáspár biblianyomtatása) helyezett gyakorló feladatokat a tanulók csoportokra bontva oldják meg. A csoportok vezetőt választanak, de minden tanuló felel valamiért (pl. lineáris függvény ábrázolása, a feladat ellenőrzése…). Az értékelés az óra végén közösen történik.

Az óra célja számítások elvégzése derékszögű háromszögekben Pitagorasz tételének és a szögfüggvényeknek a segítségével, illetve ezen keresztül valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.

Az órán többféle bontásban, hol heterogén, hol homogén csoportokban dolgoznak a tanulók. A gyakorló részt követően Kálvin János életéhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk, majd a részeredények birtokában együtt kell megoldást találniuk a záró feladatra.

Készítette KONCSEK ZOLTÁN Évfolyam/Tantárgy: 11. OSZTÁLY, MATEMATIKA Időtartam: 45 perc {{ vc_btn: title=%C3%93raterv+let%C3%B6lt%C3%A9se&color=sky&align=center&css_animation=fadeIn&button_block=true&link=url%3A%252F%252Freftantar.hu%252Fadmin%252Fupload%252FMate_11_evf_21_tmcs_KZ%2520GY.docx%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}Témacsomag leírás A témacsomagban szerepel egy Geogebra alkalmazás használati útmutatóval, mellyel középszinten elvárt...

Read More

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és online feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a hozzárendelési szabály közötti kapcsolatot, és differenciáltan gyakoroltatja a logaritmusfüggvények függvénytranszformációs lépések alapján történő ábrázolását.

Az óra célja egyszerű exponenciális egyenletek megoldása, a kamatos kamat számításánál kapható egyenlettípusokra. A tevékenységek során a hatvány fogalmának felidézése, a hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése, majd egyszerű exponenciális egyenletek megoldása történik logaritmus alkalmazásával.

Az óra célja a család és rokoni kapcsolatok témakörhöz tartozó szókincs bővítése, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása, a szóbeli kommunkáció és értő olvasás fejlesztése az ide tartozó bibliai történet megismerésén és játékos feladatokon keresztül.

Az óraterv Dávid és Góliát történetén keresztül, játékos, pontgyűtjő feladatok segítségével bővíti a gyerekek szókincsét a sport témakörében, miközben tágabb kontextusban (Isten segítségül hívása a nehéz élethelyzetekben) is értelmezi a történetet.

Eisenach város nevezetességeinek körbejárása kapcsán az óra lehetőséget ad Luther itteni életének, tevékenységének megismerésére is. A gyerekek szövegolvasási feladat keretében gyakorolják az évszámok olvasását, interaktív feladatokat oldanak meg és mozaikot készítenek.

A tanulók az órán csoportmunka formájában bővítik szókincsüket és ismerik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódó ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről.

Az óra célja reformáció történetének megismertetése és az ehhez szükséges szókincs elsajátíttatása. Az órán játékos formában megismert szavak később képes történet formájában térnek vissza. Luther munkásságának máig tartó nyelvi hatását szólások segítségével mutatja be az óra.

Az óraterv a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szókincs bővítését, az értő olvasás és a szóbeli kommunikáció fejlesztését célozza adventi szokások megismertetésével és egy bibliai történet bemutatásával. A gyakorlást és az ellenőrzést interaktív feladatok segítik.

A csoportmunkában zajló órán a tanulók kísérletek bemutatásán keresztül ismerkednek a levegő fizikai tulajdonságaival és összetételével. A következtetéseket a csoporttagok közösen vonják le, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Az órát LearningApps-feladatok teszik még izgalmasabbá.

A természetismeret óra keretében a diákok a könyvtári források (atlaszok, térképek, szépirodalmi művek) felhasználásával egészítik ki a tanteremben már megszerzett tudásukat hazánk vízrajzáról, majd ismereteiket LearningApps feladatok megoldásával mélyítik el.

