„Egy mindenkiért, mindenki egyért”

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

Mester Györgyi: Ünnep című meséjére hangolódva, több oldalról megközelítve annak mondanivalóját dolgozzuk fel, miközben a gyermekek megismerhetik lehetőségeiket és felelősségüket környezetük iránt. Az állatokról való gondoskodást támogatja a témanap minden része, amelyben szerepel dramatizálás, új ének tanulás, kiselőadás, madáreleség válogatása, madáretető tervezése és készítése, „vásárlás”, vendégek fogadása.

Fejlesztési célok

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése.; Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. ; A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése.; Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén. Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.; Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése.; A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése.; Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.; Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.; Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.; Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása.; Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finommotorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása.; Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.; A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése.; A környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti változások között. Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is.; A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének felismerése.; Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. Az éneklés helyes szokásainak kialakítása.; A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során.; Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet megismertetése és megismerése során.; Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, felnőttekkel.; A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. Kézügyesség fejlesztése. Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.; Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában. Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása. Az ünnepléshez kötődő viselkedés-kultúra és öltözködés-kultúra elemeinek elsajátítása és betartása.; Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése.; A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a képalkotásban.; A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növelése.; Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása. Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruálása.; Játékbátorság kialakítása. Képességfejlesztés játékok és gyakorlatok során. Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, osztályközösségben. Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal. Térhasználat és tájékozódás fejlesztése.; A fantázia fejlesztése különböző dramatikus tevékenységen keresztül. Az együttműködés fejlesztése páros és csoportos tevékenységekben.; A történet helyszínének, szereplőinek, cselekményének megfigyeltetése.; A rögtönzési képesség fejlesztése tanári irányítással zajló csoportos játékok során. Fantázia fejlesztése. Helyes viselkedési szokások kialakítása érdekében egyszerű magatartásformák megfigyeltetése és rögzítése.; Ismerkedés versek, mesék befogadását, elmondását segítő, fejlesztő játékokkal és gyakorlatokkal.; A tanulók közvetlen környezetében élő hagyományokhoz, szokásokhoz kapcsolódó szertartások megismertetése.

Kerettantervi tematikai egység

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása; Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése; Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése; A tanulási képesség fejlesztése; Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése; MATEMATIKA: Számelmélet, algebra; Függvények, az analízis elemei; Geometria; Statisztika, valószínűség; KÖRNYEZETISMERET: Hóban, szélben, napsütésben; Élőlények közösségei; ÉNEK-ZENE: Zenei reprodukció – Éneklés; Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése; Zenei befogadás – Zenehallgatás; TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT: 1. Család, otthon, háztartás; 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés; 4. Közösségi munka, közösségi szerepek; VIZUÁLIS KULTÚRA: Vizuális kommunikáció, Vizuális jelek a környezetünkben; Kifejezés, képzőművészet, Valós és képzelt látványok; Vizuális kommunikáció, Vizuális jelek a környezetünkben; A média társadalmi szerepe, használata Tájékozódás a virtuális terekben; DRÁMA ÉS TÁNC: Csoportos játék és megjelenítés; Rögtönzés és együttműködés; A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása; Történetek feldolgozása; Megismerő- és befogadóképesség

Szükséges eszközök

újrahasznosítható anyagok, faléc, szögek, ragasztó, tablet, digitábla, internet, ceruza, feladatlapok, madáreleségek, vonalzó, kartonlap

Kulcsszavak

közösség, madáretető, felelősségünk, mese, cinege

Felhasználható tanulási eszközök