Amit nem tudunk az ókorból

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A hit- és erkölcstan-, magyar irodalom órákon kívül a történelemóra is lehetőséget ad a Biblia jobb megismerésére. A kerettanterv vonatkozó része szerint : „Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni”. Ezért van nagy jelentősége a tanításban az önálló tanulói munkának, amelyet elsősorban csoportmunka keretében tudunk megvalósítani. Az alábbi két óraterv ebben segíthet nekünk. Az egyik óra a Biblia megismerésén túl segítheti annak szavahihetőségét erősíteni. A csoportmunka alkalmazása a tananyag feldolgozása közben sokféle képesség és készség fejlesztésére ad lehetőséget. A másik téma szükségességét az a tény veti fel, hogy a kerettanterv és a hozzá írt tankönyvek eleve azt feltételezik, hogy a középiskolába érkező diák tökéletesen elsajátította az általános iskolai történelem-tananyagot, és birtokában van a tantárggyal kapcsolatos képességeknek. Valójában szakgimnázium kilencedik osztályába érkezve e tudás és képességek csak minimális mértékével rendelkeznek a diákok. Nem egyszer az alapvető topográfiai és kronológiai ismeretekkel sem rendelkeznek (nem tudják felsorolni és megmutatni a kontinenseket, horribile dictu saját országunkat sem, és nincsenek tisztában az időszámítással, stb.) Így a szakgimnáziumi tanárok eleve hátránnyal indulnak gimnáziumi kollégáikkal szemben. A második, csoportmunkával dolgozó óra ezeket a hiányosságokat igyekszik pótolni.

Fejlesztési célok

A tanulók tudjanak párhuzamot vonni a Biblia tartalma és az emberiség történelme között az ókorban. A zsidó nép történetének nyomon követése mellett lássák a nagy ókori keleti birodalmak kialakulását, működését és bukását. A tárgyalt korszak elemzése során fejlesszük kronológiai és topográfiai ismereteiket. Erősítsük meg a vaktérkép használatát munkájuk közben. Segítsük a Bibliában való eligazodási képességüket azzal, hogy nekik kell kikeresni a filmen látott prófétákról szóló idézeteket. Fejlesszük és gyarapítsuk a diákok kronológiai ismereteit, tudatosítsuk, hogy a jelenlegi időszámításunk alapja a keresztyén vallás. Mivel a tanóra csoportmunkára épül, sokat lendíthetünk az együttműködési képességeiken, fejlődhet az időbeosztási érzékük. A feladatok megoldása közben számos egyéb fejlesztés is megvalósítható (vizuális, megfigyelési, logikai stb.), és rendszerezhetik a kor művészettörténeti értékeit is. Nekik kell bebizonyítanunk, hogy a Biblia próféciái igazak, és a történelemkönyvek lapjai igazolják valóságtartalmukat. Lássák a diákok, hogy igenis létrejöttek azok a világbirodalmak, melyeknek létrejöttét és bukását is megjósolták az Ószövetség prófétái.

Kerettantervi tematikai egység

Az őskor és az ókori Kelet

Szükséges eszközök

Projektor, számítógép, hangszoró, atlasz, színes képek, olló, vaktérkép

Kulcsszavak

ókori Kelet, Biblia, ókori birodalmak, prófécia, zsidóság, monoteizmus, időszámítás, történelmi korszakok

Felhasználható tanulási eszközök