Csendes éj – adventi hangolódás

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

„A témanap 4 egységből áll, amelyek nem követik a megszokott 45 perces időszakaszokat. A témánk az adventi ünnepkör bevezető szakaszának része. Szándékunk szerint a hangulati előkészítéstől az irodalmi élménynyújtáson, a szöveg részletes, többoldalú megközelítésén, a tartalmak vizuális megjelenítésén át eljutnak a gyerekeink a tudás megszerzéséig, a felhőtlen örömszerző játékig. A ráhangolódás szakaszában a csoportalakítás, a feldarabolt igeszakasz összerakása, értelmezése, megbeszélése, a közös éneklés megteremti azt a légkört, amelyben a kisiskolás nyitott szívvel, kíváncsian várja az elkövetkezőket. Az így életre hívott hangulat, a sokszínű tevékenység, az irodalmi szöveg élményszerű bemutatása elegendő alapot ad a hatékony szövegbefogadásra, és az interaktív feldolgozásra. A jelentésteremtés szakaszában újszerű szövegmegközelítési mód (irodalmi körök) biztosítja az élményszerzést, és a tanulás hatékonyságát. A kooperatív csoportmunka lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést, ismeretátadást, a szöveg mélyebb rétegeinek megértését. A témanap további részében lehetőséget kapnak a tanulók az elsajátított tartalmak vizuális megjelenítésére, saját látásmódjuk sokszínű megfogalmazására. A napot lezáró vetélkedő forgószínpados szervezése alkalmat ad az élményszerzésen keresztül a megszerzett tartalmak kognitív struktúrákba helyezésére, a tudásanyag további használatára. Az adventi ünnepkör ilyen módon való megközelítése hozzásegít kicsit, nagyot a karácsonyi csoda megéléséhez. ”

Fejlesztési célok

a) együttműködésre és önálló kutatómunkára épülő, saját tapasztalati élményen alapuló tanulás, mely során a tanulók létrehozzák, megkonstruálják magukban a tudásrendszert b) a projekt feladatrendszere közvetítésével az advent jelentésének megértése a karácsonyi ünnepkörben c) a református identitástudat, értékrend formálódása, d) a kommunikáció, szövegalkotási képesség fejlődése e) irodalmi szöveg feldolgozási technikáinak gyakorlása f) a vizuális kifejezésmód fejlődése

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyel és irodalom: Olvasás, az írott szöveg megértése; Könyvtárhasználat, ismerkedés a különböző információhordozókkal; A tanulási képesség fejlesztése; Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése; Rajz és vizuális kultúra:Téralakító, térrendező képesség fejlesztése; Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terén; Ének-zene: Zenei reprodukció, éneklés; Zenei befogadás, befogadói kompetencia fejlesztése

Szükséges eszközök

A mellékletben megjelenített eszközök, feladatlapok: papírcsillagok, igeszakasz, ének, irodalmi szöveg, feladatlapok, porpasztell, filc, színes ceruza, zsírkréta, tempera, vízfesték, szivacs, rajzlapok

Kulcsszavak

advent, kooperatív csoportmunka, interaktivitás, komplexitás, önállóság

Felhasználható tanulási eszközök