Angyali üzenet

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanap során a gyerekek megismerkednek az adventi angyalokkal, színeik jelentésével, olvasnak róluk rövid ismertető szövegeket. Feldolgozzák Zágoni Balázs: Az Angyal tanítványa c. történetét. A szöveghez kapcsolódóan matematikai feladatot is megoldanak, amely a naptár használatához kötődik. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás. A feladatok megoldását több esetben kooperatív munkában végzik el, de előfordul egyéni, páros és frontális munka is. Az ének megtanulásához, a szöveg feldolgozásához 6 interaktív feladat és 14 db kinyomtatható segédanyag készült. A témakör feldolgozása által megvalósul a koncentráció az ének-zene, hittan, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyakkal.

Fejlesztési célok

„• A tanulók a dramatikus játékokban, a szövegalkotási feladatokban, társaikkal és a pedagógussal szembeni megnyilatkozásaikban kulturált nyelvi magatartást tanúsítanak: megnyilatkozásaik pontosak, illenek a körülményekhez, szavaik tükrözik érzéseiket, gondolataikat, mondanivalójukban nyomon követhető a fegyelmezettség, udvariasság. mások megbecsülése. • A témanap során megismert – eddig számukra ismeretlen – szavak magyarázatával gyarapszik aktív szókincsük, a szóbeli és írásbeli szövegalkotó feladatokban használják a megismert új szavakat. • A történetben szereplők cselekedeteiről, társaik munkájáról helyesen alkotnak véleményt. Véleményük megfogalmazása megfelelő kritikai érzékkel történik. • A társakkal való közös munkálkodásukban empatikus viselkedést tanúsítanak, összhangban dolgoznak egymással, elfogadják munkatársnak bármelyik osztálytársukat. • A dramatikus játékokban, szövegalkotási feladatokban felfedezhetőek önálló gondolataik, képzeletük, érzelmeik aktivizálása. • A szövegalkotó tevékenység során mondatokban fejezik ki magukat, használják a különböző mondatfajtákat. Mondataik kapcsolódnak egymáshoz. • A témanap során feldolgozott szöveghez kapcsolódó feladatokat hibátlanul vagy minimális hibával oldják meg. • A dramatikus játékok, a szövegalkotások, a kooperatív munkaformák által a tanulók megismerik az önkifejezés különböző formáit és lehetőségeit. Ennek eredményeképpen minden tanuló bekapcsolódik a dramatikus játékokba, szóbeli szöveget alkot, bekapcsolódik a kooperatív feladatmegoldásba, véleményt nyilvánít saját és mások munkájáról, viselkedéséről. • Lényegre törően, logikusan mesélik el a történetet. • A tanult ének kíséretéhez szolgáló ritmushangszereket rendeltetésszerűen használják. • A témanap során a tanulók szeretetet, türelmet, békességet tanúsítanak egymás iránt; örömmel énekelnek és készítik az ajándékokat; szívesen segítenek egymásnak a feladatok megoldásában, ezáltal Isten lelki ajándékait is megtapasztalják.”

Kerettantervi tematikai egység

„Magyar nyelv és irodalom • Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése • Olvasás, az írott szöveg megértése • Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése • A tanulási képesség fejlesztése • Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Matematika • Számelmélet, algebra Technika és életvitel • Tárgyi kultúra, technológiák, termelés; • Közösségi munka, közösségi szerepek • Család, otthon, háztartás Ének-zene • Zenei reprodukció – éneklés • Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenek tevékenység • Zenei befogadás – befogadói kompetenciák fejlesztése • Zenei befogadás – zenehallgatás Ének-zene Rajz és vizuális kultúra • Vizuális kommunikáció. Vizuális hatáskeltés.”

Szükséges eszközök

Számítógép; interaktív tábla; tabletek (amennyiben lehetőség van rá); kinyomtatott segédanyagok; ritmushangszerek; furulya; esetleg saját hangszeren játszó gyermek hangszere; karácsonyi mintás papír; olló; színes szalag; gyöngy; csillámpor; parafadugó; fagolyó; zsinór; zsákvászon

Kulcsszavak

angyal; várakozás; ének; karácsony

Felhasználható tanulási eszközök