TÉMACSOMAGOK

Történelem

A linkgyűjtemény célja, hogy népünk őstörténetének, ősi hitvilágának megismerésével a tanulók képesek legyenek a mondák és a valóság megkülönböztetésére, felfedezzék a régmúlt idők vitatott kérdéseit és nyitottá váljanak a magyarság eredetével kapcsolatos különböző elméletekre.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, linkek) a középkori keresztény egyház és az Árpád-házi szentek témájának feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyag-válogatás a téma feldolgozásának színesítéséhez használható összefoglalókat, kiegészítő ismeretanyagot, képeket, videókat tartalmaz, melyek közelebb hozzák a diákokhoz Bocskai István és Bethlen Gábor alakját.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, térképek, videók) az 1600-as évek Habsburg-ellenes harcainak és vallási mozgalmainak feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.

A linkgyűjtemény célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az amerikai polgárjogi mozgalmak jelentőségével, ezen belül a békés ellenállást hirdető Martin Luther King életével, munkásságával, valamint a nyugat-európai diáklázadások eseményeivel, hatásaival.

Az óra forrásszemelvények, olvasmányok, életrajzok és videóanyag segítségével enged bepillantást az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának történetébe, és ismerteti meg a tanulókat néhány elítélt magyar történelmi alak életpályájával, személyes tragédiájával.

A gyűjtemény célja, hogy segítsen egyben látni az iskolai oktatásban szaktárgyakra szakadt görög műveltséganyagot. Támogatja a hitvilág, az irodalom, a filozófia és művészetek változatos módszerekkel való feldolgozását, egyben utalva a keresztyénséghez való kapcsolódásokra.

A kalauz diakronikus módon közelíti meg kereszténység és az iszlám kapcsolatát. Célja, hogy a diákok korabeli források segítségével, történetileg hitelesen legyenek képesek ábrázolni a két világvallás bonyolult kapcsolatrendszerét az iszlám születésétől egészen napjainkig.

A két órából álló csomag célja az önálló tanulás, a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; az időben és térben való tájékozódás fejlesztése, elsősorban csoportmunka keretében. Az első óra a Biblia megismerését, a második a diákok ismereteinek egy szintre hozását segíti.

A Törikalauz prezentációk és videók segítségével mutatja be a 15. századi Magyarország történelmének egyik legsikeresebb időszakát, a korabeli politikai, gazdasági és katonai viszonyokat, Hunyadi János törökellenes harcain és Mátyás uralkodásán keresztül.

A Törikalauz célja bemutatni az államalapítást követően a középkori keresztény magyar állam megszilárdításának folyamatát, valamint a XI–XIII. századi magyarországi társadalmi és gazdasági változásokat az Árpád-házi királyok uralkodásán keresztül.

Az óra az Oszmán Birodalom kialakulását és világhatalommá válását mutatja be. A prezentáció, képek, térképek, internetes tartalmak és interaktív feladatok a jelentősebb szultánok életébe, a korszak főbb hadi és politikai eseményeibe nyújtanak betekintést.

A segédanyagok célja, hogy megismertessék a tanulókkal a hűbériség és a jobbágyság kialakulását; az uradalom jellemzőit és a mezőgazdasági technika fejlődését, valamint a Frank Birodalom történetének főbb állomásait.

A Törikalauz Iulius Caesar alakjának bemutatásán keresztül igyekszik megértetni a tanulókkal a történelem egyik legnagyobb hatású személyének főbb hatalmi törekvéseit, egyben színesíteni a róla alkotott képet és szétoszlatni a vele kapcsolatban elterjedt tévhiteket, félreértéseket.

A gyűjtemény változatos anyagokkal nyújt segítséget a zsidó vallás fő jellemzőinek, Izrael történetének tanításához a kezdetektől a babiloni fogságból történt hazaérkezés utáni időkig. A témához tartozó szövegek elemzése támogatja a biblikus történetek átélését.

