TÉMACSOMAGOK

5-8. évfolyam részére

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A diákok megismerik Zakeus történetét, és azt a különböző szereplők szemszögéből el tudják mesélni Past Simple igeidő használatával. A tanulók más nézőpontjába belehelyezkedve el tudják mesélni a történetet, ezzel empatikus képességük is fejlődik.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a “should” nyelvtani szerkezet segítségével. “A vakon született ember gyógyulása” (János 9:19) bibliai részlet által fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. Kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

A szervezési feladatok után 4 csoportot kialakíva egy négyfelé osztott szöveg részeit kapják meg a csoportok. A szöveg Debrecen és a reformáció összefonódásáról, történelmi eseméyekről és épületekről szól.

A témacsomag egy tanév elején megtartandó ráhangoló óra anyagát dolgozza fel. Az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el. Közben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére, a parlando és giusto előadásmód megkülönböztetésére. Mindezt segítik a digitális segédanyagok (játékok, vázlat) és a kinyomtatható dokumentumok is.

A responzóriumok éneklési módjainak ismerete és használata. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A dó pentachord hangjainak elmélyítése.

Az óra célja a középkor zenei korszakának elmélyítése a graduál-másolás tudományának segítségével. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A tanuló kapjon komplex képet az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, az ahhoz tartozó ismereteit bővítse és tegye sajátjává a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az óra célja a barokk zenekarral való megismerkedés, elhelyezkedésének és felépítésének struktúrája. A zenekarban játszó hangszerek neveinek, hangjainak és csoportjainak megtanítása.

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd – és mutatja be az Istenem, Istenem… kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd, gregorián – és mutatja be a Szivárvány havasán … kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon, gregorián kotta megfejtésén és előadásán keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. Az órán megismerkednek az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

