Közösen könnyebb

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

Orgoványi Anikó: Ünnep című meséjében az állatok összefognak egy jó ügy érdekében. A mese alapján a gyerekek is útra kelnek, hogy több állomáson keresztül ismerkedjenek meg jobban az állatok viselkedésével, miközben szükség van a közös munkavégzésre. A feladatokban számolnak, labirintust győznek le, szavakat keresgélnek, miközben többet tudnak meg az állatokról. Karácsony előtt az új énekkel színesítve együtt készül az osztály Jézus Krisztus születésére a napot záró osztálykarácsony alkalmával.

Fejlesztési célok

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése.; A szövegértő olvasás előkészítése.; Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén. Szépirodalmi szövegek megismerése.; A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő; megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése.; a történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése; Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben.; Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása; Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye.; Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is.; A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek.; Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. Az éneklés helyes szokásainak kialakítása; A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során; Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre.; A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel.; Kézügyesség fejlesztése.; Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása.;

Kerettantervi tematikai egység

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése; A tanulási képesség fejlesztése; Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése; MATEMATIKA: Számelmélet, algebra; Függvények, az analízis elemei; KÖRNYEZETISMERET: Hóban, szélben, napsütésben; Élőlények közösségei; ÉNEK-ZENE: Zenei reprodukció – Éneklés; Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése; Zenei befogadás – Zenehallgatás; VIZUÁLIS KULTÚRA: A média kifejezőeszközei, Kép, hang, cselekmény; TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT: Közösségi munka, közösségi szerepek; Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Szükséges eszközök

feladatlapok, tabletek, digitális tábla, ragasztó, „félkész betlehem”, só-liszt gyurma, kotta, hangszer (pl. gitár), hanglejátszó eszköz, piros és kék boríték (6×3 db színenként), Biblia

Kulcsszavak

közösség, mese, keresgélés, állat, karácsony

Felhasználható tanulási eszközök