A linkgyűjtemény célja, hogy népünk őstörténetének, ősi hitvilágának megismerésével a tanulók képesek legyenek a mondák és a valóság megkülönböztetésére, felfedezzék a régmúlt idők vitatott kérdéseit és nyitottá váljanak a magyarság eredetével kapcsolatos különböző elméletekre.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, linkek) a középkori keresztény egyház és az Árpád-házi szentek témájának feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyag-válogatás a téma feldolgozásának színesítéséhez használható összefoglalókat, kiegészítő ismeretanyagot, képeket, videókat tartalmaz, melyek közelebb hozzák a diákokhoz Bocskai István és Bethlen Gábor alakját.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, térképek, videók) az 1600-as évek Habsburg-ellenes harcainak és vallási mozgalmainak feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A linkgyűjtemény célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az amerikai polgárjogi mozgalmak jelentőségével, ezen belül a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életével, munkásságával, valamint a nyugat-európai diáklázadások eseményeivel, hatásaival.

Az óra forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok és videóanyag segítségével enged bepillantást az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának történetébe, és ismerteti meg a tanulókat néhány elítélt magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával.

A gyűjtemény célja, hogy segítsen egyben látni az iskolai oktatásban szaktárgyakra szakadt görög műveltséganyagot. Támogatja a hitvilág, az irodalom, a filozófia és művészetek változatos módszerekkel való feldolgozását, egyben utalva a keresztyénséghez való kapcsolódásokra.

A kalauz diakronikus módon közelíti meg kereszténység és az iszlám kapcsolatát. Célja, hogy a diákok korabeli források segítségével, történetileg hitelesen legyenek képesek ábrázolni a két világvallás bonyolult kapcsolatrendszerét az iszlám születésétől egészen napjainkig.

A két órából álló csomag célja az önálló tanulás, a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; az időben és térben való tájékozódás fejlesztése, elsősorban csoportmunka keretében. Az első óra a Biblia megismerését, a második a diákok ismereteinek egy szintre hozását segíti.

A Törikalauz prezentációk és videók segítségével mutatja be a 15. századi Magyarország történelmének egyik legsikeresebb időszakát, a korabeli politikai, gazdasági és katonai viszonyokat, Hunyadi János törökellenes harcain és Mátyás uralkodásán keresztül.

A Törikalauz célja bemutatni az államalapítást követően a középkori keresztény magyar állam megszilárdításának folyamatát, valamint a XI–XIII. századi magyarországi társadalmi és gazdasági változásokat az Árpád-házi királyok uralkodásán keresztül.

Az óra az Oszmán Birodalom kialakulását és világhatalommá válását mutatja be. A prezentáció, képek, térképek, internetes tartalmak és interaktív feladatok a jelentősebb szultánok életébe, a korszak főbb hadi és politikai eseményeibe nyújtanak betekintést.

A segédanyagok célja, hogy megismertessék a tanulókkal a hűbériség és a jobbágyság kialakulását; az uradalom jellemzőit és a mezőgazdasági technika fejlődését, valamint a Frank Birodalom történetének főbb állomásait.

A Törikalauz Iulius Caesar alakjának bemutatásán keresztül igyekszik megértetni a tanulókkal a történelem egyik legnagyobb hatású személyének főbb hatalmi törekvéseit, egyben színesíteni a róla alkotott képet és szétoszlatni a vele kapcsolatban elterjedt tévhiteket, félreértéseket.

A gyűjtemény változatos anyagokkal nyújt segítséget a zsidó vallás fő jellemzőinek, Izrael történetének tanításához a kezdetektől a babiloni fogságból történt hazaérkezés utáni időkig. A témához tartozó szövegek elemzése támogatja a biblikus történetek átélését.

A Törikalauz célja bemutatni, hogy a sokszor „sötét” jelzővel illetett középkor miért volt mégis „világos”. Az órán a pápaság és a császárság küzdelme, az egyházszakadás témája mellett számos segédanyag megjelenik a szerzetesrendekről, az egyetemek kialakulásáról és a Cluny reformról is.