Az óra célja Giovanni Pierluigi da Palestrina és Orlando di Lasso életrajzának, munkásságának és zenetörténeti jelentőségének megismerése.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat az 5. évfolyamnak szóló zenei videógyűjtemény látogatói között! Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncert-részletek, magyar népzenei- és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek. Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre, vagy éppen rajzfilmes feldolgozásokra, melyek közül számunkra az egyik legfontosabb, a Háry János az 5. évfolyamon már megtekinthető itt, a Református Tananyagtár felületén.. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően sajnos már 5. osztályban is szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek, felvételek kaptak helyet: Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc; Kodály Zoltán: Gergelyjárás; Somogyi táncok; Kalotaszegi zene; Mátyusföldi dalok; Matyó csárdás; Szatmári táncok; Kodály Zoltán: Háry János; Kodály Zoltán: Kállai kettős; Antik görög muzsika; Dies irae gregorián ének ; Oly jó a nyár (Ce fu en mai…); Palestrina:Jesu rex admirabilis; Vivaldi: A négy évszak; J.S.Bach: d-moll toccata és fúga; J.S.Bach: Parasztkantáta; J.S.Bach: Musicalisches Opfer – részlet; Handel: Győzelmi dal a Júdás Makkabeus c. oratóriumból; Handel: Messiás – Halleluja! Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, hogy már az 5. osztályban is használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Bartók Béla: Gyermekeknek I. – részletek Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája Mozart: C-dúr zongoraszonáta I. tétel – a szonátaforma A triós forma Mozart g-moll szimfónia 3. tétel alapján Haydn: 88. szimfónia 4. tétel Haydn: Császár-vonósnégyes II. tétel Haydn: G-dúr szimfónia II. tétel Mozart: Varázsfuvola – részlet Mozart: Don Giovanni – részlet Beethoven: cisz-moll (holdfény) -szonáta Beethoven: 7. szimfónia IV. tétel Beethoven: 9. szimfónia Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Franz Schubert egyik legismertebb dalát, A pisztrángot tanuljuk ezen az órán. Az énekes köszönés során a megtanulandó dal egyik nehéz dallamfordulatát készítjük elő. A diákok az óra bevezető szakaszában interaktív tábla és LearningApps program segítségével összepárosítják a zeneszerzők képeit, azzal a korszakkal, amelyben alkottak, előkészítve ezzel a bécsi klasszikus dalok ismétlését. A következő órarészben dalokat ismernek fel különböző módon, majd eléneklik őket tanári zongorakísérettel. Az óra fő részében a motiváció során Szilvásváradról, horgászatról, pisztrángokról szól az irányított beszélgetés, ahol képek és videók kivetítésére is sor kerül a témához kapcsolódóan. A hallás utáni daltanítás után megismerkedünk a mű keletkezésének körülményeivel, a tanulók kitalálják a zenei apparátus hangszereit. A zenehallgatás során LearningApps és kiosztott feladatlap segítségével megfigyelik a variációs tétel vezető hangszereit. Óra végén füzetükbe rögzítik a házi feladatot, valamint közösen értékelik az órát.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Erkel Ferenc: Bánk bán Liszt: 6. Magyar rapszódia (Desz-dúr) Liszt: 2. Magyar rapszódia (cisz-moll) Liszt Ferenc: Csárdás macabre Verdi: Aida – részlet Verdi: Traviata – Sempre Libera – ária Verdi: Traviata – Addio, del passato – ária Verdi: Rigoletto – részlet Wagner: A Walkür – részlet Schubert: A szép molnárlány – dalciklus Chopin: c-moll “forradalmi” etűd Mendelssohn: Szentivánéji álom – részlet Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Csajkovszkij: Hattyúk tava – részlet Dvorak: Új világ szimfónia – részlet Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Debussy: Clair de Lune – holdfény Ravel: Bolero – balett Sztravinszkij: Tűzmadár – részlet Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára Gershwin: Rhapsody in Blue Galántai táncdallamok Kodály Zoltán: Galántai táncok Kodály Zoltán: Gergelyjárás Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc Kodály Zoltán: Háry János Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus Bartók Béla: Román táncok Bartók Béla: Allegro Barbaro Bartók Béla: III. zongoraverseny Bartók Béla: Négy szlovák népdal Steve Reich: Clapping music Bródy János-Szörényi Levente: István, a király Cseh Tamás: Csönded vagyok A Pál utcai fiúk – Mi vagyunk a Grund- hivatalos videoklip Astor Piazzola: Libertango Carlos Gardel: Por una Cabeza – tangó Ray Charles: Hit the road Jack The Blues Brothers – Everybody needs somebody Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Az óra nyolc, XVII-XX. századi protestáns tudós, név szerint: Pápai Páriz Ferenc (1649-1716), Bél Mátyás (1684-1749), Segner János (1704-1777). Hatvani István (1718-1786), Diószegi Sámuel (1761-1813), Irinyi János (1817-1895), Bay Zoltán (1900-1992), Szent-Györgyi Albert (1893-1986) munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit, tanulmányi helyeit és magyarországi működését mutatja be nem titkoltan azzal a céllal, hogy tanuló ifjúságunknak például szolgáljanak abban, hogy a külhoni tudásgyarapodás után, a honi szolgálatban tevékenykedjenek. A tudósokat a természettudomány valamennyi területéről választottuk ki, azt is bemutatva ezzel, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól a speciális tudományos kutatásig.

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Gyakorló óra a reakcióegyenletek felírására, melyet a tanuló/tanári kísérletek izgalmasabbá tesznek. Az órába épített Learning Apps feladatok segítenek a tananyag elmélyítésében. A tanulók párban és csoportban is dolgozhatnak órán, a tanárnak főként koordináló, irányító szerepe van.

Laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése. A vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása.

5 napos erdei iskola programunk során a Mátrába látogattunk el egy hatodikos osztállyal. Fő célunk a cserebogárfajoknak, és az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése volt. Céljaink között szerepelt a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztése, ezt szolgálták a programok különböző csoport-formációkban történő megvalósítása és az önreflexiós gyakorlatok. Programunkat színesítette a batikolás, szörpkészítés, kürtőskalácssütés, bányamúzeum. Az erdei iskola programot számos előkészítő foglalkozás előzte meg, ahol a „Cserebogár” és „Mátra” témát jártuk körbe biológiai, irodalmi, zenei, matematikai szempontokból. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra bíztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Erdei iskola” c. dokumentum letöltése. • Az „Erdei iskola” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Módszertani témacsomagom Arany János Családi kör című költeményéhez kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az alkalmazás lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a gamifikáció eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségékeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

A témával kapcsolatban az 5. évfolyamos gyerekek megismerkednek a hangok keletkezésével, ismereteket szereznek néhány érdekességről általában a hangokkal kapcsolatban. Megismerik a beszédhangok keletkezését, a beszédszervek mibenlétét és működését.

