TÉMACSOMAGOK

5-8. évfolyam részére

A tanulók digitális eszközök segítségével megismerik a Jeruzsálembe való bevonulás történetét, helyszíneit. A Virágvasárnaphoz kapcsolódó angol szavakkal, kifejezésekkel bővítik szókincsüket, fejlesztik az olvasottszöveg-értési készségüket.

Az óraterv célja a bibliai történet feldolgozásán keresztül a szövegértés, az angol múlt idejű igealakok elsajátításának és múlt idejű mondatok alkotásának gyakoroltatása egyéni és csoportmunkában. Az óra végi ellenőrzés egyéni kérdőíves (vagy elektronikus) ellenőrző feladtok formájában történik.

A tanulók Zakeus történetén keresztül gyakorolják a szövegértést, a múlti idejű igealakok, a szövegkohéziót biztosító kifejezések, valamint a névmások használatát. Szerepkártyák segítségével mesélik el a történetet egy-egy szereplő szemszögéből, ami empatikus képességeiket is fejleszti.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a „should” nyelvtani szerkezet segítségével. „A vakon született ember gyógyulása” bibliai történeten keresztül fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók kooperatív munkaformában dolgozva megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. LearningApps-feladatok segítségével, kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

Az óra keretében a tanulók Debrecen és a reformáció témaköréhez kapcsolódó, változatos feladatokon (mozaik, kvíz, idővonal, turistakalauz, feladatkártyák készítése társasjátékhoz) keresztül, csoportmunkában dolgozva fejlesztik nyelvi képességeiket és egyháztörténeti ismereteiket.

A tanév elején megtartandó ráhangoló óra az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el, miközben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére. A megvalósítást digitális segédanyagok és a kinyomtatható dokumentumok is segítik.

Az óra keretében a tanulók komplex képet kapnak az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, a responzóriumok éneklési módjairól, a gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs témaköréről.

Az iskolai könyvtárban megtartott rendhagyó énekóra célja a középkor zenei korszakáról való tudás elmélyítése a graduálmásolás tudományának segítségével. A tanulók az egyszólamú gregorián zenével kapcsolatos ismereteiket bővítik a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az élményközpontú órán a gyerekek megismerkednek a barokk zenekar felépítésével, hangszereivel, a karmesteri feladatokkal, a barokk zene sokszínűségével, valamint a korszak zeneszerzőivel néhány mű meghallgatásán keresztül.

A gyerekek az óra keretében saját tapasztalatokon, énekbeszéd-gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A feladatok jól használhatók a tiszta beszédhang, a helyes artikuláció és beszédlégzés fejlesztésére is.

Az óra a pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból, és mutatja be azokat a Szivárvány havasán kezdetű népdalban. Emellett megismertet az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang-gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel is.

Az óra anyagának feldolgozására egy vetélkedő keretein belül kerül sor, melynek végére a tanulók alapvető ismereteket szereznek Palestrináról, Lassusról és a korszakról, melyben alkottak. A játék feladatai a digitális kompetencia és a kooperációs készségek fejlesztésére is alkalmasak.

Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncertrészletek, magyar népzenei és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek.

A 6. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó videóanyagok nagyban elősegítik, hogy a mai diákok számára természetes ismeretszerzési csatornákon keresztül találjunk utat a gyerekekhez, és vigyük őket közelebb a komolyzene megszerettetéséhez.

Az óra interaktív feladatok, videók és zenehallgatás segítségével ismerteti meg a gyerekekkel a bécsi klasszikus dalok világát, benne Schubert egyik legismertebb művét, keletkezésének körülményeit és zenei apparátusának hangszereit.

A 7. osztályos ének-zene tanításhoz összegyűjtött témacsomagban elsősorban a romantikához kapcsolódó magyar és európai zeneszerzők műveinek videógyűjteménye található, mely lehetőséget ad az alkotások minél élményszerűbb bemutatására.

A gyűjtemény a 8. osztályos ének-zene tananyagban szereplő műveket a maguk látványvilágával együtt mutatják be a diákoknak, egyúttal arra is lehetőséget biztosítva, hogy koncertekre ritkán eljutó tanítványaink is komolyzenei élményekhez juthassanak.