Az óraterv – források, képek, interaktív feladatok segítségével – a kereszténység kialakulása és korai időszaka (az egyházatyák kora) történetének feldolgozásához nyújt segítséget, tekintetbe véve, hogy a történelemórára a tanulók különböző meggyőződéssel érkezhetnek.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok háttérismereteket nyújtanak a tanári felkészüléshez, ezenkívül ötleteket és nyersanyagokat is adnak az órai tevékenységekhez, melynek keretében a diákok minél többfajta forráson keresztül ismerik meg az ókori kultúrákat és civilizációkat.

A linkgyűjtemény a magyar nép kialakulása, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások, majd Géza és Szent István államalapító tevékenységének – melynek eredményeként a magyar törzsek betagozódtak a keresztyén Európa népei közé – megismeréséhez kínál bőséges segédanyagot.

Ennek a Törikalauznak a célja, hogy a város mindennapjait, működését, felépítését mutassa be, különös tekintettel a céhekre, illetve az ott zajló munkára. A téma második részében a rendiség kialakulása kerül a fókuszba, francia és angol példán keresztül.

A linkgyűjtemény a reformáció több szempontú, a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe vevő bemutatását támogatja, ügyelve arra, hogy a különböző felekezetekhez tartozó tanárok és diákok ne érezzék egyoldalúnak a probléma feldolgozását.

A kalauzban található linkek elsősorban a kereszténység középkori kulturális (építészeti) hagyatékának feldolgozását segítik. A linkeken elérhető szöveges források legfontosabb célja, hogy plasztikusan ábrázolják a középkor emberének viszonyát a valláshoz.

A Törikalauz segédanyagai, valamint a két óravázlat prezentációi és az interaktív játékok Zrínyi Miklós törökellenes harcainak, Thököly Imre szerepének, a törökök kiűzésének, majd a Habsburg elnyomásra válaszul adott Rákóczi-szabadságharcnak a megismerését támogatják.

A segédnanyagok célja annak bemutatása, hogy a Rákóczi-szabadságharcot követően hogyan találta meg Magyarország a helyét a Habsburg Birodalomban, hogyan indult el az ország modernizálása, majd a század végén formálódó nemesi ellenállás és az I. Ferenc által indított konzervatív uralom.

Magyarország társadalmában a mohácsi vészt követő török háborúk és a kibontakozó reformáció hatására alapvető változások történetek, melyek a későbbi évek politika- és társadalomtörténetét is meghatározták. A Törikalauz ennek feldolgozásához nyújt segítséget.

Hogyan jött létre és hogyan működik a világmindenség? Milyen az ideális állam? Melyek az alapvető emberi jogaink? A Törikalauz célja megismertetni a tanulókat a felvilágosodás nagy gondolkodóival és hatásukkal az emberi gondolkodás és a világtörténelem alakulására.

A segédanyag elsősorban négy újkori háborúra – harmincéves háború, spanyol és osztrák örökösödési háború, hétéves háború – koncentrál, és ezeken keresztül mutatja be a kor vezető európai országainak nagyhatalmi érdekeit, melyek a katonai konfliktusok mögött húzódtak.

A Törikalauz két témát ölel fel a kora újkori magyar történelemből: Bethlen Gábor fejedelemségét és Erdély sajátos etnikai és vallási viszonyait. Célja, hogy a forrásközpontú történelemoktatás módszereivel, változatos anyagokon keresztük mutassa be a korszak fő kérdéseit, alakjait.

A földrajzi felfedezések, az új ismeretek, innovációk, a keresztény vallás terjesztése és a gyarmatosítás teljesen új fejezetet nyitott a világtörténelemben. A Törikalauz a téma mélyebb megismerését segíti változatos internetes tartalmak és játékos feladatok gyűjteményével.

A XVIII. század meghatározó eseménye a gyarmatokból létrejövő Amerikai Egyesült Államok véráldozatoktól sem mentes megalakulása. A Törikalauz célja bemutatni a függetlenségi háború előzményeit, eseményeit, valamint az ennek eredményeként létrejött állam működését és alkotmányát.