A gyerekek megismerik és értelmezik a Lázár Ervin meséjét, eközben különféle emberi tulajdonságokat és érzéseket is megtanulnak értelmezni.

A gyerekek önálló ismeretalkotás során megismerkednek Hans Christian Andersen életrajzával

A gyerekek megismerkednek Gianni Rodari A varázsdob című meséjével és különböző feladatokon keresztül értelmezik

A mű értelmezése; az értelmezés folyamatán keresztül irodalmi ismeretek átadása és személyiségfejlesztés; különféle az irodalomoktatás során jól használható feladatok bemutatása. Ez az óra elsősorban ötletadásként készült; akár 1, akár 2 (több) tanítási óra alatt is elvégezhető; a feladatok sorrendje bizonyos helyeken fölcserélhető, továbbá a feladatok egy része kihagyható/a feladatok tetszőlegesen bővíthetők – de teljes egészében is megtartható (ehhez több órára van szükség).

Heltai Gáspár néhány fabuláján keresztül erkölcsi értékek közvetítése; a régi magyar nyelv szavaival, helyesírásával való találkozás révén nyelvi tudatosság fejlesztése valósul meg.

Módszertani témacsomagom Tóth-Máté Miklós Pecúrok című regényének egy rövid részletével foglalkozik. Az órán reciprok tanítás módszerével mint a stratégiai olvasástanítás egyik eszközével dolgozunk; használunk grafikus szervezőt; a regényben olvasottakat a tanulókat ma körülvevő világgal összevetjük; megtámogatjuk a fogalmazásírásban a jellemzés műfaját a részlettel.

A bibliai eredetű állandósult szókapcsolatok, szólások és közmondások jelentésének, szerkezetének és használati körének megfigyelése és megismerése.

Arany János: A walesi bárdok című művének feldolgozása, a ballada műfaji sajátosságainak megismerése.

A gyerekek egy irodalmi mű (Juhász Gyula: Szavak) kapcsán felelevenítik és mélyítik a nyelvi rendszerről, ezen belül az igéről való tudásukat; gyakorolják a Bibliában való jártasságot és fejlesztik empátiás készségüket.

A tanulók az óra ráhangoló részében a ZANZA TV filmjét nézik, melynek alapján új információkhoz jutnak Balassi Bálint életútjával és költői munkásságával kapcsolatban. Az óra új ismereteit közlő részeiben a tanulók csoportmunkában, megadott szempontok, feladatkártyás kérdések alapján dolgozzák fel Balassi Bálint “istenes versei”-ről szóló szövegeket, majd szintén feladatkártyák kérdéseire válaszova elemzik az Adj már csendességet című Balassi-verset. Az órán elsajátított tananyag gyakorlását, elmélyítését tankockákkal valósítjuk meg. A tanóra végén minden tanuló írásban reflektál a “Mai órán ezt tanultam”:… kérdésre

A tanulók az óra ráhangoló részében a ZANZA TV filmjét nézik, melynek alapján új információkhoz jutnak Balassi Bálint életútjával és költői munkásságával kapcsolatban. Az óra új ismereteit közlő részeiben a tanulók csoportmunkában, megadott szempontok, feladatkártyás kérdések alapján dolgozzák fel Balassi Bálint “istenes versei”-ről szóló szövegeket, majd szintén feladatkártyák kérdéseire válaszova elemzik az Adj már csendességet című Balassi-verset. Az órán elsajátított tananyag gyakorlását, elmélyítését a LearningApps.org program általam készített tankockáival valósítjuk meg. A tanóra végén minden tanuló írásban reflektál a “Mai órán ezt tanultam”:… kérdésre

Módszertani témacsomagom Mikszáth Kálmán A néhai bárány című novellájához kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az óratervben leírtak alkalmazása lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a drámapedagógia eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

Csoportmunkában megoldható feladatok, melyek az ősi magyar református kollégiumok megismertetését célozzák. A kollégiumok földrajzi elhelyezkedését egy online google térkép segítségével kell meghatározniuk a diákoknak. A második feladatban egy idővonalon kell elhelyezni a kollégiumok megalapításához kapcsolható történelmi korszak eseményeit (reformáció, mohácsi csata, a három kollégium megalapításának dátuma). A harmadik feladat a kollégiumok jelmondatára épül, az internet segítségével kell megkeresni ezeket a jelmondatokat. A három neves kollégiumról szóló versek megismerése következik, a feladatban ki kell egészíteni a hiányos versszakokat. Végül az egyes kollégiumokhoz kapcsolható írók, költők nevét kell csoportosítani.

