Adventi társasjáték: Különleges ajándék

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanap Max Lucado: Különleges ajándék című meséje köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni. Egyben a hatályos Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nevelési céloknak is meg kíván felelni. A kerettantervi követelmények által meghatározott, vonatkozó, elméleti, a tanórákon elsajátított tananyag életszerű, játékos, kooperatív projektmunka során a hatékony önálló tanulás, a kezdeményező képesség és a vállalkozói és digitális kompetenciákat is igyekszik támogatni.

Fejlesztési célok

Az olvasás és az írott szöveg megértése: Az értő olvasás fejlesztése a szöveggel való foglalkozás sokoldalú feldogozás során. A megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése, szövegértési feladatok, a matematikai szöveges feladatok és a gyakorlati tevékenységek játékos megoldása. A szókincs bővítése, gyarapítása – szókereső játékos feladattal. Az életkori sajátosságoknak megfelelő elbeszélés olvasása. Az irodalmi mű befogadása, az érzelmi tartalmak átélésének segítése. Az olvasóvá válás elősegítése, az olvasással kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. A kép és a szöveg kapcsolata – illusztráció készítése. Állóképek tervezése, kivitelezése és megbeszélése. A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva a legkülönfélébb tevékenységformákkal a szöveg tudatos és kreatív használatára való nevelés. A tanult szófajok felismerése során a nyelvi tudatosság erősítése. Az írás eszközszintű fejlesztése és a fogalmazás előkészítése: tökéletes karácsony plakát, „nekem milyen ajándékaim vannak” feladatok során. Elemi ismeretek szerzése a magyar nyelv rendszerére vonatkozóan A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódó a helyesírási szabályismeret és a helyesírási készség elemi szintjének fejlesztése. Számlálás, számolási készségek fejlesztése, szöveges feladatok, műveletek végzése közben. A számfogalom tapasztalati úton való alakítása: egyjegyű, kisebb, nagyobb… stb., számfogalmi alapismeretek gyakorlása. Műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás a 100-as számkörben. Matematikai fogalmak: összeg, különbség, szorzat, hányados tudatosítása azok használatával. Szöveges feladat: Szöveges feladat értelmezése megoldása: szövegértési képesség fejlesztése. Analógiás gondolkodás alapozása. Lényegkiemelő és probléma-megoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával. Élet a családban, ajándékcsomagolás karácsonyra. A papír, mint képlékeny anyag alakítása – anyagtakarékosság. Családi rendezvények, ünnepek, események – az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. Az egyes kifejezőeszközök alkalmazása a szövegértés és a vizuális kultúra fejlesztésének céljából (Kép, hang, cselekmény) – A történet szereplőinek és környezetének illusztratív jellegű ábrázolása. Digitális kompetencia fejlesztése. Részvétel csoportos játékokban. Munkavégzés egyénileg és csapatban. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása kooperatív munkavégzéssel.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar: 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 2. Olvasás, az írott szöveg megértése – a szövegértő olvasás előkészítése 3. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 4.Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 5. A tanulási képesség fejlesztése Matematika: Számelmélet, algebra Vizuális kultúra: Kifejezés, képzőművészet Valós és képzelt látványok Technika, életvitel és gyakorlat: 1. Család, otthon, háztartás 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 3. Közösségi munka, közösségi szerepek

Szükséges eszközök

grafit ceruza, színesceruza, zsírkréta, digitális eszköz Pl. okos telefon, tablet, fénymásoló lapok, írószeközök, dobókocka , csomagolópapírok, cellux, kisméretű, esetleg gyógyszeres doboz, olló, többféle, kis darab papír az anyagvizsgálathoz, filctollak, ragasztó

Kulcsszavak

ajándék, Éli, társasjáték, advent,

Felhasználható tanulási eszközök