Franciaország a 18–19. sz. fordulóján: királyság, köztársaság, diktatúra, császárság váltják egymást, miközben a demokrácia alapját képező jogok, amiért a forradalom kirobbant, elsikkadnak. A Törikalauz az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának főbb kérdéseit, valamint Napóleon alakját, háborúit mutatja be.

A 18–19. sz. a felvilágosodás eszméi mellett új találmányokat is adott a világnak, átformálva a világgazdaságot és alapját adva mai kényelmes, gépesített életünknek. A Törikalauz célja bemutatni az ipari forradalmak előzményeit, történetét, főbb találmányait és mindezek társadalmi hatásait.

A Törikalauz a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe véve mutatja be, hogyan hatott a reformáció Európa egyes országaira. E téma egésze kapcsolódik a keresztyén neveléshez, ezen belül leginkább az önismeret fejlesztéséhez, a hitigazságok rendszeres újragondolásához.

A Törikalauz bemutatja, hogyan indul meg a reformkorban a nyugat-európai államoktól lemaradt Magyarország komplex modernizációja, a küzdelem a polgári átalakulásért, a nemzeti függetlenségért. A segédanyagok a kor művészeti ágairól (tánc, zene, képzőművészetek) is képet adnak.

Magyarország középkori története elválaszthatatlan Károly Róbert és Nagy Lajos király uralkodásától. A linkgyűjtemény segít bemutatni, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság hogyan fejlődött a közép-európai régió egyik legerősebb államává ebben az időszakban.

Miközben az ország három részre szakadt és a Magyar Királyság a fennmaradásért küzdött az oszmán hódítók ellen, az előretörő protestantizmus szembekerült a harcos katolikus Habsburg-dinasztiával. Ennek a szellemi küzdelemnek a megismerését segítik a linkgyűjtemény anyagai.

A Törikalauz segédanyagai rávilágítanak arra, hogy a magyar események miért egyedülállók a korszak forradalmai között, miért vívta ki általuk hazánk Európa, sőt távoli kontinensek népeinek tiszteletét is, és miért került az ország ekkor szinte az egész világ figyelmének középpontjába.

Európában a napóleoni háborúk után vált meghatározóvá a humanista „vallás” négy irányzata, a konzervativizmus, a liberalizmus, a szocializmus és a nacionalizmus. A Törikalauz annak megérését segíti, hogyan határozta meg a 20. századi európai ember erkölcsét e négy nagy eszmeáramlat.

A kora újkor két jelentős változása, a tőkés gazdálkodás és a reformáció felforgatta Európa életét. A Törikalauz bemutatja, milyen eltérő változásokat hoztak ugyanazok a folyamatok az egymástól különböző gazdasági és társadalmi berendezkedésű Angliában és Franciaországban.

A dualizmus korszaka alapozta meg történelmünkben a polgári állam kialakulását, a modern kor jövőjét. A lezajlott laicizálódás ellenére azonban a vidéki emberek életét továbbra is meghatározta a keresztyén vallás gyakorlása. A törikalauz ennek bemutatásában szeretne segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a dualizmus korában lezajlott folyamatok – a polgári állam kialakulása, a Nyugathoz való felzárkózás – mélyebb megismerését támogatja. Kitér a korszak református politikusainak jelentőségére, és a keresztyén egyházak korszakban betöltött szerepére is.

A Törikalauz célja, hogy videókon, képeken, forrásokon, interaktív feladatokon keresztül segítséget nyújtson Magyarország két világháború közötti időszakának, a mai napig sokat vitatott Horthy-korszaknak az alaposabb megismeréséhez.

Ez a Törikalauz a szabadságharcot követő önkényuralom rendszerét, a magyarság ellenállását, majd az enyhülés időszakát, végezetül pedig a kiegyezést és a dualista időszakot mutatja be, animációs filmek, videók, képek, prezentációk és interaktív feladatok segítségével.

A Törikalauz a két világháború közötti időszak két totalitárius rendszerének, Mussolini és Hitler diktatúrájának feldolgozásához nyújt segítséget. A kalauz egésze kiemelten fókuszál a korszak jellegzetességei, így a személyi kultusz és a propaganda eszközeinek bemutatására.

