TÉMACSOMAGOK

9-12. évfolyam részére

Pál apostol levelén keresztül a diákok elmélyítik a melléknevekkel kapcsolatos ismereteiket, triminó segítségével gyakorolják az alap- és középfok alkalmazását, önálló mondatalkotással pedig a melléknevek használatát. A bibliai szöveg alapján fejlesztik a hallott- és olvasottszöveg-értésüket.

A tanulók IKT-eszközök segítségével, csoportmunkában elevenítik fel a Nagyhét napjaira vonatkozó ismereteiket angol nyelven. Az eseményekhez kapcsolódó szavak, kifejezések elsajátítása mellett lehetőség van a ráismerő készség, kreatív gondolkodás, tanulói együttműködés fejlesztésére is.

Az óra során a tanulók fejlesztik a karácsony témaköréhez kapcsolódó szókincsüket, megismerik az ünnephez kapcsolódó jelképeket. A témacsomagban található LearningApps-feladatok a szókincsbővítésben, az olvasott és hallott szöveg megértésének ellenőrzésében segítenek.

Az óraterv az utazás, turizmus, gazdaság, életmód témák szókincsét ismételteti át, főként digitális feladatokon keresztül. A tanulók gyakorolják a mondatszerkezeteket, majd azok segítségével csoportosan prezentációt készítenek, melyet előadás formájában bemutatnak, végül értékelnek.

A témacsomag digitális feladatok segítségével és kooperatív technikák támogatásával fejleszti a szövegértést, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációt. A témacsomag interaktív feladatai a tantárgyi kapcsolódások erősítését, valamint a digitális kompetencia fejlesztését célozzák.

A tanulók az óra keretében Dávid és Jonatán barátságával ismerkednek meg olvasottszöveg-értési feladatokon keresztül. A témacsomag feldolgozása során a barátsághoz kapcsolódó szókincs ismétlése, elmélyítése történik változatos munkaformákban és digitális feladatok segítségével.

A témacsomag célja – egy Luther Márton életéről szóló videó, valamint a hozzá kapcsolódó interaktív feladatok megoldásán keresztül – a reformáció történetének megismerése, a témához kapcsolódó szókincs elsajátítása, valamint a szövegértési, kommunikációs és együttműködési készség fejlesztése.

A témacsomag feldolgozása során a tanulók videó, plakát és egy tinédzser naplóbejegyzései segítségével ismerkednek meg egy angol bibliatábor mindennapjaival. A szóbeli kommunikáció nagy hangsúlyt kap az érvelést fejlesztő és az önálló véleményalkotást célzó feladatokban.

A tanulók egy olvasmányon keresztül megismerkednek Luther életének fontosabb szakaszaival, bővítik a lutheri reformációval kapcsolatos szókincsüket. Emellett kontextusba helyezve átismétlik és elmélyítik a korábban tanult múlt igeidők (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) használatát.

A témacsomag az újszájú állatokkal foglalkozó témakör összefoglalását segíti csoportmunkára, valamint egyéni és páros munkára épülő, változatos feladatokkal (kérdésdominó, tabukártyák, LearningApps-feladatok).

Az óra célja – ábraelemzésen, számolási feladatokon, közös fogalomalkotáson és következtetések levonásán keresztül – a környezettudatosság és a fenntarthatósági szemlélet fejlesztése az emberiség ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében.

A 9. évfolyamos ének-zene tananyaghoz kapcsolódó videógyűjteményben a népzene és a világzene, valamint az antikvitástól a középkor világán keresztül egészen a barokk zenéig találunk az élményszerű feldolgozáshoz jól használható audiovizuális segédanyagokat.

Tetszik vagy sem, diákjaink okoseszközeiknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek. A témacsomagban található, a klasszicizmustól egészen a kortárs filmzenéikig ívelő válogatás bőséges anyaggal szolgál a mai fiatalok számára is élményszerű órák megvalósításához.