A Törikalauz célja bemutatni, hogy a sokszor „sötét” jelzővel illetett középkor miért volt mégis „világos”. Az órán a pápaság és a császárság küzdelme, az egyházszakadás témája mellett számos segédanyag megjelenik a szerzetesrendekről, az egyetemek kialakulásáról és a Cluny reformról is.

Az óraterv – források, képek, interaktív feladatok segítségével – a kereszténység kialakulása és korai időszaka (az egyházatyák kora) történetének feldolgozásához nyújt segítséget, tekintetbe véve, hogy a történelemórára a tanulók különböző meggyőződéssel érkezhetnek.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok háttérismereteket nyújtanak a tanári felkészüléshez, ezenkívül ötleteket és nyersanyagokat is adnak az órai tevékenységekhez, melynek keretében a diákok minél többfajta forráson keresztül ismerik meg az ókori kultúrákat és civilizációkat.

A linkgyűjtemény a magyar nép kialakulása, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások, majd Géza és Szent István államalapító tevékenységének – melynek eredményeként a magyar törzsek betagozódtak a keresztyén Európa népei közé – megismeréséhez kínál bőséges segédanyagot.

Ennek a Törikalauznak a célja, hogy a város mindennapjait, működését, felépítését mutassa be, különös tekintettel a céhekre, illetve az ott zajló munkára. A téma második részében a rendiség kialakulása kerül a fókuszba, francia és angol példán keresztül.

A linkgyűjtemény a reformáció több szempontú, a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe vevő bemutatását támogatja, ügyelve arra, hogy a különböző felekezetekhez tartozó tanárok és diákok ne érezzék egyoldalúnak a probléma feldolgozását.

A kalauzban található linkek elsősorban a kereszténység középkori kulturális (építészeti) hagyatékának feldolgozását segítik. A linkeken elérhető szöveges források legfontosabb célja, hogy plasztikusan ábrázolják a középkor emberének viszonyát a valláshoz.

A Törikalauz segédanyagai, valamint a két óravázlat prezentációi és az interaktív játékok Zrínyi Miklós törökellenes harcainak, Thököly Imre szerepének, a törökök kiűzésének, majd a Habsburg elnyomásra válaszul adott Rákóczi-szabadságharcnak a megismerését támogatják.

A segédnanyagok célja annak bemutatása, hogy a Rákóczi-szabadságharcot követően hogyan találta meg Magyarország a helyét a Habsburg Birodalomban, hogyan indult el az ország modernizálása, majd a század végén formálódó nemesi ellenállás és az I. Ferenc által indított konzervatív uralom.

Magyarország társadalmában a mohácsi vészt követő török háborúk és a kibontakozó reformáció hatására alapvető változások történetek, melyek a későbbi évek politika- és társadalomtörténetét is meghatározták. A Törikalauz ennek feldolgozásához nyújt segítséget.

Hogyan jött létre és hogyan működik a világmindenség? Milyen az ideális állam? Melyek az alapvető emberi jogaink? A Törikalauz célja megismertetni a tanulókat a felvilágosodás nagy gondolkodóival és hatásukkal az emberi gondolkodás és a világtörténelem alakulására.

A segédanyag elsősorban négy újkori háborúra – harmincéves háború, spanyol és osztrák örökösödési háború, hétéves háború – koncentrál, és ezeken keresztül mutatja be a kor vezető európai országainak nagyhatalmi érdekeit, melyek a katonai konfliktusok mögött húzódtak.

A Törikalauz két témát ölel fel a kora újkori magyar történelemből: Bethlen Gábor fejedelemségét és Erdély sajátos etnikai és vallási viszonyait. Célja, hogy a forrásközpontú történelemoktatás módszereivel, változatos anyagokon keresztük mutassa be a korszak fő kérdéseit, alakjait.

A földrajzi felfedezések, az új ismeretek, innovációk, a keresztény vallás terjesztése és a gyarmatosítás teljesen új fejezetet nyitott a világtörténelemben. A Törikalauz a téma mélyebb megismerését segíti változatos internetes tartalmak és játékos feladatok gyűjteményével.

