Templom és társadalom (tanári segédanyag, hosszmetszeti témához)

  • Időtartam:

    2-3 óra

Témacsomag leírás

A kerettanterv vonatkozó bevezetője szerint „a tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének szabályait. „Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése.” A törikalauz több témát tartalmaz: a kereszténység keletkezését, tanítását, a római valláshoz való viszonyát, az ókereszténység jellemzőit és a középkori kereszténység kulturális hagyományait bemutató anyagokhoz juthat itt a felhasználó. A kereszténységgel kapcsolatos anyagokon túl a gyűjtemény válogatást ad a római „religio” forrásaiból is, hogy lehetővé tegye a komparatív illetve a diakronikus gondolkodás fejlesztését. A kereszténység liturgiai jellemzői, a vallás jellegzetes épületei (bazilikák) korstílus bemutatásaként – román, gótika – szerepelnek a kerettantervben, az itt található értelmezések azonban ezen messze túlmutatnak. A kalauz legfontosabb szerepe, hogy az eltérő nézőpontokat mutassa be, s tanár és diák számára lehetővé tegye, hogy ebben a kiegészítő anyagban egy résztéma mélyebb megismerése is megtörténhessen. A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok háttérismereteket nyújtanak a tanári felkészüléshez, ezen kívül ötleteket és nyersanyagokat is adnak a forrásokkal végzett tanulói tevékenységekhez. A diákoknak minél többfajta forráson keresztül van lehetőségük arra, hogy a kereszténység építészeti örökségének stílusváltozatait megismerhessék, de az anyag arra is felhasználható, hogy a római vallást és a kereszténységet a megadott anyag alapján komparatív módon vizsgálják. A kalauzban található linkek elsősorban a kereszténység középkori kulturális (építészeti) hagyatékának feldolgozását segítik. A múzeumok anyagai és a filmek rekonstrukciói kiegészítik egymást; előbbiekből ppt-k, kiselőadások készíthetőek, a képi anyag lehetőséget teremt egy-egy műalkotás elemzésének bemutatására, a műelemzés alapjainak megismertetésére. A szakirodalom elsősorban a tanári felkészülést segíti. A linkeken elérhető szöveges források megjelenésének legfontosabb célja, hogy plasztikusan ábrázolják a középkor emberének a valláshoz, illetve a templomhoz való viszonyát, s – a diakronikus rendben található, eltérő műfajú szövegek ráébresszenek arra, hogy ez a viszony folyamatos és napjainkig meghatározó. Célszerű ezekből a szövegekből részleteket válogatni akár szövegértési feladatként, akár pl. több katedrális-értelmezés összehasonlításához. Az adatbázisok a tanár és diák kutatómunkáját segítik, hasznosak pl. az önálló anyaggyűjtés gyakoroltatására.

Fejlesztési célok

Írásos források esetében: Primer: Könnyen érthető írásos források tartalmának ismertetése; egyszerű következtetések megfogalmazása kérdések alapján Szekunder: A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből; vázlatkészítés Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben Ok-okozati viszonyok megértése és megfogalmazása Történelmi ismertető vagy magyarázó szöveg lényegének összefoglalása; kérdések megválaszolása, események bemutatása e szövegek segítségével Játékfilmrészletek felhasználása történelmi ismeretszerzéshez – pl. A katedrális c. film Következtetések és feltételezések megfogalmazása rekonstrukciós képek és magyarázó ábrák alapján – pl. a katedrális szerkezete Képi/tárgyi források esetében: Következtetések, feltételezések megfogalmazása régi tárgyakról, épületekről, korabeli tárgyak, épületek történelmi helyszínek és emlékhelyek felhasználása a történelmi események, korszakok és jelenségek megismeréséhez A művészeti alkotások alapján következtetések levonása arról, hogy milyennek látták az életüket a korabeli emberek. Múzeumlátogatás: Gótikus emlékek megtekintése pl. budavári szoborlelet, a Zsigmond korabeli lovagterem stb. Az építészeti stílusok jellegzetességeinek megfigyelése és felismerése képeken Történeti események és jelenségek megfigyelése és összehasonlítása: Egymástól eltérő tartalmú történelmi interpretációk összehasonlítása; az eltérések lehetséges okainak keresése, megfogalmazása Néhány fontos tudományos felfedezés és technikai találmány jelentőségének értékelése abból a szempontból, hogy mennyire változtatta meg az emberek életét Történelmi korok és kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek keresése Egy történelmi korszak komplex bemutatása: milyen művészeti alkotásokat készítettek? Milyennek látták az életüket? Miben hittek? Az információk rendszerezése, segédanyagok használata: Eseményekről, jelenségekről szerzett információk rendezése okok és következmények szerint Atlaszok, művészettörténeti albumok használata

Kerettantervi tematikai egység

Egyházi és világi kultúra a középkorban. Korok, korstílusok. A témához kapcsolódó kerettanterv(ek) linkje(i): http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html http://kerettanterv.ofi.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, laptop, internet

Kulcsszavak

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, gótika, román művészet, katedrális

Felhasználható tanulási eszközök