A gyakorlati ismeretszerzésre, kísérletezésre épülő óra célja, hogy a tanulók – megfigyeléseiket összekapcsolva korábbi ismereteikkel – megismerkedjenek az egyenletesen változó körmozgás szögjellemzőivel és a tehetetlenségi nyomaték jelenségével.

Az óra célja a perdület fogalmának és megmaradási törvényének feldolgozása, a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség közti fordított arányosság felfedeztetése kísérletekkel és gyakorlati alkalmazásokkal. A tanultak elsajátítását és az ellenőrzést tankocka-feladatok segítik.

A tanult ismeretek (a forgómozgás alapegyenlete) alkalmazása és elmélyítése az óra keretében a bibliából (Dávid és Góliát története), a sportból és a mindennapi életből vett példákon keresztül történik. Emellett a diákok feladatmegoldás és mérés útján elemzik néhány eszköz mozgását.

A digitális kompetencia fejlesztését fókuszba helyező, csoportmunkára épülő órán a diákok megtanulják a Lego-robot kezelését, elsajátítják a mérés és adatértelmezés módszertanát, grafikonokat készítenek, valamint megismerkednek a fizika technikai fejlődésre gyakorolt hatásával.

Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai és dinamikai jellemzőinek tisztázása, az új fogalmak bevezetése tankockafeladatokon, életszerű számpéldákon keresztül történik. Az óra végén táblázatos összesítés segíti a már ismert és új fogalmak rendszerezését, összekapcsolását.

A két, egymásra épülő tanegység első óráján az inerciarendszer, a gyorsuló vonatkoztatási rendszer, valódi és nem valódi, ún. fiktív, tehetetlenségi erők tudatos használatának elsajátítása a cél, vicces és meghökkentő videók, kísérletek és LearningApps-feladatok beépítésével az órai tevékenységbe.

A tematikus órapár második egysége a földi forgó vonatkoztatási rendszerben fellépő centrifugáliserő-hatásokon kívül a földrajz tantárgyban már megismert Coriolis erővel foglalkozik. A megértést az interneten elérhető animációk, videók, valamint LearningApps-feladatok támogatják.

Az óra keretében a tanulók megismerik az általános állapotváltozás törvényét, majd a gázállapot egyenletét, végül kiszámolják a gázállandó értékét. Az állapotváltozások ismétlése és a tudás ellenőrzése tanári prezentáció és tankockafeladatok segítségével történik.

Az óra célja annak bemutatása, hogy az ideális gázmodell segítségével, a mikroszkopikus méretű gázrészecskék mozgásának leírásával eljuthatunk a gáz makroszkopikus jellemzőinek jobb megértéséhez. Az is kiderül, hogy egy jelenség megértése céljából használt modell hogyan finomítható.

Az óraterv mikroszkopikus szempontból értelmezi az állapotváltozásokat. A felhasznált animációk érthetőbbé teszik az ideális gázmodell elvont, inkább matematikai szempontból megfogható elméletét, további szemléletes képet adva a gázok viselkedéséről.

Az óra keretében értelmezzük a gázok parciális nyomását a kinetikus gázmodell alapján, és rámutatunk az ideális gázmodellünk hiányosságaira. A modell finomításának folyamatán keresztül az eredeti ideális gázmodellt is sokkal mélyebben megértjük.

A mérési hiba, illetve a becslés fogalmával ismertet meg a Lego-robottal végzett egyszerű mérés. A tanulók sebességet számolnak, grafikont készítenek és hibát elemeznek. A robot távolságmérője kapcsán szó kerül az ultrahang gyakorlati felhasználásáról is a gyógyászatban, állatvilágban.

Az óra keretében a diákok megismerkednek a digitális eszközök alkalmazási lehetőségeivel a földi tér ábrázolásában. A diákok egy virtuális osztálykirándulás egy napját tervezik meg egy kiemelt református városban a Google Earth programjával.

A tanóra játékos feladatokon, diagram- és térképelemzésen keresztül ismerteti meg Bulgária természet- és társadalomföldrajzi jellemzőit a diákokkal. Az ország látnivalóiról és épített örökségéről szóló promóciós videó készítése a digitális kompetencia fejlesztésére is módot ad.

