Nyugat-Európa a középkorban

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

A törikalauz három jelentős témát ölel fel a tananyag egyetemes középkori részéből: 1. a hűbériség és a jobbágyság kialakulását, 2. az uradalom jellemzőit és a mezőgazdasági technika fejlődését, valamint 3. a Frank Birodalom történetének főbb állomásait. A témák nemcsak azért kiemelkedően fontosak, mert hozzájárulnak európai identitásunk kialakításához és megéléséhez, hanem mert alapos megismerésük és megértésük nélkül nem érthető meg a késő középkor, sem a kapitalizmusra való áttérés, a polgári átalakulás. A törikalauz célja, hogy a kerettantervet és forrásközpontú történelemoktatás kritériumait szem előtt tartva, változatos, életkori sajátosságnak megfelelő, a modern pedagógia vívmányaihoz illeszkedő anyagokkal mutassa be a korszak fő kérdésköreit, alakjait, mozgatórugóit, eredményeit, helyszíneit, legendáit. Az összeállításkor törekedtünk egyrészt arra, hogy a témában mind közép-, mind emelt szinten érettségiző diákok számára, órai és otthoni tanulásra egyaránt legyen megfelelő tartalom. Másrészt arra is, hogy a megjelenő tartalmak a lehető legtöbb kulcskompetencia fejlesztését segítsék. Törekedtünk továbbá arra, hogy a tartalmak segítsenek megérteni a téma komplexitását, hatásait az európai ember jelenére.

Fejlesztési célok

Térben és időben való tájékozódás. Előzetes történelmi ismeretek hatékony felhasználása. Földrajzi nevek ismerete. Ok-okozati összefüggések felismerése és megértése. Önálló kritikai gondolkodás.

Kerettantervi tematikai egység

A középkor

Szükséges eszközök

Laptop, projektor, feladatlap

Kulcsszavak

hűbériség, hűbéri lánc, jobbágyság, uradalom, Frank Birodalom, földesúr, jobbágy

Felhasználható tanulási eszközök