Dávid és Góliát történetének feldolgozása

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A szervezési feladatok után egyszerű múltidejű mondatokat fogalmaznak bemelegítésként álíltó, tagadó és kérdő formában. Ezt valami osztályon, iskolán belüli aktuális eseményhez kötik, ami érdekli a gyerekeket. Az óra elején angol nyelvű animációs filmen megismerjük a történetet. Csoportonként sorrendbe rakják a történet lényeges elemeit kinyomtatott és kiosztott angol mondatok segítségével. (vagy elektronikus felületen). Ellenőrzés után egyénileg kigyűjtik a múlt idejű igealakokat és mellékneveket. Csoporton belül ellenőrzik ellenőrzés párban módszerrel. Kiosztott szerepkártyákhoz kigyűjtött igék és melléknevek felhasználásával a szereplők írnak mondatokat a történetből, ezek igaz-hamis állítások. Társaik eldöntik, igazak-e? Csoporton belül a szóforgó módszerét alkalmazzák. Alternatív megoldás: akiknek nem ment az előző feladat, gyakorolnak a tanárral, míg a többiek írnak igaz-hamis álíltásokat. Ellenőrzés, majd kérdések alkotása (alternatív megoldások: a tanár kérdez, vagy előre készített kérdésekre keresik a választ a diákok közösen, vagy az igaz-hamis állítást írók állatásairól döntik el az előzőekben a tanárral gyakorlók, hogy igazak-e). Egyéni kérdőíves (vagy elektronikus) ellenőrző feladtok a szöveg tartalmával, valamint a múlt idejű mondatalkotással, melléknevekkel, és a használt igék jelen- és múltidejű alakjának elsajátításával kapcsolatban.

Fejlesztési célok

Szövegértés fejlesztése Kooperáció gyakorlása Digitális kompetencia fejlesztése Önértékelés fejlesztése Nyelvtani ismeret (egyszerű múlt idő) elmélyítése Szókincs fejlesztése

Kerettantervi tematikai egység

Sport, mozgások Család, erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások

Szükséges eszközök

Projektor, laptop, hangszóró a tanárnak. Számítógép internet eléréssel minden diáknak (vagy nyomtatott feladatlap). Nyomtatott történet, vagy „”képregény”” csoprotonként 1 db, szétvágott történet részletek csoportonként 1 csomag. Füzet, íróeszköz Előre elkészített kérdések. 1 db Learning Apps (vagy más feladatszerkesztővel készített) feladatlap a történet sorba rendezéséhez (ez kiváltható nyomtatott elemekkel). 1 db Learning Apps feladtlap min 4 féle ellenőrző feladattal (vagy annak kinyomtatott változata)

Kulcsszavak

David and Goliath Past Simple Reading comprehension Adjectives David the shephard boy

Felhasználható tanulási eszközök