Az igéről tanultak ismétlése

  • Időtartam:

    45-60 perc

Témacsomag leírás

A gyerekek egy irodalmi mű (Juhász Gyula: Szavak) kapcsán felelevenítik és mélyítik a nyelvi rendszerről, ezen belül az igéről való tudásukat; gyakorolják a Bibliában való jártasságot és fejlesztik empátiás készségüket.

Fejlesztési célok

Leíró nyelvtani-szófajtani ismeretek bővítése; a nyelv rendszerként való kezelésének alakítása; lényegkiemelő képesség fejlesztése; fantázia, képzelőerő használata és fejlesztése; tudatos beszéd alakítása; bibliajártasság alakítása

Kerettantervi tematikai egység

A szavak szerkezete és jelentése; A nyelv szerkezete

Szükséges eszközök

az osztálylétszámnak megfelelő mennyiségű feladatlap; csoportonként 1 db Biblia; szókártyák, létszámnak megfelelő üres celi

Kulcsszavak

szó, beszéd, ige

Felhasználható tanulási eszközök