Az óra keretében a frontális bevezetést követően a diákok maguk vonnak le következtetéseket, majd a LearningApps alkalmazás segítségével saját eszközeiket használva mélyítik el a tanultakat, végül a megismert fogalmak közös rögzítésével gyakorolják a vázlatkészítést.

Az óraterv interaktív feladatokon keresztül ismerteti meg a tanulókat Svájc természeti jellemzőivel, erőforrásaival és a magashegyi gazdálkodás jellemzőivel, az ország sajátos történelmi múltjával (reformáció, semlegesség) és társadalmi sajátosságaival.

Az Aral-tó környéke éghajlati és domborzati jellemzőinek meghatározása, valamint a tó pusztulásához vezető okok feltérképezése digitáliseszköz-használatra épülő, változatos tevékenységeken keresztül (képregény, gondolattérkép, idővonal, készítése) történik.

A tanóra interaktív feladatok, gondolattérkép segítségével, differenciált csoportmunka keretében készíti elő egy szabadon választott kunhalom kataszterezését, és ennek alapján egy képzeletbeli „mini-tanösvény” elkészítését.

Az téma feldolgozása segít megismerni és rendszerezni a Kárpát-medence kun földrajzi, történelmi emlékeit, erősíteni a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetünkhöz való kötődést, és felismerni a kunok szerepét a magyarországi reformációban.

Az óra célja, hogy megismertesse a diákokkal a hazánkhoz hasonló történelmi hátterű, mára dinamikusan fejlődő balti köztársaságokat, melyek gyakori célpontjai a felsőoktatásban tanuló ösztöndíjasoknak. A finn mellé felzárkózó észt oktatási rendszerre külön is érdemes odafigyelnünk.

Az óra interaktív játékok, csoportos információkeresés, grafikon- és térképelemzés segítségével ismerteti meg a tanulókat a hazai kisebbségekkel, vezeti rá őket a kisebbség, nemzetiség és etnikum közti különbségre, és elemezteti velük a haza cigányság helyzetét.

A saját mobileszközök segítségével elvégzett feladatokon keresztül az diákok megismerik a határon túli magyarság elhelyezkedését, demográfiai jellemzőit, kulturális központjaikat, gyakorolják az információkeresést és -szűrést, valamint a tömör fogalmazást és az előadást.

Az új ismereteket átadó órán a tanulók a kolloidkémia alapfogalmaival ismerkednek meg. A csoportmunka dokumentálása ClassNotebook együttműködési felületen történik. A feldolgozást a témacsomag részét képező szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet is támogatja.

A kooperatív munkaformákra épülő óra keretében a téma összefoglalása és gyakorlása egy születésnapi buli mint kerettörténet köré épülve valósul meg. Az óratervet szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet egészíti ki.

A fémek témakör bevezető vagy összefoglaló órájához óravázlat, tanulói munkafüzet eméleti és gyakorlati feladatokkal, szaktanári segédlet a tanulói munkafüzetek feladataihoz szóló útmutatókkal. LearningApps feladatsorok gyakorláshoz, számonkéréshez.

9. évfolyamos diákok által összeállított, iskolatörténeti vonatkozású szabadulószoba. Az iskola egy eldugott helyiségéből való kiszabaduláshoz természettudományos ismeretek felhasználására, logikai készségekre van szükség.

A témacsomag a másodfokú függvények ábrázolásához és jellemzéséhez ad segítséget a GeoGebra alkalmazással. A digitális feladatok segítségével a másodfokú függvény hozzárendelési szabálya, képlete és a függvénytranszformációs lépések közötti kapcsolat mélyíthető el.

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és LearningApps feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a függvény hozzárendelési szabálya közötti kapcsolatot, valamint differenciáltan, két különböző szinten gyakoroltatja a négyzetgyökfüggvények ábrázolását.