A tanulók kooperaíiv technikák alkalmazásával és IKT eszközök segítségével, csoportmunkában dolgozzák fel a keresztyénség nagy ünnepéhez kapcsolódó hagyományokat. A hangulatteremtő előkészítés után az óra új ismereteket közlő szakaszában elsőként Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel című költeményét feladatkártyák segítségével dolgozzák fel a tanulók, majd összegzik és lejegyzik a szonett műformájának jellemzőit. Második lépésben szövegkártyák segítségével gondolattérképeket készítenek a húsvét ünnepéhez kapcsolódó hagyományokról. A szövegkártyák a református.hu internetes felületen lévő, Pocsainé dr. Eperjesi Eszter: A húsvéti ünnepkör református hagyománya című publikációjának felhasználásával készültek. Az óra összefoglaló, gyakorló, rendszerező szakaszában az általam készített tankockás feladatokat oldják meg a tanulók. A tanóra zárásaként a tanulók egy-egy mondatban reflektálnak arról, hogy milyen új ismeretekre tettek szert.

A tanulók az óra hangulatteremtő, előkészítő részében felidézik és rögzítik Arany János életútjáról tanultakat egy youtube filmrészlet segítségével. Ezután, csoportmunkában vázlatot készítenek csomagolópapírra a hívóképeken megadott szempontrendszer alapján. Az elkészült munkákat bemutatják társaiknak, majd megoldásaikat a tanterem jól látható helyén kifüggesztik. Az óra fő részében szövegkártyák feldolgozását végzik a tanulók, mely által szerzett tudásukat publikációk és online-hírek szövegfeldogázásai alapján készített gondolattérképek bemutatásával osztják meg. A feladatok elvégzése után az általam (tanár által) elkészített tankockák segítségével gyakorolják és mélyítik el az elsajátított új ismereteket. A tanórai munka értékelése után a tanulók írásban rögzítik az órán szerzett új ismeretanyagot (reflektálnak), ami a következő órák tervezésének alapját is képezi.

Az óra kulcsszava a bizalom, fő mozgatója a játékosítás. A ráhangolás kapcsolódást jelent az irodalommal. A diákok csoportokban dolgoznak. A fő részben elsőként a mondatokkal kapcsolatos fogalmakat tisztázzuk, a fogalmak egymáshoz való viszonyát (halmaz-részhalmaz) kell a tanulóknak megállapítaniuk. A második feladatban gondolattérképet kell készíteniük, mely egyetlen hibás állítást tartalmaz. Ezt kell a többi csoportnak megtalálnia. A mellérendelő összetett mondat fajtáit mondatalkotási feladat során gyakoroljuk. Az alárendelő összetett mondathoz tartozó Learningapps feladatban az utalószó-kötőszó párokat kell megtalálniuk. Komplex gyakorlásra (vagy annak ellenőrzésére) szolgál a második Learningapps feladat: bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése.

A témacsomag tartalmaz egy power point segédanyagot, melyet akkor használhatunk, ha nem rendelkezünk interneteléréssel. A másik segédanyag egy interaktív feladatlap, melyhez szükséges internetelérés és páronként egy-egy laptop vagy tablet. Két LearningApps feladat is a csomag része, az egyik a Szabó Magdához kapcsolódó városokat dolgozza fel, míg a másik az írónő életéhez fűződő adatokból készült rejtvény.

Az adott mű értelmezése; a kapcsolódó irodalmi, történelmi és műveltségi ismeretek mozgósítása és bővítése.

Funkcionális szövegekkel dolgozva a tanulók olyan szövegfajtákkal találkoznak, melyek helyes értése, alkalmazása mind személyes, mind társadalmi boldogulásukhoz szükséges.

