Gyermekszívbe hintett varázs

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanap alkalmával a gyerekek játékosan megtanulják Kövecses Anna: Ünnepi rege című versét. Megismerkednek egy ismeretterjesztő szöveggel, amely az adventi gyertyák eredetéről és színeiről szól. Feldolgozzák „A négy gyertya” történetét. A történet a gyertyák jelentését szemlélteti a tanulók számára. Az adventi koszorú készítéséhez kapcsolódóan különböző matematikai feladatokat oldanak meg. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás. A feladatok megoldását nagyrészben kooperatív munkában végzik el. Emellett előfordul egyéni, páros és frontális munka is. A vers megtanulásához és a szövegek feldolgozásához 6 interaktív feladat és 10 kinyomtatható segédanyag, a kézműves részhez 1 interaktív feladat és 5 kinyomtatható segédanyag készült. A témakör feldolgozása által megvalósul a koncentráció a rajz és vizuális kultúra, hittan, környezetismeret, matematika, technika és életvitel tantárgyakkal.

Fejlesztési célok

„• A tanulók megismernek a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó verset, ismeretterjesztő szöveget és történetet. • A foglalkozás végére minden gyermek megtanulja a verset. • Részt vesznek a mozgáskultúrájukat is fejlesztő szerepjátékokban. • A dramatikus játékokban kifejezik gondolataikat, érzelmeiket, véleményeiket. • A foglalkozáson megismert – eddig számukra ismeretlen – szavakat használják a nap végén, ezek a szavak beépülnek aktív szókincsükbe. • Gondolataikat, érzéseiket, véleményeiket két vagy több mondat összekapcsolásával pontosan fejezik ki. • A szöveg megértését a feladatok hibátlan vagy minimális hibával (1-2 hiba) történő megoldásával bizonyítják. • A játékos feladatok, dramatikus játékok segítségével átélik a verset és a történetet. • Minden gyermek bekapcsolódik a játékos feladatokba, kooperatív munkába. • A feladatok megoldása során együttműködnek társaikkal, figyelnek egymásra. • Véleményüket udvariasan fogalmazzák meg. • A történetet annak szerveződése, logikája szerint játsszák el. • A matematikai feladatokban halmazokkal helyesen végeznek műveleteket. • Helyesen hasonlítanak össze tömegeket. • Helyesen végzik el a számolási feladatokat. • Életkoruknak megfelelően használják a matematikai szaknyelvet. • A feladatok megoldása által megfelelő számolási eljárásokat alkalmaznak. • Egyszerű megállapításokat fogalmaznak meg számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan. • Megtapasztalják az alkotás örömét, fejlődik alkotó fantáziájuk, kézügyességük, esztétikai és szépérzékük. • Érzelmileg is felkészülnek az ünnepre, megtanulják a megőrzendő hagyományokat megbecsülni. • A foglalkozások által részesei lesznek annak, hogy a világ tárgyai létrehozhatók, és erre ők is képesek.

Kerettantervi tematikai egység

” Magyar nyelv és irodalom • Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; • Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése; • Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése;. • A tanulási képesség fejlesztése; • Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése; Matematika • Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok; • Számelmélet, algebra; Technika és életvitel • Család, otthon, háztartás • Tárgyi kultúra, technológiák, termelés; • Közösségi munka, közösségi szerepek”

Szükséges eszközök

számítógép; interaktív tábla; tabletek,vagy tanulói laptopok; fényképezőgép; rajzlapok; háztartási csomagolópapír; koszorú alapok; karácsonyi ajándékkötöző szalagok; karácsonyi csomagolópapírok; krepp papír; termések; tobozok; gyertyák; fagyöngy; ragasztópisztoly; liszt; margarin; cukor; méz; tojás; narancs; gyömbér; szegfűszeg; szódabikarbóna; konyhai mérleg; kis-és evőkanál; tálak; gyúródeszka; nyújtófa; kötények; szóró-és díszítő cukrok; napraforgó- és tökmag; mandula; dió; előre kisütött mézeskalács figurák; összeállított mézeskalácstészta; papírgurigák; méhviaszlap; pamutfonál; fenyő ágak; szeletelt fakorong; ceruzák; színes ceruzák; filctollak; olló; ragasztó; kinyomtatható mellékletek kinyomtatva

Kulcsszavak

verstanulás; szövegfeldolgozás; mézeskalács; adventi koszorú; adventi naptár

Felhasználható tanulási eszközök