A középkor

  • Időtartam:

    2-3 óra

Témacsomag leírás

A kalauz elsősorban arra a célra szolgál, hogy a kereszténység és az iszlám kapcsolatát diakronikus módon közelítse meg, és lehetőséget adjon arra, hogy a tanárok megfelelő segédanyagot találjanak az iszlám vallás és civilizáció bemutatására. Az anyag segít abban, hogy felhasználói többek közt korabeli források segítségével történetileg hitelesen legyenek képesek ábrázolni a két világvallás bonyolult kapcsolatrendszerét az iszlám születésétől egészen napjainkig. A tanári segédanyag a kerettantervben alább megjelenő témák tanításához nyújt segédletet: Az iszlám és az arab hódítás. Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. Szegregáció, bűnbakkeresés A keresztes hadjáratok pusztításai; Európa kultúrájára gyakorolt hatása.

Fejlesztési célok

Fejlesztési célok: Összhangban állnak a kerettantervi elképzelésekkel: A tanuló tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. Megismeri a vallási intolerancia kérdéskörét. Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem során. A segédanyagok nem csak a tanároknak nyújtanak ismereteiket és óráik tartalmát mélyítő segítséget, hanem a diákok számára is felhasználhatóak, hogy önálló kutatást, rendszerező tevékenységet végezzenek. A fejlesztési célokhoz kapcsolódó, az adott témánál előtérbe kerülő tanulói tevékenységek: Írásos források esetében: Primer: Könnyen érthető írásos források tartalmának ismertetése; egyszerű következtetések megfogalmazása kérdések alapján Szekunder: A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből; vázlatkészítés Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben Ok-okozati viszonyok megértése és megfogalmazása Egy történelmi témájú cikkben megkeresni, hogy milyen elsődleges források jelennek meg benne bizonyítékként vagy illusztrációként. Képi/tárgyi források esetében: Következtetések, feltételezések megfogalmazása régi tárgyakról, épületekről, korabeli tárgyak, épületek történelmi helyszínek és emlékhelyek felhasználása a történelmi események, korszakok és jelenségek megismeréséhez A művészeti alkotások alapján következtetések levonása arról, hogy milyennek látták az életüket a korabeli emberek Az építészeti stílusok jellegzetességeinek megfigyelése és felismerése képeken Az információk rendszerezése, segédanyagok használata: Eseményekről, jelenségekről szerzett információk rendezése okok és következmények szerint Az előzetes feltevések helyességének ellenőrzése és értékelése az új információk alapján Az információk csoportosítása az esemény, tevékenység vagy jelenség típusa szerint: társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, kulturális, vallási stb. Önmagunk elfogultságainak felismerése, s ezek figyelembe vétele az elérhető források értelmezése során

Kerettantervi tematikai egység

A középkor http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html http://kerettanterv.ofi.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, laptop, internet

Kulcsszavak

vallásüldözés, iszlám, Korán, kalifa, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus,

Felhasználható tanulási eszközök

Krak of Chaveliers