Adventi társasjáték: Közösség Élivel

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanap Max Lucado Értékes vagy című története köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

Fejlesztési célok

Az olvasás és az írott szöveg megértése, a szókincs bővítése, az életkori sajátosságoknak megfelelő elbeszélés olvasása és sokoldalú feldolgozás során: szövegértési feladatok, a matematikai szöveges feladatok és a gyakorlati tevékenységek játékos megoldása. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása, az érzelmi tartalmak átélésének segítése. Részvétel csoportos játékokban, állóképek tervezése, kivitelezése és megbeszélése. A tanult szófajok felismerése során a nyelvi tudatosság erősítése, a címek megfogalmazásával a fogalmazási alapismeretek gyakorlása. A számolási készségek fejlesztése szöveges feladatok, műveletek végzése közben, illetve a számfogalmi alapismeretek gyakorlása, a szövegértés további fejlesztése. Az életkornak, fejlettségnek megfelelő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. Az ünnepre való felkészülés, ünneplés és az azt követő teendők végzésének természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. Szalvétagyűrű készítése. A közösségi tér alakítása, plakát készítése. Munkavégzés egyénileg és csapatban. Az egyes kifejezőeszközök alkalmazása a szövegértés és a vizuális kultúra fejlesztésének céljából (kép, hang, cselekmény). Egyszerű cselekmény megjelenítése képekkel (rajzzal), megfelelő hanghatásokkal kiegészítve. Digitális kompetencia fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyelv és irodalom: 1. Olvasás, az írott szöveg megértése, 2. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, 3. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: szavak, szófajok, 4. Fogalmazási alapismeretek Matematika: 1. Számelmélet, algebra 2. Geometria Technika, életvitel és gyakorlat: 1. Család, otthon, háztartás 2. Közösségi munka, közösségi szerepek Rajz és vizuális kultúra: A média kifejezőeszközei: Kép, hang, cselekmény

Szükséges eszközök

fűszerek, csengő, karácsonyi zene, dobókockák, grafitceruza, rajzlapok, két kis doboz öntapadós csillagokkal és foltokkal, a csillagokon pozitív kifejezések, a pontokon negatív kifejezések olvashatóak, két kis doboz csillagokkal és foltokkal, amik nem ragadnak (nem öntapadósak), a csillagokon pozitív kifejezések, a pontokon negatív kifejezések olvashatóak, kalapács, fűrész, reszelő, véső és egy darab fa, tantermi székek, telefonok vagy tabletek, csomagolópapír, filctollak, bluetech, úrvacsorai eszközök, kellékek, színes papírok, rajzeszközök, madzagok, ragasztó, madártoll, kartonlapok, olló, fehér műanyag kanalak

Kulcsszavak

közösség, Éli, terített asztal, társasjáték

Felhasználható tanulási eszközök