Advent, az eljövetel

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

A témanap 4 egységből áll, amelyek nem követik a megszokott 45 perces időszakaszokat. Az első szakasz a témanap előkészítését szolgálja. Formabontó módon kilépünk az iskola kapuján, bár nem idegen helyre megyünk. Az istentiszteletekről ismert templom és annak lelkésze az utunk célja. A gyerekek kommunikációs készségének fejlesztésén túl olyan információk megszerzése a cél, melyek segítségével erősödik református identitásuk. A második egységben az ismeretterjesztő szöveg feldolgozásának ráhangolódási szakaszában a grafikai szervezők készítik elő a befogadást, melyek felépített gondolkodási műveleteket idéznek elő. A tanulók kooperatív csoportmunkában dolgoznak. Ezzel a munkaformával fejlődik együttműködési készségük, empátiájuk, önállóságuk, feladat- és felelősségtudatuk. Megtanulnak egymástól tanulni a feladatok megoldása közben. A feldolgozandó szöveg olyan ismerteket tartalmaz az adventről, amely felkelti kíváncsiságukat, ösztönöz a további kutatásra, és az érzelmi ráhangolódást is segíti az ünnepi előkészületekben. A megismerésre vonatkozó szférát egészíti ki a manuális tevékenység, amely szerves része az eddigieknek. A tevékenykedés kreativitásukat is mozgósítja, fejlesztve a finommozgásokat és a szépérzéket. A nap zárásaként megtervezett kvízkérdések játékos formában hozzák elő a nap során tanultakat. Miközben játszanak, észrevétlenül hangolódnak rá az örömteli várakozásra.

Fejlesztési célok

a) együttműködésre és önálló kutatómunkára épülő, saját tapasztalati élményen alapuló tanulás, mely során a tanulók létrehozzák, megalkotják magukban a tudásrendszert; b) a projekt feladatrendszere közvetítésével az advent szerepének megértése a karácsonyi ünnepkörben; c) a református identitástudat, értékrend formálása; d) a kommunikáció, szövegalkotási képesség fejlesztése; e) ismerettartalmú szövegfeldolgozási technikák gyakorlása; f) a vizuális kifejezésmód fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyelv és irodalom: olvasás, az írott szöveg megértése; könyvtárhasználat; ismerkedés a különböző információhordozókkal; a tanulási képesség fejlesztése; az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése. Ének-zene: zenei produkció, éneklés; zenei befogadás, befogadói kompetencia fejlesztése. Technika és életvitel: tárgyi kultúra, technológiák, termelés.

Szükséges eszközök

Kulcsszavak

harang; eljövetel; gyertya; várakozás; öröm

Felhasználható tanulási eszközök