TÉMACSOMAGOK – óratervezetek évfolyamok és tantárgyak szerint

Ajánló

A tanulók digitális eszközök segítségével megismerik a Jeruzsálembe való bevonulás történetét, helyszíneit. A Virágvasárnaphoz kapcsolódó angol szavakkal, kifejezésekkel bővítik szókincsüket, fejlesztik az olvasottszöveg-értési készségüket.

Az óraterv célja a bibliai történet feldolgozásán keresztül a szövegértés, az angol múlt idejű igealakok elsajátításának és múlt idejű mondatok alkotásának gyakoroltatása egyéni és csoportmunkában. Az óra végi ellenőrzés egyéni kérdőíves (vagy elektronikus) ellenőrző feladtok formájában történik.

A tanulók Zakeus történetén keresztül gyakorolják a szövegértést, a múlti idejű igealakok, a szövegkohéziót biztosító kifejezések, valamint a névmások használatát. Szerepkártyák segítségével mesélik el a történetet egy-egy szereplő szemszögéből, ami empatikus képességeiket is fejleszti.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a „should” nyelvtani szerkezet segítségével. „A vakon született ember gyógyulása” bibliai történeten keresztül fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A gondolattérképpel, tankockákkal, mozgásos játékokkal változatossá tett óra célja az ünnep szentségének, profán hétköznapoktól való eltérésének megéreztetése. Ebben segít az ismert dal megtanulása, a kodályi változat meghallgatása, majd az óra végén egy rövid ünneplés megélése.

A tanév elején megtartandó ráhangoló óra az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el, miközben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére. A megvalósítást digitális segédanyagok és a kinyomtatható dokumentumok is segítik.

Az óra keretében a tanulók komplex képet kapnak az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, a responzóriumok éneklési módjairól, a gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs témaköréről.

Az iskolai könyvtárban megtartott rendhagyó énekóra célja a középkor zenei korszakáról való tudás elmélyítése a graduálmásolás tudományának segítségével. A tanulók az egyszólamú gregorián zenével kapcsolatos ismereteiket bővítik a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

A témacsomag az újszájú állatokkal foglalkozó témakör összefoglalását segíti csoportmunkára, valamint egyéni és páros munkára épülő, változatos feladatokkal (kérdésdominó, tabukártyák, LearningApps-feladatok).

Az óra célja – ábraelemzésen, számolási feladatokon, közös fogalomalkotáson és következtetések levonásán keresztül – a környezettudatosság és a fenntarthatósági szemlélet fejlesztése az emberiség ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében.

Az óra nyolc, XVII–XX. századi protestáns tudós pályáját és munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit mutatja be, egyben azt is szemléltetve, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól az egy-egy szakterületre specializálódott kutatókig.

A gyakorlati ismeretszerzésre, kísérletezésre épülő óra célja, hogy a tanulók – megfigyeléseiket összekapcsolva korábbi ismereteikkel – megismerkedjenek az egyenletesen változó körmozgás szögjellemzőivel és a tehetetlenségi nyomaték jelenségével.

Az óra célja a perdület fogalmának és megmaradási törvényének feldolgozása, a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség közti fordított arányosság felfedeztetése kísérletekkel és gyakorlati alkalmazásokkal. A tanultak elsajátítását és az ellenőrzést tankocka-feladatok segítik.

A tanult ismeretek (a forgómozgás alapegyenlete) alkalmazása és elmélyítése az óra keretében a bibliából (Dávid és Góliát története), a sportból és a mindennapi életből vett példákon keresztül történik. Emellett a diákok feladatmegoldás és mérés útján elemzik néhány eszköz mozgását.

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Az óra keretében a diákok megismerkednek a digitális eszközök alkalmazási lehetőségeivel a földi tér ábrázolásában. A diákok egy virtuális osztálykirándulás egy napját tervezik meg egy kiemelt református városban a Google Earth programjával.

A tanóra játékos feladatokon, diagram- és térképelemzésen keresztül ismerteti meg Bulgária természet- és társadalomföldrajzi jellemzőit a diákokkal. Az ország látnivalóiról és épített örökségéről szóló promóciós videó készítése a digitális kompetencia fejlesztésére is módot ad.

Az óra keretében a frontális bevezetést követően a diákok maguk vonnak le következtetéseket, majd a LearningApps alkalmazás segítségével saját eszközeiket használva mélyítik el a tanultakat, végül a megismert fogalmak közös rögzítésével gyakorolják a vázlatkészítést.

Az óra a reakcióegyenletek felírásárának gyakorlását célozza. A tananyag elmélyítését tanulói/tanári kísérletek és az órába épített LearningApps-feladatok segítik. A főként pár- és csoportmunkában zajló tevékenységekben a tanár koordináló, irányító szerepben van jelen.

A tanóra célja a laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése, a vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása. A tevékenység csoportmunkában zajlik, az elsajátítást és az ellenőrzést online feladatok, valamint mozgásos játékok segítik.

Az új ismereteket átadó órán a tanulók a kolloidkémia alapfogalmaival ismerkednek meg. A csoportmunka dokumentálása ClassNotebook együttműködési felületen történik. A feldolgozást a témacsomag részét képező szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet is támogatja.