Az órán párhuzamos, merőleges egyenespárokat keresünk. A ráhangolódást néhány optikai illuziót ábrázoló kép segítségével érjük el. A tanulók megismerik a töröttvonal fogalmát, fajtáit. Leírják a sokszög meghatározását, majd Learningapps alkalmazással eldöntik az adott síkidomról, hogy sokszög-e. A sokszögeket tulajdonságaik alapján tovább csoportosítjuk. Pontosítjuk a kerület fogalmát, adott kerületű sokszögeket keresünk. Differenciált feladatként templomok kerületét számoljuk.

Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése két vonalzóval, csúsztatással. Református építmények távolsága pl. a történelmi Magyarországon. Református építményekkel kapcsolatos ponthalmazok meghatározása

Az óra elején ellenőrzés párban, a szükséges alapfogalmakkal kapcsolatban (egyenlő, kisebb, nagyobb, nem kisebb, nem nagyobb, csökken, nő, átlag, adatleolvasás derékszögű koordináta-rendszerben, körcikk, körív, sugár, a szög mérése, teljes kör középponti szöge). Egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzése és ábrázolása egy oszlop- és egy kördiagramon. Kiosztott vagy kivetített újabb diagramok elemzése csoportban, hozzá kapcsolódó feladatok megoldása, ablak módszer és szóforgó, valamint megbeszélés alkalmazása. Amennyiben idő van rá, feladatküldéses kooperatív módszerrel további gyakorlás. Az eredménytől függően differenciált feladat, a legjobbaknak akár már nem csupán leolvasási, hanem ábrázolási, míg az ellenőrző feladaton gyengébben teljesítőknek magyarázat, gyakorlás. Egyéni kérdőíves (vagy elektronikus), szükség esetén differenciált ellenőrző feladatok, a tanulók adatleolvasási, elemző készségének szintjével kapcsolatban.

Az óra elején egy kiválasztott évnek a jelentős egyházi ünnepeit helyezzük el idővonalon (utalva az éves ünnepkörök részhalmazaira is). Ezt követően az ünnepek meghatározásait (ezen belül a mozgó ünnepek matematikai eljárásokat is tatalmazó leírásai, valamint az egyes időszakok kezdő és záró időpontjait is meghatározó definíciók alapján) párosítjuk az ünnepek, egyházi események elnevezésével és időrendbe rakjuk. Ehhez a hittan tananyag 6. évfolyamos követelményei kellő alapot adnak. Az átismételt és rendszerezett tudás alapján 4 fős csoportok különböző mozgó ünnepek (pl. Húsvét, Áldozó csütörtök, Pünkösd) időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását végzik. A feladatok minden esetben az életkori sajátosságoknak és az iskolai élethez kapcolódó gyakorlati kérdések, problémák megoldására tett javaslatokat kérnek. A megoldások rövid, plénum előtti ismertetését is várjuk. Végül rövid, tesztkérdéseket tartalmazó feladatlapon keresztül csatolunk vissza arra, hogy az alapvető szöveges információk és matematikai eszközök segítségével mennyire képesek a tanulók tájékozódni az egyházi és világi naptár ünnepei, eseményei között, és ez mennyire épül be a mindennapi gondolkodásukba.

A témacsomag egyenes arányossági feladatok gyakorlására szolgál. Arányossági szöveges feladatokat tartalmaz református templomokkal kapcsolatos adatok meghatározására. A csoportalakításkor az előző geometria témakör néhány kulcsszavát ismételjük. Kooperatív munkában szövegekről kell eldönteni, hogy egyenes arányosság, vagy sem, dominók segítségével keresünk egyenlő aránypárokat, aránypárok hiányzó adatait számoljuk ki. Differenciált feladatban méretarányt, illetve Magyarország térképéről távolságot határozunk meg. Az egyenes arányosság felismerése és a hiányzó adat meghatározásakor ellenőrzésnél Learningapps alkalmazást használunk. A témacsomag egyenes arányossági feladatok gyakorlására szolgál.

A tanóra hangulatát Viktor Vasarely két képének elemzésével alapozzuk meg. Az óra további részében csoportmunkában dolgozunk, ezért a diákok egybevágó sokszögek keresésével csoportokat alkotnak. A kooperatív munka során először egy templomkülsőt és -belsőt ábrázoló feladatlapon keresünk sokszögeket. A BONGARD feladványokkal a konvegers és a divergens gondolkodást fejlesztjük. A következő két feladatnál a Dienes-féle logikai készlet elemeit használjuk. Először olyan BARKOCHBA játékot játszunk, melyben egyszerre két vagy három tulajdonságra kérdeznek rá, majd lapokat különböző halmazábrákon válogatjuk szét. Az utolsó feladat differenciálásra ad alkalmat. Itt különböző ábrákon kell megkeresni az összes háromszöget, négyzetet, téglalapot, trapézt.