A Törikalauz célja bemutatni a Szovjetunióban létrejött totális diktatúrát, annak gazdaságpolitikáját (tervutasításos rendszer, iparosítás, kollektivizálás) és a rendszert összetartó terror működését (koncepciós perek, munkatáborok). A téma különösen fontos a Rákosi-korszak történelmének tanítása szempontjából.

A második világégés az emberiség történelmének legszomorúbb és legtöbb áldozattal járó eseménysorozata volt, mely az emberi természet legsötétebb oldalát hozta felszínre. A linkgyűjtemény ennek a vészterhes időszaknak a megismeréséhez szolgál számos segédanyaggal.

A Törikalauz Poroszország, majd a Német Császárság nagyhatalommá válását és az első világháborúhoz vezető politikáját kívánja bemutatni információgazdag térképekkel, rövid, lényegre törő és összefoglaló kisvideókkal, prezentációkkal, valamint játékos, interaktív feladatokkal.

A linkgyűjtemény célja, hogy a hadieseményeken túl az egyszerű ember szempontjából „adjon arcot” a nagy háborúnak. A tananyag átadását szolgáló tartalmakon túl bakadalok, versek, és emberi sorsokat bemutató képek és film segít megérteni a téma komplexitását, hatásait az európai ember jelenére.

A Törikalauz a nagy világgazdasági válságot, a New Dealt és a 20. század életmódváltozását mutatja be. Célja, hogy a diákok megismerkedjenek a tőzsde világával, és a kultúrát, művészeteket, társadalmi szokásokat, mindennapokat gyökeresen átalakító modernizációval.

A linkgyűjtemény a két világháború között a trianoni békeszerződés által kisebbségi létformába kényszerített határon túli magyar nemzetrészekről próbál – részben új feldolgozások alapján – teljesebb képet nyújtani, kitekintéssel az irodalom- és egyháztörténeti vonatkozások egy részére is.

Magyarország történetében az első világháború és a következő két év a legtragikusabb időszakok közé tartozik, egyben a modern magyar történelem kezdete. A segédanyagok történelmünk 1918-től kezdődő azon eseményeit igyekeznek szemléltetni, melyekben a mai közéleti vitáink gyökereznek.

Még egyházi iskolákban sem közismertek az egyháztörténet 1944–45 közti tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása. Ha töredékesen is, de a magyar nemzetrészek egyházait ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához próbálunk segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a magyar nemzetrészek egyházait 1944 után ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához nyújt segítséget, hiszen még az egyházi iskolákban sem ismertek az egyháztörténet második világháború utáni tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása.

Hogy lehet az élet vidám egy barakkban? A magyar történelem egyik legmegosztóbb időszakához fűződő társadalmi emlékek sokfélék, a linkgyűjtemény ezt a sokszínűséget kihasználva igyekszik a diákok kritikai gondolkozását fejleszteni, rávilágítani a megírt és megélt történelem közötti különbségekre.

A segédanyag-gyűjtemény ahhoz próbál meg segítséget nyújtani, hogy a II. világháború szerteágazó és komplex témájának feldolgozása során az elhangzó információkat kapcsolatba tudjuk hozni a szűkebb értelemben vett saját világunkkal és jelenünkkel, azaz a diákok személyesen megszólítva érezzék magukat.

A második világháborút követően átalakultak a világ erőviszonyai. Két szuperhatalom alakult ki, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. A Törikalauz célja – képi, videós és internetes források, valamint interaktív feladatok segítségével – bemutatni a kétpólusú világ kialakulását, a keleti és a nyugati blokk legfontosabb jellemzőit.

A Törikalauz anyagai segítenek abban, hogy a hidegháború konfliktusait (pl.: berlini válság, vietnami háború, India függetlenedése stb.) ne lezárt eseményként, hanem folyamatokként prezentáljuk, amelyek a mai napig tartanak és hatással vannak mindennapjainkra.