A kooperatív munkaformákra épülő óra keretében a téma összefoglalása és gyakorlása egy születésnapi buli mint kerettörténet köré épülve valósul meg. Az óratervet szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet egészíti ki.

A témanap a választott irodalmi mű köré építve dolgozza fel és közvetíti a gyerekek számára érthető módon az adventi időszakhoz kapcsolódó alapvető hitéleti tartalmakat, miközben fejleszti a szövegértést, a nyelvtani, matematikai készségeket és a digitális kompetenciát.

A 4 napos erdei iskola célja, hogy a gyerekek minél több saját élményen keresztül ismerjék meg a Mátra élővilágát, emellett rengeteg játék segítségével fejlesszék az együttműködési és egyéb szociális készségeiket. A program-összeállítás tetszés szerint adaptálható a helyi körülmények és lehetőségek szerint.

Az erdei iskola programjai – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség-vizsgálat, tudományos játszóház – 4. évfolyamos tanulók számára adnak jó lehetőséget a közösségformálás mellett a környezettudatos gondolkodás, a rendszerszemlélet és az önellátásra törekvés fejlesztésére.

Az 5. osztályosoknak szóló ötnapos erdei iskola célja a cserebogárfajoknak, az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése. A csoportmunka és az önreflexiós gyakorlatok a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztését szolgálják.

A játékosítás eszközére építő órán a gyerekek Arany ismert költeményét dolgozzák fel. A csoportmunkában végzett, változatos online feladatok (tankockák, gondolattérkép, szófelhő-készítés) lehetőséget teremtenek az anyanyelvi készségek mellett a szociális kompetencia fejlesztésére is.

Az órán a diákok mozgásos-játékos feladatokon keresztül fedezik fel a hangok keletkezésének és észlelésének folyamatát, majd tankockák és feladatlapok segítségével mélyítik el ismereteiket a hangok képzésével és a beszédszervek működésével kapcsolatosan.

Lázár Ervin meséjének feldolgozása során a gyerekek nemcsak a szövegértési, beszéd- és érvelési készségüket fejlesztik, hanem megtanulják értelmezni a különféle viselkedésformák motivációját és azok másokra való hatását is.

Andersen meseszerű életrajzán keresztül a diákok közös munkavégzés és interaktív feladatok keretében bővítik irodalmi ismereteiket és általános műveltségüket (Dánia korabeli történelmi-társadalmi viszonyai), fejlesztik önálló ismeretalkotási és következtető képességüket.

Az óraterv életszerű példákon (református épületek alaprajza, kerületének kiszámítása) és interaktív feladatokon keresztül sajátíttatja el a sokszögekhez és tulajdonságaihoz, illetve kerületük kiszámításához kapcsolódó alapvető fogalmakat.

Az óra keretében a gyerekek merőleges és párhuzamos egyenesek vonalzóval, csúsztatással történő szerkesztését gyakorolják, miközben református építményekhez kapcsolódó, témába vágó feladatokat végeznek el (távolság kiszámítása, ponthalmazok meghatározása).

A kooperatív munkaformákra épülő órán a tanulók egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzését és ábrázolását végzik el oszlop- és kördiagramon, valamint a témához kapcsolódó feladatokat oldanak meg.

A hittan tananyagra építő óra keretében a gyerekek megtanulják, majd csoportmunkában elvégzik különböző mozgó ünnepek időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását.

Az óra célja a család és rokoni kapcsolatok témakörhöz tartozó szókincs bővítése, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása, a szóbeli kommunkáció és értő olvasás fejlesztése az ide tartozó bibliai történet megismerésén és játékos feladatokon keresztül.

Az óraterv Dávid és Góliát történetén keresztül, játékos, pontgyűtjő feladatok segítségével bővíti a gyerekek szókincsét a sport témakörében, miközben tágabb kontextusban (Isten segítségül hívása a nehéz élethelyzetekben) is értelmezi a történetet.

Eisenach város nevezetességeinek körbejárása kapcsán az óra lehetőséget ad Luther itteni életének, tevékenységének megismerésére is. A gyerekek szövegolvasási feladat keretében gyakorolják az évszámok olvasását, interaktív feladatokat oldanak meg és mozaikot készítenek.

A tanulók az órán csoportmunka formájában bővítik szókincsüket és ismerik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódó ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről.

A linkgyűjtemény célja, hogy népünk őstörténetének, ősi hitvilágának megismerésével a tanulók képesek legyenek a mondák és a valóság megkülönböztetésére, felfedezzék a régmúlt idők vitatott kérdéseit és nyitottá váljanak a magyarság eredetével kapcsolatos különböző elméletekre.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, linkek) a középkori keresztény egyház és az Árpád-házi szentek témájának feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyag-válogatás a téma feldolgozásának színesítéséhez használható összefoglalókat, kiegészítő ismeretanyagot, képeket, videókat tartalmaz, melyek közelebb hozzák a diákokhoz Bocskai István és Bethlen Gábor alakját.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, térképek, videók) az 1600-as évek Habsburg-ellenes harcainak és vallási mozgalmainak feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.