Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képek Bocskai Istvánt és Bethlen Gábort hozzák közelebb a diákokhoz, a térképek a csaták helyét jelölik. Az Erdélyi Fejedelemség születése és fejlődése nyomon követhető mint a két kiemelkedő fejedelem református hite által is támogatott nemzetépítő munka, hisz a török megszállás idején a döntően protestáns emberek lakta Erdélyi Fejedelemség játszotta a legnagyobb szerepet a magyarság megőrzésében. A linkek között található olyan, amely a téma rövid összefoglalója, és olyan is, amelyből részletek használhatók, vagy a kollégák és az érdeklődőbb tanulók részére nyújtanak plusz ismeretet. A videók közötti filmekből kiválasztott részletek sok érdekes információt nyújthatnak, a rövidebbek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás az interneten található ismeretanyagot gyűjtötte össze, digitális tartalom is rendelkezésre áll, színesítendő a történelemtanítást. Idő híján is segítség lehet a felkészüléshez és az órai munkához.

Fejlesztési célok

Megláttatni az összefüggéseket, bemutatni az Erdélyi Fejedelemség születésének és korai fejlődésének fontosabb állomásait, az európai politikai környezetet, a jellemző hatalmi viszonyokat, amelyek között mindez létrejöhetett. Fontos a történelmi kulcsfogalmak ismerete és alkalmazása, a térképen való tájékozódás. Kritikai gondolkodás fejlesztése: történelmi személyiségek szerepe az eseményekben; a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. Fontos a nemzeti öntudat erősítése, a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás példáin keresztül. Megértetni, hogy a közösségek széthúzása gyengíti a társadalom védekezőképességét a hódítással szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is eredményezhet a behódolás helyett kiegyezést. A török terjeszkedés megállítása jelentőségének belátása hazánk és Európa szempontjából. Annak érzékelése, hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. A vallási és politikai megosztottság következményeinek megértése. Annak észrevétele, hogy az egyeduralmi törekvések saját céljukkal ellentétes hatást válthatnak ki. A protestáns vallások megőrző erejének tudatosítása. Az igény felkeltése múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország a kora újkorban

Szükséges eszközök

A makettkészítéshez szükséges anyagok. pl. kartonpapír, olló, ragaszt

Kulcsszavak

három nemzet uniója, szék, Partium, felségárulási perek, hajdúk, merkantilista gazdaságpolitika, monopólium

Felhasználható tanulási eszközök