Az óra célja az egyszerű sorba rendezési (ismétlés nélküli permutáció) és a kiválasztással történő sorba rendezési (ismétlés nélküli és ismétléses variáció) feladatok értelmezésének elsajátítása, valamint az ismeretek elmélyítése gyakorlati problémák megoldásával.

Az óra célja a halmazok, a halmazok egymáshoz való viszonya, és a halmazműveletek (komplementer, unió, metszet, különbség, szimmetrikus különbség) megismertetése, illetve azok alkalmazása bibliai vagy egyházkerületekkel, egyházmegyékkel kapcsolatos kontextusban.

A gyakorlóórán a tanulók kerettörténetbe (Szegedi Kis István a börtönben) helyezett feladatokat oldanak meg 3 különböző csoportra osztva, majd a részeredmények birtokában egymással együttműködve oldják meg az utolsó feladatot.

A kerettörténetbe (Károli Gáspár biblianyomtatása) helyezett gyakorló feladatokat a tanulók csoportokra bontva oldják meg. A csoportok vezetőt választanak, de minden tanuló felel valamiért (pl. lineáris függvény ábrázolása, a feladat ellenőrzése…). Az értékelés az óra végén közösen történik.

Az óra célja számítások elvégzése derékszögű háromszögekben Pitagorasz tételének és a szögfüggvényeknek a segítségével, illetve ezen keresztül valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.

Az órán többféle bontásban, hol heterogén, hol homogén csoportokban dolgoznak a tanulók. A gyakorló részt követően Kálvin János életéhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk, majd a részeredények birtokában együtt kell megoldást találniuk a záró feladatra.

Készítette KONCSEK ZOLTÁN Évfolyam/Tantárgy: 11. OSZTÁLY, MATEMATIKA Időtartam: 45 perc {{ vc_btn: title=%C3%93raterv+let%C3%B6lt%C3%A9se&color=sky&align=center&css_animation=fadeIn&button_block=true&link=url%3A%252F%252Freftantar.hu%252Fadmin%252Fupload%252FMate_11_evf_21_tmcs_KZ%2520GY.docx%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}Témacsomag leírás A témacsomagban szerepel egy Geogebra alkalmazás használati útmutatóval, mellyel középszinten elvárt...

Read More

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és online feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a hozzárendelési szabály közötti kapcsolatot, és differenciáltan gyakoroltatja a logaritmusfüggvények függvénytranszformációs lépések alapján történő ábrázolását.

Az óra célja egyszerű exponenciális egyenletek megoldása, a kamatos kamat számításánál kapható egyenlettípusokra. A tevékenységek során a hatvány fogalmának felidézése, a hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése, majd egyszerű exponenciális egyenletek megoldása történik logaritmus alkalmazásával.

Az óraterv a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szókincs bővítését, az értő olvasás és a szóbeli kommunikáció fejlesztését célozza adventi szokások megismertetésével és egy bibliai történet bemutatásával. A gyakorlást és az ellenőrzést interaktív feladatok segítik.

A gyűjtemény célja, hogy segítsen egyben látni az iskolai oktatásban szaktárgyakra szakadt görög műveltséganyagot. Támogatja a hitvilág, az irodalom, a filozófia és művészetek változatos módszerekkel való feldolgozását, egyben utalva a keresztyénséghez való kapcsolódásokra.

A kalauz diakronikus módon közelíti meg kereszténység és az iszlám kapcsolatát. Célja, hogy a diákok korabeli források segítségével, történetileg hitelesen legyenek képesek ábrázolni a két világvallás bonyolult kapcsolatrendszerét az iszlám születésétől egészen napjainkig.

A két órából álló csomag célja az önálló tanulás, a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; az időben és térben való tájékozódás fejlesztése, elsősorban csoportmunka keretében. Az első óra a Biblia megismerését, a második a diákok ismereteinek egy szintre hozását segíti.

A Törikalauz prezentációk és videók segítségével mutatja be a 15. századi Magyarország történelmének egyik legsikeresebb időszakát, a korabeli politikai, gazdasági és katonai viszonyokat, Hunyadi János törökellenes harcain és Mátyás uralkodásán keresztül.

