Betlehemes – adventi hangolódás

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanapon a tanulók megismerkednek a betlehemezéssel, kisfilmet néznek róla, és ehhez a témához kapcsolódva dolgoznak fel egy ismerettartalmú szöveget is. A témacsomag záró eseményén egy betlehemes szerepjátékot adnak elő a tanulók. A napot négy nagyobb szakaszra osztottuk. Az első szakaszban megismerkednek egy ide illő igeszakasszal, melyet meg is tanulnak. Szorosan ehhez kapcsolódik a közös éneklés (Betlehemi csillag). A második szakasz a tanulás tanulásáról szól. Kooperatív munkaformában dolgozzák föl a betlehemezés népszokásáról szóló ismeretközlő szöveget. Ebben a szakaszban egy videó megtekintése is színesíti a témanapot. A harmadik szakasz a nap legizgalmasabb része, amikor a csoportokban megalkotott rövid jelenetmozaikokból összeáll egy betlehemes játék. A negyedik szakaszban a drámajátékhoz kapcsolódóan készítenek különböző technikával – akár díszletként is funkcionáló – illusztrációkat. A napot kvízjátékkal zárjuk.

Fejlesztési célok

Ráhangolódás az adventi időszakra az igeszakasz megismerésével és értelmezésével, valamint a közös énekléssel. Az összedolgozás képességének fejlesztése, a tanulás tanítása. A betlehemezés népszokásának megismerése, hagyományok felelevenítése, tisztelete, a hagyományőrzés. A kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása, a problémamegoldó képesség erősítése. A páros és kooperatív csoportmunka által az együttműködési képesség és a tolerancia erősítése. Önértékelés és társértékelés fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése Olvasás, az írott szöveg megértése Az íráshasználat fejlesztése A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Vizuális kultúra Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Vizuális kommunikáció/Vizuális hatáskeltés A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás Média a mindennapi környezetben A média kifejezőeszközei A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása Ének Zenei produkció – Éneklés Zenei befogadás – Zenehallgatás”

Szükséges eszközök

kinyomtatott mellékletek, ppt, Magyar értelmező kéziszótár, rajzeszközök, A/3 -as rajzlap, olló, ragasztó, számítógép, internet elérhetőség, projektor

Kulcsszavak

betlehemezés, népszokás, háromkirályok, pásztorok, drámajáték

Felhasználható tanulási eszközök