Az óra nyolc, XVII–XX. századi protestáns tudós pályáját és munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit mutatja be, egyben azt is szemléltetve, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól az egy-egy szakterületre specializálódott kutatókig.

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Az óra a reakcióegyenletek felírásárának gyakorlását célozza. A tananyag elmélyítését tanulói/tanári kísérletek és az órába épített LearningApps-feladatok segítik. A főként pár- és csoportmunkában zajló tevékenységekben a tanár koordináló, irányító szerepben van jelen.

A tanóra célja a laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése, a vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása. A tevékenység csoportmunkában zajlik, az elsajátítást és az ellenőrzést online feladatok, valamint mozgásos játékok segítik.

Az 5. osztályosoknak szóló ötnapos erdei iskola célja a cserebogárfajoknak, az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése. A csoportmunka és az önreflexiós gyakorlatok a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztését szolgálják.

A játékosítás eszközére építő órán a gyerekek Arany ismert költeményét dolgozzák fel. A csoportmunkában végzett, változatos online feladatok (tankockák, gondolattérkép, szófelhő-készítés) lehetőséget teremtenek az anyanyelvi készségek mellett a szociális kompetencia fejlesztésére is.

Az órán a diákok mozgásos-játékos feladatokon keresztül fedezik fel a hangok keletkezésének és észlelésének folyamatát, majd tankockák és feladatlapok segítségével mélyítik el ismereteiket a hangok képzésével és a beszédszervek működésével kapcsolatosan.

Lázár Ervin meséjének feldolgozása során a gyerekek nemcsak a szövegértési, beszéd- és érvelési készségüket fejlesztik, hanem megtanulják értelmezni a különféle viselkedésformák motivációját és azok másokra való hatását is.

Andersen meseszerű életrajzán keresztül a diákok közös munkavégzés és interaktív feladatok keretében bővítik irodalmi ismereteiket és általános műveltségüket (Dánia korabeli történelmi-társadalmi viszonyai), fejlesztik önálló ismeretalkotási és következtető képességüket.

A gyerekek különböző feladatok segítségével értelmezik a mesét, miközben az írói instrukció (Meséld te a végét!) nyomán képet kapnak arról, milyen fontos szerepet tölt be a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a fantázia az irodalmi művek interpretációjában.

Az óraterv célja Arany költeményén keresztül az életkép és a leírás fogalmával való ismerkedés, a család, a barátság, az emberi kapcsolatok témájának elemzése. Az óra feladatötletei szabadon variálhatók: akár egy, akár többórás feldolgozási folyamatba beépíthetők.

Az élményalapú óra célja, hogy csoportmunkában végzett, kreatív feladatok (állatbingó, kvíz, versírás, podcast készítése) segítségével a fabula műfaján keresztül közvetítse az emberi erkölcsi normákat, fejlessze a kritikai olvasás képességét és a nyelvi kreativitást.

A reciprok tanítás módszerét alkalmazó órán a regény egy részletének feldolgozása grafikus szervező segítségével, csoportmunkában történik. Az olvasottak összevetése a tanulókat körülvevő világgal segíti az elmélyülést, a társaktól való tanulás pedig az együttműködési készséget.

A csoportmunkában zajló órán a tanulók megismerkednek a bibliai eredetű szólások és közmondások jelentésével, szerkezetével és használati körével, ismereteiket grafikai szervező segítségével rendszerezik, majd interaktív feladatokon keresztül mélyítik el.

A drámapedagógiai eszközöket, kooperatív munkaformákat alkalmazó óra elemzi a ballada műfaját, a költemény nyelvezetét és verselését. A témát párhuzamba állítja a bűn és bűnhődés bibliai vonatkozásaival, bárdok helytállását pedig a protestáns gályarabok történetével.

A gyerekek Juhász Gyula Szavak c. műve kapcsán felelevenítik és elmélyítik a nyelvi rendszerről, ezen belül az igéről való tudásukat. Játékos feladatokon keresztül fejlesztik lényegkiemelő képességüket, fantáziájukat és a Bibliában való jártasságukat is.

A tanulók oktatóvideó, illetve különféle szövegek alapján szerzett ismereteiket dolgozzák fel feladatkártyák segítségével Balassi életútjával és istenes verseivel kapcsolatosan, majd gyakorolják a verselemzést. Az órán elsajátított tananyag elmélyítését tankockák segítik.