A Törikalauz célja bemutatni az államalapítást követően a középkori keresztény magyar állam megszilárdításának folyamatát, valamint a XI–XIII. századi magyarországi társadalmi és gazdasági változásokat az Árpád-házi királyok uralkodásán keresztül.

Az óra az Oszmán Birodalom kialakulását és világhatalommá válását mutatja be. A prezentáció, képek, térképek, internetes tartalmak és interaktív feladatok a jelentősebb szultánok életébe, a korszak főbb hadi és politikai eseményeibe nyújtanak betekintést.

A segédanyagok célja, hogy megismertessék a tanulókkal a hűbériség és a jobbágyság kialakulását; az uradalom jellemzőit és a mezőgazdasági technika fejlődését, valamint a Frank Birodalom történetének főbb állomásait.

A Törikalauz Iulius Caesar alakjának bemutatásán keresztül igyekszik megértetni a tanulókkal a történelem egyik legnagyobb hatású személyének főbb hatalmi törekvéseit, egyben színesíteni a róla alkotott képet és szétoszlatni a vele kapcsolatban elterjedt tévhiteket, félreértéseket.

A gyűjtemény változatos anyagokkal nyújt segítséget a zsidó vallás fő jellemzőinek, Izrael történetének tanításához a kezdetektől a babiloni fogságból történt hazaérkezés utáni időkig. A témához tartozó szövegek elemzése támogatja a biblikus történetek átélését.

A Törikalauz célja bemutatni, hogy a sokszor „sötét” jelzővel illetett középkor miért volt mégis „világos”. Az órán a pápaság és a császárság küzdelme, az egyházszakadás témája mellett számos segédanyag megjelenik a szerzetesrendekről, az egyetemek kialakulásáról és a Cluny reformról is.

Az óraterv – források, képek, interaktív feladatok segítségével – a kereszténység kialakulása és korai időszaka (az egyházatyák kora) történetének feldolgozásához nyújt segítséget, tekintetbe véve, hogy a történelemórára a tanulók különböző meggyőződéssel érkezhetnek.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok háttérismereteket nyújtanak a tanári felkészüléshez, ezenkívül ötleteket és nyersanyagokat is adnak az órai tevékenységekhez, melynek keretében a diákok minél többfajta forráson keresztül ismerik meg az ókori kultúrákat és civilizációkat.

A linkgyűjtemény a magyar nép kialakulása, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások, majd Géza és Szent István államalapító tevékenységének – melynek eredményeként a magyar törzsek betagozódtak a keresztyén Európa népei közé – megismeréséhez kínál bőséges segédanyagot.

Ennek a Törikalauznak a célja, hogy a város mindennapjait, működését, felépítését mutassa be, különös tekintettel a céhekre, illetve az ott zajló munkára. A téma második részében a rendiség kialakulása kerül a fókuszba, francia és angol példán keresztül.

A linkgyűjtemény a reformáció több szempontú, a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe vevő bemutatását támogatja, ügyelve arra, hogy a különböző felekezetekhez tartozó tanárok és diákok ne érezzék egyoldalúnak a probléma feldolgozását.

A kalauzban található linkek elsősorban a kereszténység középkori kulturális (építészeti) hagyatékának feldolgozását segítik. A linkeken elérhető szöveges források legfontosabb célja, hogy plasztikusan ábrázolják a középkor emberének viszonyát a valláshoz.

A Törikalauz segédanyagai, valamint a két óravázlat prezentációi és az interaktív játékok Zrínyi Miklós törökellenes harcainak, Thököly Imre szerepének, a törökök kiűzésének, majd a Habsburg elnyomásra válaszul adott Rákóczi-szabadságharcnak a megismerését támogatják.

A segédnanyagok célja annak bemutatása, hogy a Rákóczi-szabadságharcot követően hogyan találta meg Magyarország a helyét a Habsburg Birodalomban, hogyan indult el az ország modernizálása, majd a század végén formálódó nemesi ellenállás és az I. Ferenc által indított konzervatív uralom.