A Törikalauz célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a velünk élő történelemre. Olyan képekkel, videókkal mutatja be a rendszerváltást, amelyek között sok a „civil” felvétel, ezzel is azt hangsúlyozva, hogy a III. Magyar Köztársaság kikiáltásában szüleik is részt vállaltak.

Az 1948-as fordulat után Sztálin 1953-as bukásáig kiépülő diktatúra alapvetően változtatta meg az ország történetét és mindennapjait. Ez a linkgyűjtemény az 1945 utáni politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásokat öleli fel, mintegy felvezetve az 1956-os eseményeket.

A Törikalauz segít bemutatni, hogyan valósult meg a közös európai politika a második világháború után kibontakozó hidegháború árnyékában. Kiemelt hangsúlyt kap a megszülető Európai Unió működése és szervezeti struktúrája, valamint Magyarország európai integrációja is.

A XX. század vége nemcsak a kapitalizmus győzelmét, de az atlanti kultúra monopóliumát is hozta magával, melynek létjogosultságát mára sokan megkérdőjelezik. A jövő kérdése, hogy a nyugati társadalmak válsága és a szuperhatalmi státuszra törekvő Kína miként formálják át a globális világgazdaságot, és a ma ismert tömegkultúrát.

A linkgyűjtemény nem hivatott a címben említett témakör tananyagszerű feldolgozását kiváltani, sokkal inkább módszertani ajánlással ellátott kiegészítő tartalmakat kínál a Szovjetúnió felbomlása témájának feldolgozásához és benne Gorbacsov szerepének megismeréséhez.

A témanapterv Garay András Karácsonyi történet c. szövegének rövidített változatát dolgoztatja fel tevékenységközpontú, játékos, csoportos feladatokon keresztül. A gyermekközösségről, faluról, családról szóló történet a közösségekhez való tartozás érzésének megélését segíti.

A témacsomag változatos tevékenységekkel (biblia-, versolvasás, ajándékkészítés, játék, vetélkedés) segíti a karácsonyi várakozás megélését. A témanap fontos hozadéka az együtt munkálkodás öröme, a mások és saját magunk elfogadásának megtapasztalása.

A gyerekek verstanulással, ismeretterjesztő szövegek olvasásával, adventi koszorú készítéséhez kapcsolódó feladatok megoldásával készülnek az ünnepre. A kooperatív tevékenységekben megvalósul több tantárgy (rajz, hittan, környezetismeret, matematika, technika) koncentrációja.

A témanap Max Lucado Különleges ajándék című meséje köré építve, élményszerű projekttevékenységekbe ágyazva kívánja az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A témanapon a tanulók kooperatív munkaformák keretében ismerkednek a betlehemezéssel, kisfilmet néznek róla, és ehhez a témához kapcsolódva dolgoznak fel egy ismeretterjesztő szöveget is. A témacsomag záró eseményén egy betlehemes szerepjátékot adnak elő a tanulók.

A témanap Max Lucado Értékes vagy című története köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

Szándékunk szerint a témanap keretében a gyerekek eljutnak a hangulati előkészítéstől az irodalmi szövegek élményszerű megközelítésén, a tartalmak vizuális megjelenítésén át a tudás megszerzéséig, végül a felhőtlen játékig, ami hozzásegíti őket a karácsonyi csoda megéléséhez.

A témanap keretében a gyerekek templomi látogatással és az adventről szóló szöveg feldolgozásával hangolódnak rá az örömteli várakozásra. A megismerésre vonatkozó szférát egészíti ki a manuális tevékenység, ami a kreativitásukat mozgósítja, végül kvízjáték formájában ismétlik át a tanultakat.

A témanap során a gyerekek megismerkednek az adventi angyalokkal, színeik jelentésével, szövegeket olvasnak róluk. Feldolgozzák Zágoni Balázs Az Angyal tanítványa c. történetét, melyhez kapcsolódóan naptárhasználathoz kötődő matematikai feladatot is megoldanak. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás.

