Az ország újjáépítése és a felvilágosodó Magyarország

  • Időtartam:

    9 óra

Témacsomag leírás

A XVIII. századi Magyarország az ellentmondások korának tekinthető. Hosszú évszázadok óta – a Rákóczi-szabadságharc befejezése után – az első békés időszak. Mégis, ekkor születnek az első forradalmi gondolatok, melyek a XIX. század eseményeihez elvezetnek. Az ország lakossága jelentősen megnőtt, a magyarság aránya viszont lecsökkent – szintén problémát okozva a későbbi koroknak. Magyarország helyzete javult, mezőgazdasági, oktatási fejlődés indult el, ugyanakkor az ipar elmaradása tovább nőtt. Ám mindez nem Magyarországtól függött, mivel csak része volt egy nála sokkal nagyobb gépezetnek: a Habsburg Birodalomnak. Furcsa tény, hogy a század egy Habsburg-ellenes szabadságharccal kezdődött, majd békés évtizedek után a század végén megint gyülekezni kezdtek a viharfelhők – ám a zivatar még egy ideig váratott magára. A XVIII. századi magyar történelemről az emberek többségének két személy neve villan be: a 40 évig trónon ülő Mária Terézia, majd a türelmetlen, csupán 10 évet uralkodó, reformer „kalapos” II. József. A történet azonban nem áll meg ennyiben: a Rákóczi-szabadságharcot követően meg kellett találni Magyarország helyét a Habsburg Birodalomban, s elindítani az ország benépesítését. Megkezdődött az ország modernizálása, a felvilágosult reformok, majd a század végén formálódó nemesi ellenállás és az I. Ferenc által indított konzervatív uralom. A Törikalauz célja mindezen témák feltárása, bemutatása.

Fejlesztési célok

A tanuló felismeri a rendek és az uralkodó egymásra utaltságát. Megérti, hogy az ország népességének növelése létszükséglet volt, azonban következményeképp soknemzetiségű állam jött létre, amely a későbbiekben sok probléma forrása lesz. Belátja, hogy a nemzetiségek jelentősen hozzájárultak az ország gazdasági fejlődéséhez. Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom része és reális képet alkot birodalmon belüli helyzetéről. Érzékeli, hogy a vármegyerendszer jelentős szerepet tölt be a magyar függetlenség megőrzésében. Látja a mezőgazdasági fejlődést, és tudatosul benne az ipar elmaradottsága. Képes statisztikai, demográfiai adatok elemzésére, értékelésére. Képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek tetteinek okairól, következményeiről.

Kerettantervi tematikai egység

Az újjáépítés kora Magyarországon

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor.

Kulcsszavak

III. Károly, Mária Terézia, Pragmatica Sanctio, Ratio Educationis, vámrendelet, úrbéri rendelet, II. József, türelmi rendelet, nyelvrendelet, betelepítés, betelepülés, migráció, jobbágyrendelet, felsőtábla, alsótábla, Helytartótanács, felvilágosult abszolutizmus.

Felhasználható tanulási eszközök