Görög művelődéstörténet

  • Időtartam:

    8 óra

Témacsomag leírás

„Mit adtak nekünk a görögök?” Ebben a törikalauzban arra vállalkozunk, hogy a kezdetektől a hellénizmus koráig próbáljunk meg segítséget adni a „görög csoda” tanításához. Segíteni szeretnénk az iskolai oktatásban szaktárgyakra szakadt műveltséganyag egyben látását. Pl. hogyan különült el a hitvilág, az irodalom és a filozófia, s hogyan hatottak egymásra egy-egy korban. Ugyanakkor igyekeztünk ügyelni a hazai tantárgyi struktúra sajátosságaira is. A görög irodalmat csak érintjük, mert ez nagyrészt a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozik. Művészettörténettel többet foglalkozunk, mert ennek súlya eltérő az egyes iskolák pedagógiai programjában. A filozófia nagyobb súlyt kap, egyrészt az összefüggések megértése miatt, másrészt mert ez a tantárgy a magyar középiskolákból kiszorulni látszik. A kompetenciaközpontú oktatás elvei szerint törekedtünk minél több lehetőséget adni arra, hogy órán az említett bőséges műveltséganyag egyes elemeit változatos módszerekkel feldolgozhassuk, elemezhessük, hogy élményt jelentsen a diákoknak egy szoborral, épülettel vagy gondolatmenettel való ismerkedés. A keresztyén neveléshez egyrészt az élményen keresztül kapcsolódunk: a témánkhoz tartozó szövegek elemzéséből születő élmény segítheti biblikus szövegek feldolgozását. A görög-római kultúra a kezdetektől fogva hatott a keresztyénségre. Pl. Pál apostol Kleanthészt idézi (Ap. Csel. 17:28), vagy János evangélista és a görög dráma kapcsolata. Görög szavak továbbélését is megfigyelhetjük.

Fejlesztési célok

• A görög kultúrával való foglalkozás, a tantárgy tanulása nyújtson élményt, örömöt a tanulóknak. • A görög építészet és képzőművészet értékeinek megbecsülése. • A tárgyalt szerzők, szellemi áramlatok megértése. • Állásfoglalás, vitakészség kialakítása. A tanuló tudjon összefüggő előadást vagy prezentációt tartani a megismert kulturális ismeretanyagról.

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html Az ókori Hellász

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal, füzet.

Kulcsszavak

mükénéi kultúra, hübrisz, jóshely, testedzés, görög templom, filozófia/filozófus, idea, erény, hellénisztikus/hellénizmus

Felhasználható tanulási eszközök