A karácsony öt csillagága Európában

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

Hárs Ernő: Karácsony című verse a kiinduló pont a különböző hagyományokba való betekintéshez. Öt európai ország hagyományait ismerhetjük meg ismeretterjesztő szövegek segítségével. Azok tartalmát szövegértő feldatatokkal mélyítjük el. Hagyományos, természetes anyagokból készült díszekkel díszítjük fel karácsonyfánkat, miközben ezt matematikai műveletek elvégzése nélkül nem tehetjük meg. Új ének tanulásával karácsonyi repertoárunkat bővítjük. A nap eseményeibe, a tanultakba engedünk betekintést a témanap zárásaként egy kiállítás rendezésével, ami kiváló alkalom egy közösségépítő alkalomra, egy szeretetvendégségre.

Fejlesztési célok

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése.; Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése; Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, mondóka, találós kérdés, mese, szereplő). ; A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése.; Számlálás, számolási készség fejlesztése. ; a műveletek elvégzése az adott számkörben; Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással.; Az éneklés helyes szokásainak kialakítása; Az éneklés örömének felkeltése.; A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről; Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak megismerésével.; Vizuális kifejezőképesség fejlesztése.; Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel.;

Kerettantervi tematikai egység

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése; A tanulási képesség fejlesztése; MATEMATIKA: Számelmélet, algebra; KÖRNYEZETISMERET: Anyagok körülöttünk; Mi kerül az asztalra?; ÉNEK-ZENE: Zenei reprodukció – Éneklés; Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek; Zenei befogadás – Zenehallgatás; VIZUÁLIS KULTÚRA: Kifejezés, képzőművészet – Valós és képzelt látványok; Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Szükséges eszközök

színes lapok, haglejátszó eszköz, tablet interaktív tábla, feladatlapok, puzzle, országok térképei, térképek, nagy csillag 5 színű ággal, ragasztó, ceruza, színes ceruza, termések vagy egyéb háztartási anyagok, karácsonyfa, „gombák”, tábla, blu’tack, kis képek, jutalmak, fotókarton, színes csillagok, háztartási anyagok, dekoranyagok

Kulcsszavak

Karácsony, európai országok, hagyományos díszek, betlehemi csillag, hagyományok

Felhasználható tanulási eszközök