“Az óra a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálatát dolgozza fel, református templomokról készült képek segítségével. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló órának. Változatos feladatokon keresztül vezet végig a különböző szimmetriák felismerésének birodalmában. A változatos munkaformák során a gyerekeknek lehetőségük van saját tempójukban egyénileg és csoportban, illetve párban is dolgozni, így biztosítva nekik a változatosságot. A játékos feladatok motiválóak és elősegítik, hogy a feladatvégzés élménnyé váljon. A képek vizsgálatának a szimmetrikus alakzatok felismerésén túl célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék a templomlátogatás iránt, valamint esztétikai élményt nyújtsanak. Továbbá lehetőséget ad arra, hogy felismerjék a tantárgyak közötti összefüggéseket és a tudományközi kapcsolatokat.

Az óra a témacsomag nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve a reformáció témakörére alapozva épül fel. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló, gyakorló órának, de akár egy projektnap keretében is felhasználható a reformációhoz kapcsolódóan. A feladatok sokszínűsége és változatossága lehetőséget biztosít a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a témakörhöz kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására. A többségben csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap. A szöveges feladatok során a szövegértési kompetenciát kívánja fejleszteni, illetve az egyháztörténeti ismereteket bővíteni. A kooperatív feladatmegoldás az egymásra figyelést, az együttes munkavégzést és tudásszerzést segíti elő. A játékos feladatok színesítik a matematikai feladatok megoldását, motiválóak és elősegítik, hogy a feladatvégzés élménnyé váljon.

” Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel az országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők. Az óra során felhasznált képek és videórészlet célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék a templom felkeresése iránt, valamint esztétikai élményt nyújtsanak. A feladatok sokszínűsége és változatossága lehetőséget biztosít a síkidomok kerületével, területével végzett műveletek gyakorlására, a szöveges feladat megoldása pedig a szövegértés fejlesztésére teremt alkalmat. A képletek különböző formájú, többszöri ismétlése elősegíti azok rögzülését. A munkaformák változatos alkalmazásával párhuzamosan helyet kap a differenciálás is, mely során a gyerekek a képességeikhez alkalmazkodó feladatokat kapnak.

Különböző, reformátussággal kapcsolatos statisztikai adatok ábrázolása illetve velük kapcsolatos számítások végrehajtása

Az óra elején egy egyszerű, de az ilyen típusú feladatmegoldás miden lényeges lépést tartalmazó feladat (szövegértelmezés, adatlejegyzés, összefüggések felírása, ábrakészítés, egyenletmegoldás lépései, ellenőrzés, válaszadás, diszkusszió) összekavart lépéseinek sorba rendezése párban (vagy digitális felületen egyénileg). A feladat megoldásának eredményessége alapján feladatmegoldás csoportokban. A cél a feladtok megoldása mellett, hogy a csoport minden egyes tagját a többiek felkészítsék a megoldás szakszerű bemutatására. Közben gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit. Illetve olyan valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előkerülhetnek, így felkészüljenek azok matematikai ismereteket is felhasználó megoldására. Amennyiben idő van rá, feladatküldéses kooperatív módszerrel további gyakorlás. Egyéni kérdőíves (vagy elektronikus), szükség esetén differenciált ellenőrző feladatok, a tanulók feladatmegoldási készségének szintjével kapcsolatban.

A családtagok és rokoni kapcsolatok szakszókincsének megismertetése játékos feladatokon keresztül

A sport témakörhöz tartozó bibliai történet feldolgozása

A tanórán egy (német) város nevezetességeit járjuk körbe. Megismerkedünk több Luther életéhez köthető német város nevével. Eisenach város nevezetességei kapcsán lehetőségünk nyílik megismerni Luther itteni életét, tevékenységét. A megismert szöveg kapcsán gyakoroljuk az évszámok olvasását. Megismerjük Wartburg várának díszes termeit. Ennek kapcsán a “mozaik” fogalmával is ismerkedünk.