A foglalkozás keretében a gyermekek játékos formában ismerkednek meg a gyapjúval. Verset olvasnak a nemezelésről, és elbeszélgetnek arról, miért értékes a kézzel készített ajándék. A juh szimbólumán keresztül eljutnak a református címer és az elveszett bárány történetének elemzéséig.

Orgoványi Anikó: Ünnep című meséjének feldolgozása során a gyerekek útra kelnek, hogy több állomáson keresztül ismerkedjenek meg jobban az állatok viselkedésével. A kooperatív feladatokban számolnak, labirintust győznek le, szavakat keresgélnek, majd a foglalkozást közös karácsonyi daltanulás zárja.

Hárs Ernő Karácsony című versétől indulva öt európai ország hagyományait ismerhetjük meg ismeretterjesztő szövegek, majd szövegértő feladatok segítségével. Matematikai műveleteket használva természetes anyagokból készült díszekkel díszítjük fel karácsonyfánkat, karácsonyi repertoárunkat új ének tanulásával bővítjük.

Mester Györgyi Ünnep című meséjének feldolgozása tudatosítja a gyermekekben felelősségüket környezetük iránt. Az állatokról való gondoskodást támogatja a témanap minden része, amelyben szerepel dramatizálás, új ének tanulása, kiselőadás, madáreleség válogatása, madáretető tervezése és készítése.

A foglalkozás Mentovics Éva kis csillagról szóló meséje köré épül. A történet eseményeinek feldolgozása alatt a gyerekek különböző tantárgyakból eddig megszerzett tudásukat segítségül hívva oldják meg csoportokban a feladatokat, miközben szebbnél szebb zenék színesítik a napot.

A témanap az advent örömteli lelki megélését nyújtja a gyermekeknek dalokon, mondókán, bábjeleneteken, bibliai üzeneteken, rejtvényen keresztül, süti- és naptárkészítéssel, vendéglátással. A témanap tervéhez gazdag digitális és nyomtatható segédanyag-gyűjtemény tartozik.

A témanapon a gyermeki kíváncsiságra, a különböző érdeklődési körökre építve, játékosan, sokféle módon ismerkedünk a fákkal, fedezzük föl a környezetükben élő állatokat, növényeket, és csodálkozunk rá a fák sokszínűségére, hasznára, bibliai szerepére.

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára.

A felső tagozatosoknak szóló 3 napos témahét célja, hogy változatos tevékenységeken és előadásokon (korabeli tárgyak készítése, fűszerkóstolás, sportok, zene és tánc, orvoslás és higiénia stb.) keresztül bemutassa, mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez.

A természetben megjelenő szimmetria bámulatos, gyönyörű jelenség. A háromnapos témahét keretében a szimmetria témakörében tartunk sokszínű foglalkozásokat felső tagozatos tanulók számára. A témahét tantárgyi célja a matematikai kompetencia és a kreativitás fejlesztése.

Mátyás életéről, korának kulturális örökségeiről, tudományterületeiről és művészetéről, valamint irodalmi és zenei sajátosságairól szól a projekt, melynek megvalósításában közel 100 felső tagozatos diák vett részt. A produktumként elkészült „Mátyás kori lakópark” iskolánk új közösségi tere lett.

Projektünk lényege, hogy Tündér Lala meséjének feldolgozásán keresztül, a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését – és ezzel megkönnyítsük az alsó és felső tagozat közti átmenetet.

A témacsomag célja a tantárgyi keretekből kilépő kutatásalapú tanulás modellezése. A diákok saját kutatási témájukon dolgoznak szinte egész évben mentortanár segítségével, egyénileg vagy csoportosan. Tanév végén iskolai minikonferencián számolnak be eredményeikről iskolatársaik és külső szakemberek előtt.

A projektben az iskola alsó tagozatos tanulói ismerkednek a beporzók szerepével – köztük a házi méhhel – és a mézzel. A produktum (virágoskert) megvalósítása közben nagy szerepet kapnak a gyakorlati tevékenységek, a rendhagyó hittanórák, valamint a méhek életéről szóló előadások, kisfilmek.