Magyarország társadalmában a mohácsi vészt követő török háborúk és a kibontakozó reformáció hatására alapvető változások történetek, melyek a későbbi évek politika- és társadalomtörténetét is meghatározták. A Törikalauz ennek feldolgozásához nyújt segítséget.

Hogyan jött létre és hogyan működik a világmindenség? Milyen az ideális állam? Melyek az alapvető emberi jogaink? A Törikalauz célja megismertetni a tanulókat a felvilágosodás nagy gondolkodóival és hatásukkal az emberi gondolkodás és a világtörténelem alakulására.

A segédanyag elsősorban négy újkori háborúra – harmincéves háború, spanyol és osztrák örökösödési háború, hétéves háború – koncentrál, és ezeken keresztül mutatja be a kor vezető európai országainak nagyhatalmi érdekeit, melyek a katonai konfliktusok mögött húzódtak.

A Törikalauz két témát ölel fel a kora újkori magyar történelemből: Bethlen Gábor fejedelemségét és Erdély sajátos etnikai és vallási viszonyait. Célja, hogy a forrásközpontú történelemoktatás módszereivel, változatos anyagokon keresztük mutassa be a korszak fő kérdéseit, alakjait.

A földrajzi felfedezések, az új ismeretek, innovációk, a keresztény vallás terjesztése és a gyarmatosítás teljesen új fejezetet nyitott a világtörténelemben. A Törikalauz a téma mélyebb megismerését segíti változatos internetes tartalmak és játékos feladatok gyűjteményével.

A XVIII. század meghatározó eseménye a gyarmatokból létrejövő Amerikai Egyesült Államok véráldozatoktól sem mentes megalakulása. A Törikalauz célja bemutatni a függetlenségi háború előzményeit, eseményeit, valamint az ennek eredményeként létrejött állam működését és alkotmányát.

Franciaország a 18–19. sz. fordulóján: királyság, köztársaság, diktatúra, császárság váltják egymást, miközben a demokrácia alapját képező jogok, amiért a forradalom kirobbant, elsikkadnak. A Törikalauz az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának főbb kérdéseit, valamint Napóleon alakját, háborúit mutatja be.

A 18–19. sz. a felvilágosodás eszméi mellett új találmányokat is adott a világnak, átformálva a világgazdaságot és alapját adva mai kényelmes, gépesített életünknek. A Törikalauz célja bemutatni az ipari forradalmak előzményeit, történetét, főbb találmányait és mindezek társadalmi hatásait.

A Törikalauz a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe véve mutatja be, hogyan hatott a reformáció Európa egyes országaira. E téma egésze kapcsolódik a keresztyén neveléshez, ezen belül leginkább az önismeret fejlesztéséhez, a hitigazságok rendszeres újragondolásához.

A Törikalauz bemutatja, hogyan indul meg a reformkorban a nyugat-európai államoktól lemaradt Magyarország komplex modernizációja, a küzdelem a polgári átalakulásért, a nemzeti függetlenségért. A segédanyagok a kor művészeti ágairól (tánc, zene, képzőművészetek) is képet adnak.

Magyarország középkori története elválaszthatatlan Károly Róbert és Nagy Lajos király uralkodásától. A linkgyűjtemény segít bemutatni, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság hogyan fejlődött a közép-európai régió egyik legerősebb államává ebben az időszakban.

Miközben az ország három részre szakadt és a Magyar Királyság a fennmaradásért küzdött az oszmán hódítók ellen, az előretörő protestantizmus szembekerült a harcos katolikus Habsburg-dinasztiával. Ennek a szellemi küzdelemnek a megismerését segítik a linkgyűjtemény anyagai.

A Törikalauz segédanyagai rávilágítanak arra, hogy a magyar események miért egyedülállók a korszak forradalmai között, miért vívta ki általuk hazánk Európa, sőt távoli kontinensek népeinek tiszteletét is, és miért került az ország ekkor szinte az egész világ figyelmének középpontjába.

