Az embertelenség világa

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A két világháború között totális diktatúrák jöttek létre, amelyek központi szerepet játszottak a második világháború kitörésében. A Törikalauz célja bemutatni az elsőként létrejövő totális diktatúrát. Oroszországban a bolsevik hatalomátvétel után megszületett egy új szövetségi állam, a Szovjetunió, amelyben 1924-ig Lenin, majd Sztálin központi akarata érvényesült. A témakör leglényegesebb eleme a diktatúra gazdaságpolitikája (tervutasításos rendszer, iparosítás, kollektivizálás) és a rendszert összetartó terror működése. Ennek ismerete és tanítása különösen fontos, hiszen a Rákosi-rendszer ezt vette mintájául, és valósította meg Magyarországon az 1950-es években. A sztálini diktatúra időszakát segítenek feltárni és bemutatni a különböző képi, videós és internetes források. A témában hangsúlyos szerepet kapott a propaganda és a személyi kultusz is, amelyekhez számos, különböző típusú forrást tartalmaz a dokumentum. A 20. századnak igen sötét szakasza ez az időszak az orosz és a magyar történelemben egyaránt. Ezért a Törikalauz összeállítása során fontos szempontnak tartottam, hogy olyan anyagokat gyűjtsek össze, többek között a GULAG-táborokról, melyek által megismerik a diákok a sztálini diktatúra rémtetteit. Fontosnak tartom, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, hiszen a történelmi traumákat is csak így lehet feldolgozni.

Fejlesztési célok

A tanuló tudjon ismereteket szerezni különböző forrásokból. Képes legyen információk gyűjtésére, rendszerezésére, térbeli és időbeli tájékozódásra. A tanuló tudjon összefüggő előadást vagy prezentációt tartani a megismert ismeretanyagról.

Kerettantervi tematikai egység

Európa és a világ a két világháború között

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal, tankönyv, atlasz, füzet, okostelefon

Kulcsszavak

Sztálin, Szovjetunió, totális diktatúra, diktatúra, kommunizmus, bolsevizmus, GULAG, munkatábor, személyi kultusz, koncepciós per, sztahanovizmus, kulák, tervutasításos gazdálkodás