A tanulók állomásokon végzett csoportmunka formájában ismerhetik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódóan az egyes ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről. Az állomások elvégzését “Laufzettel” segítségével ellenőrzik. Minden feladat alkalmas az azonnali önellenőrzésre. Az állomásokon megszerzett ismereteket egy 3 körlapból álló, forgatható sablonra gyűjtik.

A tanulók a reformációhoz köthető szavak idegennyelvi alakjával játékos formában ismerkednek meg. Az ismeretlen szavak később képes történet formájában térnek vissza. Célunk a reformáció történetének megismertetése diákjainkkal, és az ehhez szükséges idegen nyelvi szóanyag közvetítése, elsajátíttatása. Luther munkásságának máig tartó hatását mutatjuk be. Az német nyelvért végzett munkájának máig ható eredményét ismert szólások segítségével ismertetjük. Majd diákjaink Luther-rózsát készítenek.

A levegő fizikai tulajdonságainak (szín, szag, halmazállapot, nyomás, tömeg), összetételének a megismerése egyszerű tanulókísérletekkel. A gyerekek csoportmunkában dolgoznak, egy-egy csoport egy-egy kísérletet mutat be. A következtetéseket közösen vonják le a tanulók, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Megismerkednek a levegő tömegszázalékos összetételével, egyszerű, de mégis látványos kísérlettel igazolják a levegő oxigéntartalmát. Az órát a Lerning Apps feladatok teszik még izgalmasabbá a tanulók számára.

A természetismeret óra keretében a diákok más szemszögből (könyvtári keretek között, könyvtári információhordozókkal) ismerkednek meg hazánk vízrajzával. Az iskolai könyvtárban található különféle atlaszok, térképek segítségével beazonosítják a tanórákon már megismert két hazai nagy folyót: a Tiszát és a Dunát és hazánk legnagyobb tavát, a Balatont. Szépirodalmi művek segítségével szereznek környezeti tartalmú információkat és oldanak meg Learning Apps feladatokat, ezzel egészítve ki a tanteremben már megtanultakat.

A kereszténység felvétele jelentős változásokat eredményezett a magyarság történelmében. Népünk őstörténetének bemutatása és a honfoglalás kapcsán szeretnénk a tanulók figyelmét arra fókuszálni, hogy a pogány vallás feladása és a kereszténység felvétele mennyiben befolyásolta népünk fennmaradását. Ehhez szükséges őseink korábbi hitvilágának megismerése.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képgyűjtemény az Árpád-házi szentek feldolgozását segíti. A linkek többsége a középkori keresztény egyház bemutatását szolgálja, a videók közötti rövid filmek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás egyik szempontja az volt, hogy digitális óra tervezésekor könnyen hozzáférhető anyaghoz jusson a pedagógus. Továbbá, hogy segítséget nyújtson a gyerekek infokommunikációs képességeit, önálló és kooperatív tanulási készségeit előtérbe helyező óra tervezéséhez.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képek Bocskai Istvánt és Bethlen Gábort hozzák közelebb a diákokhoz, a térképek a csaták helyét jelölik. Az Erdélyi Fejedelemség születése és fejlődése nyomon követhető mint a két kiemelkedő fejedelem református hite által is támogatott nemzetépítő munka, hisz a török megszállás idején a döntően protestáns emberek lakta Erdélyi Fejedelemség játszotta a legnagyobb szerepet a magyarság megőrzésében. A linkek között található olyan, amely a téma rövid összefoglalója, és olyan is, amelyből részletek használhatók, vagy a kollégák és az érdeklődőbb tanulók részére nyújtanak plusz ismeretet. A videók közötti filmekből kiválasztott részletek sok érdekes információt nyújthatnak, a rövidebbek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás az interneten található ismeretanyagot gyűjtötte össze, digitális tartalom is rendelkezésre áll, színesítendő a történelemtanítást. Idő híján is segítség lehet a felkészüléshez és az órai munkához.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képek a Habsburg-ellenes harcokban részt vevőket hozzák közelebb a diákokhoz, a térképek a csaták helyét jelölik. A linkek többsége a téma rövid összefoglalója a kollégák vagy az érdeklődőbb tanulók részére. A videók közötti filmekből kiválasztott részletek sok érdekes információt nyújthatnak, a rövidebbek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás az interneten található ismeretanyagot gyűjtötte össze, hogy a pedagógus idejével takarékoskodhasson. A mai kor kívánalmainak megfelelően digitális tartalom is rendelkezésre áll.