A mű feldolgozása során a diákok a drámapedagógia eszközével, digitáliseszköz-használaton alapuló feladatokon (reflektálások, információk visszakeresése és önálló produktumok létrehozása) keresztül ismerkednek a novella műfajával és az erkölcsi választások értelmezésének kérdéseivel.

Az online térképhasználatra, idővonalkészítésre, internetes forráskeresésre épülő óra célja, hogy a tanulók megismerjék az ősi magyar református kollégiumok történetét, a megalapításukhoz kapcsolódó történelmi korszak fontosabb eseményeit, a kollégiumok híres diákjait.

A tanulók kooperatív munkamódszerek és digitáliseszköz-használatra épülő feladatok (feladatkártyák, gondolattérkép, tankockák) segítségével dolgozzák fel a húsvéti ünnepkör református hagyományit – egyúttal megismerve egy középköri műfaj, a szonett szerkezetét és versformáját is.

Az órán elhangzott információk és az olvasott tudományos publikációk alapján a tanulók gondolattérképek és tankockák segítségével rögzítik és mélyítik el tudásukat Arany János életútjának és életművének református vonatkozásaival kapcsolatban.

A játékosítás eszközét középpontba helyező összefoglaló óra célja a mellé- és alárendelő mondatfajták, utalószó-kötőszópárok gyakoroltatása mondatalkotás, tankockafeladatok, valamint bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése segítségével.

Az Abigél c. regény bevezetéseként az óra célja, hogy megismertesse a tanulókkal az írónő életének legfontosabb állomásait, református vonatkozásait. Az idővonal készítése és a tankockafeladatok megoldása segít elhelyezni Szabó Magda életművét a történelmi korban.

Radnóti versének elemzésén keresztül az óra célja – a szövegértő, versértelmező készség fejlesztése és az irodalmi műveltség alakítása mellett – a kritikai gondolkodás, az érzések, gondolatok szóban történő megfogalmazása, valamint az empátia képességének erősítése.

A társaktól való tanulást, a csoportmunkát fókuszba helyező óra célja, hogy a tanulók funkcionális szövegekkel találkozva olyan stratégiákat alkalmazzanak, gyakoroljanak, melyek segítik őket a jó olvasóvá, magán- és társadalmi életükben sikeres emberré válásban.

Az óraterv életszerű példákon (református épületek alaprajza, kerületének kiszámítása) és interaktív feladatokon keresztül sajátíttatja el a sokszögekhez és tulajdonságaihoz, illetve kerületük kiszámításához kapcsolódó alapvető fogalmakat.

Az óra keretében a gyerekek merőleges és párhuzamos egyenesek vonalzóval, csúsztatással történő szerkesztését gyakorolják, miközben református építményekhez kapcsolódó, témába vágó feladatokat végeznek el (távolság kiszámítása, ponthalmazok meghatározása).

A kooperatív munkaformákra épülő órán a tanulók egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzését és ábrázolását végzik el oszlop- és kördiagramon, valamint a témához kapcsolódó feladatokat oldanak meg.

A hittan tananyagra építő óra keretében a gyerekek megtanulják, majd csoportmunkában elvégzik különböző mozgó ünnepek időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását.

A témacsomag egyenes arányossági feladatok gyakorlására szolgál. A munka kooperatív tevékenységformákban, differenciált, valamint interaktív feladatok keretében, a témát református templomokkal kapcsolatos adatokhoz kapcsolva zajlik az órán.

Az órán csoportmunkában, változatos tevékenységek (Vasarely-képek, templomkülsők és -belsők elemzése, bongard-feladatok, barkochba) keretében történik meg a sokszögek tulajdonságainak elemzésén és csoportosításán keresztül a divergens és konvergens gondolkodás fejlesztése.

Az órán a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálata református templomokról készült képek segítségével történik. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló óraként is. A játékos feladatok célja a készségfejlesztésen túl a templomlátogatás iránti érdeklődés felkeltése is.

A témacsomag sokszínű feladatai lehetőséget biztosítanak a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására, a reformáció témakörére alapozva. A többségében csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap.

Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők.

Az órán változatos munkaformák és feladatok keretében a tanulók különböző, reformátussághoz kötődő statisztikai adatokat ábrázolnak, illetve ezekkel kapcsolatos számításokat (átlag, szórás, százalék kiszámítása) végeznek.

