Adventi társasjáték: A várva-várt vendég

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

33

Témacsomag leírás

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

Fejlesztési célok

Az olvasás és az írott szöveg megértése, a szókincs bővítése, az életkori sajátosságoknak megfelelő elbeszélés olvasása, és sokoldalú feldolgozás során: szövegértési feladatok, a matematikai szöveges feladatok és a gyakorlati tevékenységek játékos megoldása. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása, az érzelmi tartalmak átélésének segítése. Részvétel csoportos játékokban, állóképek tervezése, kivitelezése és megbeszélése. A tanult szófajok-igekötős igék felismerése során a nyelvi tudatosság erősítése, a címek megfogalmazásával a fogalmazási alapismeretek gyakorlása. Számolási készségek fejlesztése, szöveges feladatok, műveletek végzése közben, illetve a mérésekhez tartozó ismeretek (hoszúság, űrtartalom, idő) mértékegységek gyakorlása szöveges feladatokban. Mértékegységek önálló használata, felismerése, ismeretek, szókincs bővítése a mérföld kifejezés kapcsán; tájékozódás az időben az olvasmányban olvasott eltelt idő kíszámításával, s ezzel együtt a szövegértés további fejlesztése. Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. Vendéglátás. Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás, illetve választható tevékenységként egyszerű vendégváró csemege elkészítése. Az egyes kifejezőeszközök alkalmazása a szövegértés és a vizuális kultúra fejlesztésének céljából (Kép, hang, cselekmény) – Egyszerű cselekmény megjelenítése képekkel (rajzzal), megfelelő hanghatásokkal kiegészítve. Digitális kompetencia fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyar nyelv és irodalom: 1. Olvasás, az írott szöveg megértése, 2. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, 3. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok, 4. Fogalmazási alapismeretek Matematika: 1. Számelmélet, algebra 2. Geometria Technika és életvitel: Család, otthon, háztartás Rajz és vizuális kultúra: A média kifejezőeszközei Kép, hang, cselekmény.

Szükséges eszközök

képek csoportalakításhoz, csoportfelelős kártyák, dobókockák, rajzeszközök, rajzlapok, kalapács, cipő, könyv, fonott szék, seprű, bögre, kancsó, tea, cipősarok, digitális eszközök, pl. telefonok QR kód olvasó alkalmazással, csomagolópapír, filctollak, feladatlapok, műanyag fehér kanalak

Kulcsszavak

várakozás, vendégvárás, Panov apó, társasjáték

Felhasználható tanulási eszközök