Református életrajzok: Arany János

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók az óra hangulatteremtő, előkészítő részében felidézik és rögzítik Arany János életútjáról tanultakat egy youtube filmrészlet segítségével. Ezután, csoportmunkában vázlatot készítenek csomagolópapírra a hívóképeken megadott szempontrendszer alapján. Az elkészült munkákat bemutatják társaiknak, majd megoldásaikat a tanterem jól látható helyén kifüggesztik. Az óra fő részében szövegkártyák feldolgozását végzik a tanulók, mely által szerzett tudásukat publikációk és online-hírek szövegfeldogázásai alapján készített gondolattérképek bemutatásával osztják meg. A feladatok elvégzése után az általam (tanár által) elkészített tankockák segítségével gyakorolják és mélyítik el az elsajátított új ismereteket. A tanórai munka értékelése után a tanulók írásban rögzítik az órán szerzett új ismeretanyagot (reflektálnak), ami a következő órák tervezésének alapját is képezi.

Fejlesztési célok

A tanulók idézzék fel és rögzítsék, mélyítsék el előzetes ismereteiket Arany János életéről. Szerezzenek jártasságot a tudományos publikációk feldolgozásában, megértésében. Ismerjék meg Arany János életrajzának református vonatkozásait. Ismerjék meg a Debreceni Református Kollégium értékrendjét, a református életszemlélet és hitéletiség kialakításának fontosságát. Legyenek képesek összevetni azt saját oktatási környezetükkel, annak értékrendszerével. Erősödjön református identitástudatuk Arany János példaértékű életútjának megismerésével.

Kerettantervi tematikai egység

A reformkor irodalma; A romantika irodalma/Arany János életrajza

Szükséges eszközök

tanulói és tanári laptopok, interaktív anyagok megjelenítésére alkalmas technikai eszközök;csomagolópapír, filctoll

Kulcsszavak

reformáció, protestáns, vallásszabadság; puritanizmus; Debreceni Református Kollégium; zsoltár; profán/szakrális

Felhasználható tanulási eszközök