„Csillag gyúlt a sötét éjen…”

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A betlehemi csillagról már sok-sok történet született. Nem véletlenül, hiszen az emberiség Megváltójának születését jelentette és jelenti mind a mai napig. Mentovics Éva meséje a kis csillagról szól, aki egy véletlen baleset folytán találja meg a helyét a karácsonyfa tetején. A történet eseményeinek feldolgozása alatt a gyerekek különböző tantárgyakból eddig megszerzett tudásukat segítségül hívva oldják meg csoportokban a feladatokat, miközben szebbnél szebb zenék színesítik a napot és új karácsonyi énekkel emlékezünk arra a kis fényre, arra a csillagra, ami az emberiség legfontosabb jászolához vezetett több mint 2000 éve.

Fejlesztési célok

Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben.; Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint).; Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása.; Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése.; Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. Kézügyesség fejlesztése. Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.; A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén.; Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye.; Az időjárás jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése.; Szépirodalmi szövegek megismerése.; Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).

Kerettantervi tematikai egység

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; Olvasás, az írott szöveg megértése 3. a szövegértő olva-sás előkészítése; Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése; Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése; MATEMATIKA: Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelmélet, algebra; Függvények, az analízis elemei; Geometria; KÖRNYEZETISMERET: Hóban, szélben, napsütésben; ÉNEK-ZENE: Zenei reprodukció – Éneklés; Zenei befogadás – Zenehallgatás; VIZUÁLIS KULTÚRA: Kifejezés, képzőművészet Valós és képzelt látványok; Tárgy- és környezetkultúra Valós és kitalált tárgyak; TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT: Tárgyi kultúra, technológiák, termelés; DRÁMA ÉS TÁNC: Csoportos játék és megjelenítés; Rögtönzés és együttműködés; A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása; Történetek feldolgozása; INFORMATIKA: Az informatikai eszközök használata;

Szükséges eszközök

Hanglejátszó eszköz, zseblámpa, feladatlapok, ceruza, színes ceruza/zsírkréta/pasztellkréta/filctoll, olló, ragasztó, A3-as és A4-es üres lap, fehér vászon, lámpa, bábok, borítékok, digitális eszköz(tablet, laptop, digitábla stb.), nagy csillag kartonból, „filmtekercs”, fejdíszek

Kulcsszavak

advent, problémamegoldás, drámajáték, kézműves foglalkozás, csillagok

Felhasználható tanulási eszközök

Borítókép