Az óra célja a feladtok megoldása mellett, hogy miközben a diákok gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit, valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előfordulhatnak.

Az óra célja a család és rokoni kapcsolatok témakörhöz tartozó szókincs bővítése, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása, a szóbeli kommunkáció és értő olvasás fejlesztése az ide tartozó bibliai történet megismerésén és játékos feladatokon keresztül.

Az óraterv Dávid és Góliát történetén keresztül, játékos, pontgyűtjő feladatok segítségével bővíti a gyerekek szókincsét a sport témakörében, miközben tágabb kontextusban (Isten segítségül hívása a nehéz élethelyzetekben) is értelmezi a történetet.

Eisenach város nevezetességeinek körbejárása kapcsán az óra lehetőséget ad Luther itteni életének, tevékenységének megismerésére is. A gyerekek szövegolvasási feladat keretében gyakorolják az évszámok olvasását, interaktív feladatokat oldanak meg és mozaikot készítenek.

A tanulók az órán csoportmunka formájában bővítik szókincsüket és ismerik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódó ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről.

Az óra célja reformáció történetének megismertetése és az ehhez szükséges szókincs elsajátíttatása. Az órán játékos formában megismert szavak később képes történet formájában térnek vissza. Luther munkásságának máig tartó nyelvi hatását szólások segítségével mutatja be az óra.

A csoportmunkában zajló órán a tanulók kísérletek bemutatásán keresztül ismerkednek a levegő fizikai tulajdonságaival és összetételével. A következtetéseket a csoporttagok közösen vonják le, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Az órát LearningApps-feladatok teszik még izgalmasabbá.

A természetismeret óra keretében a diákok a könyvtári források (atlaszok, térképek, szépirodalmi művek) felhasználásával egészítik ki a tanteremben már megszerzett tudásukat hazánk vízrajzáról, majd ismereteiket LearningApps feladatok megoldásával mélyítik el.

A linkgyűjtemény célja, hogy népünk őstörténetének, ősi hitvilágának megismerésével a tanulók képesek legyenek a mondák és a valóság megkülönböztetésére, felfedezzék a régmúlt idők vitatott kérdéseit és nyitottá váljanak a magyarság eredetével kapcsolatos különböző elméletekre.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, linkek) a középkori keresztény egyház és az Árpád-házi szentek témájának feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyag-válogatás a téma feldolgozásának színesítéséhez használható összefoglalókat, kiegészítő ismeretanyagot, képeket, videókat tartalmaz, melyek közelebb hozzák a diákokhoz Bocskai István és Bethlen Gábor alakját.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, térképek, videók) az 1600-as évek Habsburg-ellenes harcainak és vallási mozgalmainak feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A linkgyűjtemény célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az amerikai polgárjogi mozgalmak jelentőségével, ezen belül a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életével, munkásságával, valamint a nyugat-európai diáklázadások eseményeivel, hatásaival.

Az óra forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok és videóanyag segítségével enged bepillantást az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának történetébe, és ismerteti meg a tanulókat néhány elítélt magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával.

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára.

A felső tagozatosoknak szóló 3 napos témahét célja, hogy változatos tevékenységeken és előadásokon (korabeli tárgyak készítése, fűszerkóstolás, sportok, zene és tánc, orvoslás és higiénia stb.) keresztül bemutassa, mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez.

A természetben megjelenő szimmetria bámulatos, gyönyörű jelenség. A háromnapos témahét keretében a szimmetria témakörében tartunk sokszínű foglalkozásokat felső tagozatos tanulók számára. A témahét tantárgyi célja a matematikai kompetencia és a kreativitás fejlesztése.

Mátyás életéről, korának kulturális örökségeiről, tudományterületeiről és művészetéről, valamint irodalmi és zenei sajátosságairól szól a projekt, melynek megvalósításában közel 100 felső tagozatos diák vett részt. A produktumként elkészült „Mátyás kori lakópark” iskolánk új közösségi tere lett.

Projektünk lényege, hogy Tündér Lala meséjének feldolgozásán keresztül, a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését – és ezzel megkönnyítsük az alsó és felső tagozat közti átmenetet.