Európában a napóleoni háborúk után vált meghatározóvá a humanista „vallás” négy irányzata, a konzervativizmus, a liberalizmus, a szocializmus és a nacionalizmus. A Törikalauz annak megérését segíti, hogyan határozta meg a 20. századi európai ember erkölcsét e négy nagy eszmeáramlat.

A kora újkor két jelentős változása, a tőkés gazdálkodás és a reformáció felforgatta Európa életét. A Törikalauz bemutatja, milyen eltérő változásokat hoztak ugyanazok a folyamatok az egymástól különböző gazdasági és társadalmi berendezkedésű Angliában és Franciaországban.

A dualizmus korszaka alapozta meg történelmünkben a polgári állam kialakulását, a modern kor jövőjét. A lezajlott laicizálódás ellenére azonban a vidéki emberek életét továbbra is meghatározta a keresztyén vallás gyakorlása. A törikalauz ennek bemutatásában szeretne segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a dualizmus korában lezajlott folyamatok – a polgári állam kialakulása, a Nyugathoz való felzárkózás – mélyebb megismerését támogatja. Kitér a korszak református politikusainak jelentőségére, és a keresztyén egyházak korszakban betöltött szerepére is.

A Törikalauz célja, hogy videókon, képeken, forrásokon, interaktív feladatokon keresztül segítséget nyújtson Magyarország két világháború közötti időszakának, a mai napig sokat vitatott Horthy-korszaknak az alaposabb megismeréséhez.

Ez a Törikalauz a szabadságharcot követő önkényuralom rendszerét, a magyarság ellenállását, majd az enyhülés időszakát, végezetül pedig a kiegyezést és a dualista időszakot mutatja be, animációs filmek, videók, képek, prezentációk és interaktív feladatok segítségével.

A Törikalauz a két világháború közötti időszak két totalitárius rendszerének, Mussolini és Hitler diktatúrájának feldolgozásához nyújt segítséget. A kalauz egésze kiemelten fókuszál a korszak jellegzetességei, így a személyi kultusz és a propaganda eszközeinek bemutatására.

A Törikalauz célja bemutatni a Szovjetunióban létrejött totális diktatúrát, annak gazdaságpolitikáját (tervutasításos rendszer, iparosítás, kollektivizálás) és a rendszert összetartó terror működését (koncepciós perek, munkatáborok). A téma különösen fontos a Rákosi-korszak történelmének tanítása szempontjából.

A második világégés az emberiség történelmének legszomorúbb és legtöbb áldozattal járó eseménysorozata volt, mely az emberi természet legsötétebb oldalát hozta felszínre. A linkgyűjtemény ennek a vészterhes időszaknak a megismeréséhez szolgál számos segédanyaggal.

A Törikalauz Poroszország, majd a Német Császárság nagyhatalommá válását és az első világháborúhoz vezető politikáját kívánja bemutatni információgazdag térképekkel, rövid, lényegre törő és összefoglaló kisvideókkal, prezentációkkal, valamint játékos, interaktív feladatokkal.

A linkgyűjtemény célja, hogy a hadieseményeken túl az egyszerű ember szempontjából „adjon arcot” a nagy háborúnak. A tananyag átadását szolgáló tartalmakon túl bakadalok, versek, és emberi sorsokat bemutató képek és film segít megérteni a téma komplexitását, hatásait az európai ember jelenére.

A Törikalauz a nagy világgazdasági válságot, a New Dealt és a 20. század életmódváltozását mutatja be. Célja, hogy a diákok megismerkedjenek a tőzsde világával, és a kultúrát, művészeteket, társadalmi szokásokat, mindennapokat gyökeresen átalakító modernizációval.

A linkgyűjtemény a két világháború között a trianoni békeszerződés által kisebbségi létformába kényszerített határon túli magyar nemzetrészekről próbál – részben új feldolgozások alapján – teljesebb képet nyújtani, kitekintéssel az irodalom- és egyháztörténeti vonatkozások egy részére is.