A tanulók egyetemes történelmi ismereteit bővítve, bepillantani a XX. század egyik szuperhatalmának belső életébe. Megismerkedni a polgárjogi mozgalmak jelentőségével, különös tekintettel az egyház és a társadalom kapcsolatára. Ezen belül kitérni a korszak legjelentősebb USA-beli polgárjogi harcosa, a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életére, munkásságára. Emellett megfigyelni a nyugat-európai diáklázadások eseményeit, hatásait. A témában kettő óraterv készült, melyekkel a kooperatív tanulói tevékenységet igyekszünk segíteni.

Mutassuk be a második világháború utáni egyik legfontosabb történelmi eseményünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc következményeként megjelenő megtorlás néhány momentumát. A tananyag tárgyalását kiegészítve, a lecke második tanóráján megismerkedünk az 56-os eseményekbe bekapcsolódó, majd elítélt néhány magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával. Forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok, videó anyag beépítése a tanórai foglalkozásba, vagy tanórán kívüli tevékenységbe, házi feladatba.

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára. Az önálló kutatást felsősöknek hirdetjük, de örömmel vesszük az alsósok jelentkezését is. A két napos zárórendezvényen az egész iskola részt vesz. A Tudásvásár formailag az amerikai és délkelet-ázsiai iskolákban már nagy hagyományokkal rendelkező Science Fair Day programot veszi alapul, tartalmát tekintve a kutatásalapú tanulás elméleti modelljére épül. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Kutatás Alapú Tanulás” c. dokumentum letöltése. • Az „Kutatás Alapú Tanulás” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Felhasználható tanulási eszközök” alatt találhatók.

3 napos témahét felső tagozatosoknak – Mátyás királyról már gyermekként sokat hallanak a tanulók, nagy az érdeklődésük a téma iránt. Erre építve célunk megmutatni, hogy mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez – nem csak az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Témanapterv” c. dokumentum letöltése. • A „Témanapterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

A természetben megjelenő szimmetria bámulatos, gyönyörű jelenség. Évszázadokon át filozófusok, csillagászok, matematikusokat, művészek, építészek és fizikusok kutatták titkait. (forrás: http://ecolounge.hu/vadon/termeszetes-szimmetria) A 3 napos témahét keretében a szimmetria témakörében tartunk sokszínű foglalkozásokat felső tagozatos tanulók számára. A tanulók egyéni választás alapján vesznek részt egy-egy foglalkozáson. Az előkészítés, értékelés osztálykeretben történik. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Témanapterv” c. dokumentum letöltése. • A „Témanapterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Mátyás életéről, korának kulturális örökségeiről, sajátosságairól, tudományterületeiről és művészetéről, valamint irodalmi és zenei sajátosságairól szól a projekt. A tanév második félévében „Mátyás kori lakóparkot” létesítettünk, mely a projekt produktuma. Az elkészült lakópark iskolánk új közösségi tere lett. A projekt megvalósításában közel 100 felső tagozatos diák vett részt. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Projektünkben egy olyan kezdeményezést mutatunk be, mely reményeink szerint hozzájárul az alsó-felső tagozat átmenetének megkönnyítéséhez. Tapasztalataink szerint hatalmas szakadék lehet a két tagozat között, melyet a gyerekek egy része negatívan él meg. Kikerülnek a tanítók óvó-védő „szárnyai” alól, a felső tagozatban több szaktanár egyéniségéhez, követelményeihez kell igazodniuk. Projektünk lényege, hogy a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését. A projekt megvalósítása igényli a tanítók és a szaktanárok összefogását. Kiemelten figyelünk a differenciálásra is, az eltérő feldolgozási idő és módszerek mentén. A projekt során lehetőség nyílik arra, hogy a negyedikes tanulók megismerkedjenek a felső tagozaton tanító tanárokkal, illetve a tanárok a leendő tanítványaikkal. Minderre játékos formában, újszerű tanulási formák segítségével, korszerű eszközök használatával kerülhet sor. A projekt témája a református írónő, Szabó Magda: Tündér Lala című regényének komplex feldolgozása. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.