Nem kell se török, se Habsburg – Szabadság kell!

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

A 17. század második felének és a 18. század első évtizedének évei Magyarország számára hol a török elleni, hol a Habsburgok elleni harcokkal teltek. E történelmi kor szereplőinek kettős célja volt: kiűzni a törököt, majd kivívni Magyarország függetlenségét. Ezek külön-külön is igen komoly célok, melyek megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket tárja fel és mutatja be ez a törikalauz. A prezentációk vázlatpontokba szedve tárgyalják Zrínyi Miklós törökellenes harcait, Thököly Imre szerepét, a törökök kiűzését az országból, majd a Habsburg elnyomásra válaszul adott Rákóczi-szabadságharcot. Ezen ismeretek elmélyítését segítik a képek, térképek, valamint az igen érdekes és a részleteket is bemutató videók, animációk. A Rákóczi-szabadságharccal három videó is foglalkozik, egy rövidebb és két hosszabb. Az általános politika- és hadtörténet mellett mindegyikben jelentős hangsúlyt kapnak a keresztyén világon belüli vallási ellentétek, kiemelve a magyarországi protestánsok sokszor igen sanyarú helyzetét. A témakörrel kapcsolatos tudás ismétlését az interaktív játékok teszik lehetővé, melyek óra eleji motiválásra és figyelemfelkeltésre is kiválóan alkalmasak

Fejlesztési célok

Mivel mindhárom téma egymásra épül, ezért elsődleges cél az ok-okozati összefüggések láttatása, valamint a hadi események átlátása érdekében az időbeli és térbeli tájékozódás fejlesztése. Az események magyar és nemzetközi vonala kapcsán cél az önálló és kritikus gondolkodás erősítése, illetve a logikai kompetencia fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország a kora újkorban http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Projektor, laptop, tankönyv, atlasz, füzet

Kulcsszavak

téli hadjárat, nemzeti hadsereg, vasvári béke, kuruc, labanc, soproni országgyűlés, pozsonyi országgyűlés, Szent Liga, karlócai béke, forspont, porció, Diploma Leopoldinum, brezáni kiáltvány, libertás, szécsényi országgyűlés, ónodi országgyűlés, Habsburg-ház trónfosztása, szatmári béke

Felhasználható tanulási eszközök