Emdérek varázsvilága

  • Időtartam:

    3,5 hónap

Témacsomag leírás

Projektünkben egy olyan kezdeményezést mutatunk be, mely reményeink szerint hozzájárul az alsó-felső tagozat átmenetének megkönnyítéséhez. Tapasztalataink szerint hatalmas szakadék lehet a két tagozat között, melyet a gyerekek egy része negatívan él meg. Kikerülnek a tanítók óvó-védő „szárnyai” alól, a felső tagozatban több szaktanár egyéniségéhez, követelményeihez kell igazodniuk. Projektünk lényege, hogy a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését. A projekt megvalósítása igényli a tanítók és a szaktanárok összefogását. Kiemelten figyelünk a differenciálásra is, az eltérő feldolgozási idő és módszerek mentén. A projekt során lehetőség nyílik arra, hogy a negyedikes tanulók megismerkedjenek a felső tagozaton tanító tanárokkal, illetve a tanárok a leendő tanítványaikkal. Minderre játékos formában, újszerű tanulási formák segítségével, korszerű eszközök használatával kerülhet sor. A projekt témája a református írónő, Szabó Magda: Tündér Lala című regényének komplex feldolgozása. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható erre a linkre kattintva. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Fejlesztési célok

• Tanulóközpontú, interaktív tanulás biztosítása. • A tantárgyak közötti komplexitás megteremtése (ének-zene, tánc és dráma, természetismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika). • Szabó Magda életművének áttekintése meghívott előadó segítségével, illetve önálló ismeretszerzéssel. • A Tündér Lala című meseregény komplex feldolgozása. • Önálló ismeretszerzés az iskolában és az iskolán kívül, az összegyűjtött adatok, információk csoportosítása, rendezése gondolattérkép készítése során. • A lapbook formai követelményeinek megismertetése internetes források és tanári magyarázat segítségével. • A projekt során adott feladatokkal a kreativitás fejlesztése. • A produktumok bemutatása során a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése. • Az értékelés során a véleményalkotási képesség fejlesztése. • Az alkotómunka során felmerülő nehézségek megoldása során a kitartás, a kreativitás, a rugalmas gondolkodás fejlesztése. Sikerélmény biztosítása.

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

• Szabó Magda: Tündér Lala c. könyve (50 példány) • kartonok, színes papírok, ragasztó, csomagolópapír, blue tack, színes szalagok, gumidekor, borítékok, színes ceruzák, filctollak, festékek stb. • „Emdérek varázsvilága” címmel egy tájékoztató munkaoldal létrehozása és működtetése • okostelefonok, tabletek • www.mindmup.com , www.learningapps.org (alkalmazások)

Kulcsszavak

Szabó Magda életműve, regény feldolgozása, lapbook, történetmesélés, interaktivitás

Felhasználható tanulási eszközök