Az embertelenség világa

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

A két világháború között totális diktatúrák jöttek létre, amelyek központi szerepet játszottak a második világháború kitörésében. A Törikalauz célja bemutatni az elsőként létrejövő totális diktatúrát. Oroszországban a bolsevik hatalomátvétel után megszületett egy új szövetségi állam, a Szovjetunió, amelyben 1924-ig Lenin, majd Sztálin központi akarata érvényesült. A témakör leglényegesebb eleme a diktatúra gazdaságpolitikája (tervutasításos rendszer, iparosítás, kollektivizálás) és a rendszert összetartó terror működése. Ennek ismerete és tanítása különösen fontos, hiszen a Rákosi-rendszer ezt vette mintájául, és valósította meg Magyarországon az 1950-es években. A sztálini diktatúra időszakát segítenek feltárni és bemutatni a különböző képi, videós és internetes források. A témában hangsúlyos szerepet kapott a propaganda és a személyi kultusz is, amelyekhez számos, különböző típusú forrást tartalmaz a dokumentum. A 20. századnak igen sötét szakasza ez az időszak az orosz és a magyar történelemben egyaránt. Ezért a Törikalauz összeállítása során fontos szempontnak tartottam, hogy olyan anyagokat gyűjtsek össze, többek között a GULAG-táborokról, melyek által megismerik a diákok a sztálini diktatúra rémtetteit. Fontosnak tartom, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, hiszen a történelmi traumákat is csak így lehet feldolgozni.

Fejlesztési célok

A tanuló tudjon ismereteket szerezni különböző forrásokból. Képes legyen információk gyűjtésére, rendszerezésére, térbeli és időbeli tájékozódásra. A tanuló tudjon összefüggő előadást vagy prezentációt tartani a megismert ismeretanyagról.

Kerettantervi tematikai egység

Európa és a világ a két világháború között

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal, tankönyv, atlasz, füzet, okostelefon

Kulcsszavak

Sztálin, Szovjetunió, totális diktatúra, diktatúra, kommunizmus, bolsevizmus, GULAG, munkatábor, személyi kultusz, koncepciós per, sztahanovizmus, kulák, tervutasításos gazdálkodás

Felhasználható tanulási eszközök