Franz Schubert: A pisztráng

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Franz Schubert egyik legismertebb dalát, A pisztrángot tanuljuk ezen az órán. Az énekes köszönés során a megtanulandó dal egyik nehéz dallamfordulatát készítjük elő. A diákok az óra bevezető szakaszában interaktív tábla és LearningApps program segítségével összepárosítják a zeneszerzők képeit, azzal a korszakkal, amelyben alkottak, előkészítve ezzel a bécsi klasszikus dalok ismétlését. A következő órarészben dalokat ismernek fel különböző módon, majd eléneklik őket tanári zongorakísérettel. Az óra fő részében a motiváció során Szilvásváradról, horgászatról, pisztrángokról szól az irányított beszélgetés, ahol képek és videók kivetítésére is sor kerül a témához kapcsolódóan. A hallás utáni daltanítás után megismerkedünk a mű keletkezésének körülményeivel, a tanulók kitalálják a zenei apparátus hangszereit. A zenehallgatás során LearningApps és kiosztott feladatlap segítségével megfigyelik a variációs tétel vezető hangszereit. Óra végén füzetükbe rögzítik a házi feladatot, valamint közösen értékelik az órát.

Fejlesztési célok

Fejlesztési célok: – Közös éneklési készség alakítása és fejlesztése – Dallamérzék és dallamhallás fejlesztése – Ritmusérték, metrumérzék és hangsúlyérzék fejlesztése – Ritmusképletek tudatosítása – Meglévő ismeretek elmélyítése – Tonális hallás fejlesztése – Kommunikációs képesség fejlesztése – Ritmus- és szolmizációs készség fejlesztése – Szövegértés fejlesztése – Az érzelmi intelligencia fejlesztése Az óra nevelési céljai: – Esztétikai nevelés és műelemzési készség fejlesztése a zenehallgatás során. – A zene és egyéb társművészetek kapcsolatára és szépségére való nevelés. – Infokommunikációs eszközök felhasználásának és kiválasztásának lehetőségei az életkori sajátosságok figyelembe vételével. – Pozitív emberi tulajdonságok kiemelése a dal szövege alapján. – A zene és a természet kapcsolatának kiemelése a zenetörténeti korszak segítségével. – Zenehallgatásra nevelés – Kreativitásra nevelés

Kerettantervi tematikai egység

A romantika százada, romantikus dal, F. Schubert,

Szükséges eszközök

Notebook, projektor, tábla, kréta, digitális tábla, zongora, füzet, toll, hangvilla, hangfal, tankönyv, kiosztott feladatlap

Kulcsszavak

Romantika, Franz Schubert, Pisztráng

Felhasználható tanulási eszközök