A XVIII. század meghatározó eseménye a gyarmatokból létrejövő Amerikai Egyesült Államok véráldozatoktól sem mentes megalakulása. A Törikalauz célja bemutatni a függetlenségi háború előzményeit, eseményeit, valamint az ennek eredményeként létrejött állam működését és alkotmányát.

Franciaország a 18–19. sz. fordulóján: királyság, köztársaság, diktatúra, császárság váltják egymást, miközben a demokrácia alapját képező jogok, amiért a forradalom kirobbant, elsikkadnak. A Törikalauz az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának főbb kérdéseit, valamint Napóleon alakját, háborúit mutatja be.

A 18–19. sz. a felvilágosodás eszméi mellett új találmányokat is adott a világnak, átformálva a világgazdaságot és alapját adva mai kényelmes, gépesített életünknek. A Törikalauz célja bemutatni az ipari forradalmak előzményeit, történetét, főbb találmányait és mindezek társadalmi hatásait.

A Törikalauz a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe véve mutatja be, hogyan hatott a reformáció Európa egyes országaira. E téma egésze kapcsolódik a keresztyén neveléshez, ezen belül leginkább az önismeret fejlesztéséhez, a hitigazságok rendszeres újragondolásához.

A Törikalauz bemutatja, hogyan indul meg a reformkorban a nyugat-európai államoktól lemaradt Magyarország komplex modernizációja, a küzdelem a polgári átalakulásért, a nemzeti függetlenségért. A segédanyagok a kor művészeti ágairól (tánc, zene, képzőművészetek) is képet adnak.

Magyarország középkori története elválaszthatatlan Károly Róbert és Nagy Lajos király uralkodásától. A linkgyűjtemény segít bemutatni, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság hogyan fejlődött a közép-európai régió egyik legerősebb államává ebben az időszakban.

Miközben az ország három részre szakadt és a Magyar Királyság a fennmaradásért küzdött az oszmán hódítók ellen, az előretörő protestantizmus szembekerült a harcos katolikus Habsburg-dinasztiával. Ennek a szellemi küzdelemnek a megismerését segítik a linkgyűjtemény anyagai.

A Törikalauz segédanyagai rávilágítanak arra, hogy a magyar események miért egyedülállók a korszak forradalmai között, miért vívta ki általuk hazánk Európa, sőt távoli kontinensek népeinek tiszteletét is, és miért került az ország ekkor szinte az egész világ figyelmének középpontjába.

Európában a napóleoni háborúk után vált meghatározóvá a humanista „vallás” négy irányzata, a konzervativizmus, a liberalizmus, a szocializmus és a nacionalizmus. A Törikalauz annak megérését segíti, hogyan határozta meg a 20. századi európai ember erkölcsét e négy nagy eszmeáramlat.

A kora újkor két jelentős változása, a tőkés gazdálkodás és a reformáció felforgatta Európa életét. A Törikalauz bemutatja, milyen eltérő változásokat hoztak ugyanazok a folyamatok az egymástól különböző gazdasági és társadalmi berendezkedésű Angliában és Franciaországban.

A dualizmus korszaka alapozta meg történelmünkben a polgári állam kialakulását, a modern kor jövőjét. A lezajlott laicizálódás ellenére azonban a vidéki emberek életét továbbra is meghatározta a keresztyén vallás gyakorlása. A törikalauz ennek bemutatásában szeretne segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a dualizmus korában lezajlott folyamatok – a polgári állam kialakulása, a Nyugathoz való felzárkózás – mélyebb megismerését támogatja. Kitér a korszak református politikusainak jelentőségére, és a keresztyén egyházak korszakban betöltött szerepére is.

A Törikalauz célja, hogy videókon, képeken, forrásokon, interaktív feladatokon keresztül segítséget nyújtson Magyarország két világháború közötti időszakának, a mai napig sokat vitatott Horthy-korszaknak az alaposabb megismeréséhez.

Ez a Törikalauz a szabadságharcot követő önkényuralom rendszerét, a magyarság ellenállását, majd az enyhülés időszakát, végezetül pedig a kiegyezést és a dualista időszakot mutatja be, animációs filmek, videók, képek, prezentációk és interaktív feladatok segítségével.