Magyarország történetében az első világháború és a következő két év a legtragikusabb időszakok közé tartozik, egyben a modern magyar történelem kezdete. A segédanyagok történelmünk 1918-től kezdődő azon eseményeit igyekeznek szemléltetni, melyekben a mai közéleti vitáink gyökereznek.

Még egyházi iskolákban sem közismertek az egyháztörténet 1944–45 közti tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása. Ha töredékesen is, de a magyar nemzetrészek egyházait ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához próbálunk segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a magyar nemzetrészek egyházait 1944 után ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához nyújt segítséget, hiszen még az egyházi iskolákban sem ismertek az egyháztörténet második világháború utáni tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása.

Hogy lehet az élet vidám egy barakkban? A magyar történelem egyik legmegosztóbb időszakához fűződő társadalmi emlékek sokfélék, a linkgyűjtemény ezt a sokszínűséget kihasználva igyekszik a diákok kritikai gondolkozását fejleszteni, rávilágítani a megírt és megélt történelem közötti különbségekre.

A segédanyag-gyűjtemény ahhoz próbál meg segítséget nyújtani, hogy a II. világháború szerteágazó és komplex témájának feldolgozása során az elhangzó információkat kapcsolatba tudjuk hozni a szűkebb értelemben vett saját világunkkal és jelenünkkel, azaz a diákok személyesen megszólítva érezzék magukat.

A második világháborút követően átalakultak a világ erőviszonyai. Két szuperhatalom alakult ki, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. A Törikalauz célja – képi, videós és internetes források, valamint interaktív feladatok segítségével – bemutatni a kétpólusú világ kialakulását, a keleti és a nyugati blokk legfontosabb jellemzőit.

A Törikalauz anyagai segítenek abban, hogy a hidegháború konfliktusait (pl.: berlini válság, vietnami háború, India függetlenedése stb.) ne lezárt eseményként, hanem folyamatokként prezentáljuk, amelyek a mai napig tartanak és hatással vannak mindennapjainkra.

A Törikalauz célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a velünk élő történelemre. Olyan képekkel, videókkal mutatja be a rendszerváltást, amelyek között sok a „civil” felvétel, ezzel is azt hangsúlyozva, hogy a III. Magyar Köztársaság kikiáltásában szüleik is részt vállaltak.

Az 1948-as fordulat után Sztálin 1953-as bukásáig kiépülő diktatúra alapvetően változtatta meg az ország történetét és mindennapjait. Ez a linkgyűjtemény az 1945 utáni politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásokat öleli fel, mintegy felvezetve az 1956-os eseményeket.

A Törikalauz segít bemutatni, hogyan valósult meg a közös európai politika a második világháború után kibontakozó hidegháború árnyékában. Kiemelt hangsúlyt kap a megszülető Európai Unió működése és szervezeti struktúrája, valamint Magyarország európai integrációja is.

A XX. század vége nemcsak a kapitalizmus győzelmét, de az atlanti kultúra monopóliumát is hozta magával, melynek létjogosultságát mára sokan megkérdőjelezik. A jövő kérdése, hogy a nyugati társadalmak válsága és a szuperhatalmi státuszra törekvő Kína miként formálják át a globális világgazdaságot, és a ma ismert tömegkultúrát.

A linkgyűjtemény nem hivatott a címben említett témakör tananyagszerű feldolgozását kiváltani, sokkal inkább módszertani ajánlással ellátott kiegészítő tartalmakat kínál a Szovjetúnió felbomlása témájának feldolgozásához és benne Gorbacsov szerepének megismeréséhez.

A témacsomag célja a tantárgyi keretekből kilépő kutatásalapú tanulás modellezése. A diákok saját kutatási témájukon dolgoznak szinte egész évben mentortanár segítségével, egyénileg vagy csoportosan. Tanév végén iskolai minikonferencián számolnak be eredményeikről iskolatársaik és külső szakemberek előtt.