A karácsony közössége

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanapterv a közösség témaköréhez készült. Garay András: Karácsonyi történet c. szövegének rövidített változatával foglalkoznak a gyerekek. A történetben olvashatunk gyermekközösségről, faluközösségről, családról. Az elbeszélés feldolgozása által a gyerekek átélhetik az egyes közösségekhez tartozás érzését. Tevékenységközpontú, játékos, csoportos feladatmegoldásokon keresztül történik a történet feldolgozása. Az egyes részekhez kapcsolódva lehetőség nyílik különböző tantárgyak ismeretkörének bővítésére is: környezetismeret, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra, ének-zene.A kooperatív munkák által megtapasztalják a gyerekek a közös munka örömét. A feldolgozás menetébe építve elkészítik a falu makettjét, amely az egyes csoportok munkájának eredményeként áll össze. A foglalkozás végén ajándékként kis szívecskékre írt bibliai idézetekkel lepik meg egymást az osztály tagjai.

Fejlesztési célok

• A tanulók megismernek egy karácsonyi ünnepkörhöz tartozó történetet. • Aktívan részt vesznek a mozgáskultúrájukat is fejlesztő szerepjátékokban. • A dramatikus játékokban kifejezik gondolataikat, érzelmeiket, véleményüket. • A foglalkozáson megismert – eddig számukra ismeretlen – szavakat használják a nap végén, ezek a szavak beépülnek aktív szókincsükbe. • Gondolataikat, érzéseiket, véleményüket több mondat összekapcsolásával pontosan fejezik ki. • A szöveg megértését a feladatok hibátlan vagy minimális (1-2) hibával történő megoldásával bizonyítják. • A játékos feladatok, dramatikus játékok segítségével átélik a történetet. • Minden gyermek bekapcsolódik a játékos feladatokba, kooperatív munkába. • A feladatok megoldása során együttműködnek társaikkal, figyelnek egymásra. • Elfogadják párnak azt a társukat, aki véletlenül kerül hozzájuk. • Véleményüket udvariasan fogalmazzák meg. • A történetet annak szerveződése, logikája szerint játsszák el. • Megtapasztalják az alkotás örömét, fejlődik alkotó fantáziájuk, kézügyességük, esztétikai és szépérzékük. • Érzelmileg is felkészülnek az ünnepre, érzéseiket szóban megfogalmazzák. • A foglalkozások által részesei lesznek annak, hogy a világ tárgyai létrehozhatók, és erre ők is képesek. • Megismerik a téli erdő élővilágát. • Felismerik, kiválasztják az erdő jellemző növényeit. • Megnevezik erdei állatok tulajdonságait. • Rácsodálkoznak az erdő szépségére, Isten teremtett világára.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyelv és irodalom • Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése • Olvasás, az írott szöveg megértése • Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése • Fogalmazási alapismeretek • Szövegalkotási gyakorlatok • Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása • A tanulási képesség fejlesztése • Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Környezetismeret • Mennyi időnk van? • Tájékozódás a tágabb térben • Megtart, ha megtartod Technika és életvitel • Család, otthon, háztartás • Tárgyi kultúra, technológiák, termelés • Közösségi munka, közösségi szerepek Rajz és vizuális kultúra • Vizuális kommunikáció, vizuális hatáskeltés • Kifejezés, képzőművészet; Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Ének-zene • Zenei reprodukció – éneklés • Zenei befogadás – zenehallgatás • Zenei befogadás – befogadói kompetenciák fejlesztése

Szükséges eszközök

Szókártyák: meteorológus, néprajzkutató, erdész, vadász; • számítógép; • interaktív tábla; • tabletek vagy okostelefonok (amennyiben lehetőség van rá); • tanulónként egy-egy rajzlap; • tanulónként színes ceruzák; • tanulónként 2-2 gyufásdoboz; • csoportonként színes papírok, olló, ragasztó, néhány kisebb méretű vessző, vatta, 1 db rajzlap; • 1 db labda; • tanulónként egy-egy vonalas füzet; • téli képek; • bluetech; • kinyomtatott feladatlapok; • képek, termések, rajzok; • nyomok képe; • Lábnyomok c. vers kinyomtatva; • karácsonyfadísz sablonjai; • igeversek; • képek a családról, Jézus születéséről; • Az Úrnak zengjen… című ének szövege”

Kulcsszavak

közösség; karácsony; kooperatív munka; történet; interaktív feladatok

Felhasználható tanulási eszközök