A Törikalauz a két világháború közötti időszak két totalitárius rendszerének, Mussolini és Hitler diktatúrájának feldolgozásához nyújt segítséget. A kalauz egésze kiemelten fókuszál a korszak jellegzetességei, így a személyi kultusz és a propaganda eszközeinek bemutatására.

A Törikalauz célja bemutatni a Szovjetunióban létrejött totális diktatúrát, annak gazdaságpolitikáját (tervutasításos rendszer, iparosítás, kollektivizálás) és a rendszert összetartó terror működését (koncepciós perek, munkatáborok). A téma különösen fontos a Rákosi-korszak történelmének tanítása szempontjából.

A második világégés az emberiség történelmének legszomorúbb és legtöbb áldozattal járó eseménysorozata volt, mely az emberi természet legsötétebb oldalát hozta felszínre. A linkgyűjtemény ennek a vészterhes időszaknak a megismeréséhez szolgál számos segédanyaggal.

A Törikalauz Poroszország, majd a Német Császárság nagyhatalommá válását és az első világháborúhoz vezető politikáját kívánja bemutatni információgazdag térképekkel, rövid, lényegre törő és összefoglaló kisvideókkal, prezentációkkal, valamint játékos, interaktív feladatokkal.

A linkgyűjtemény célja, hogy a hadieseményeken túl az egyszerű ember szempontjából „adjon arcot” a nagy háborúnak. A tananyag átadását szolgáló tartalmakon túl bakadalok, versek, és emberi sorsokat bemutató képek és film segít megérteni a téma komplexitását, hatásait az európai ember jelenére.

A Törikalauz a nagy világgazdasági válságot, a New Dealt és a 20. század életmódváltozását mutatja be. Célja, hogy a diákok megismerkedjenek a tőzsde világával, és a kultúrát, művészeteket, társadalmi szokásokat, mindennapokat gyökeresen átalakító modernizációval.

A linkgyűjtemény a két világháború között a trianoni békeszerződés által kisebbségi létformába kényszerített határon túli magyar nemzetrészekről próbál – részben új feldolgozások alapján – teljesebb képet nyújtani, kitekintéssel az irodalom- és egyháztörténeti vonatkozások egy részére is.

Magyarország történetében az első világháború és a következő két év a legtragikusabb időszakok közé tartozik, egyben a modern magyar történelem kezdete. A segédanyagok történelmünk 1918-től kezdődő azon eseményeit igyekeznek szemléltetni, melyekben a mai közéleti vitáink gyökereznek.

Még egyházi iskolákban sem közismertek az egyháztörténet 1944–45 közti tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása. Ha töredékesen is, de a magyar nemzetrészek egyházait ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához próbálunk segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a magyar nemzetrészek egyházait 1944 után ért megtorlások összehasonlító, diakronikus módon történő feldolgozásához nyújt segítséget, hiszen még az egyházi iskolákban sem ismertek az egyháztörténet második világháború utáni tragédiái, azok okai, mértéke, lefolyása.

Hogy lehet az élet vidám egy barakkban? A magyar történelem egyik legmegosztóbb időszakához fűződő társadalmi emlékek sokfélék, a linkgyűjtemény ezt a sokszínűséget kihasználva igyekszik a diákok kritikai gondolkozását fejleszteni, rávilágítani a megírt és megélt történelem közötti különbségekre.

A segédanyag-gyűjtemény ahhoz próbál meg segítséget nyújtani, hogy a II. világháború szerteágazó és komplex témájának feldolgozása során az elhangzó információkat kapcsolatba tudjuk hozni a szűkebb értelemben vett saját világunkkal és jelenünkkel, azaz a diákok személyesen megszólítva érezzék magukat.

A második világháborút követően átalakultak a világ erőviszonyai. Két szuperhatalom alakult ki, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. A Törikalauz célja – képi, videós és internetes források, valamint interaktív feladatok segítségével – bemutatni a kétpólusú világ kialakulását, a keleti és a nyugati blokk legfontosabb jellemzőit.

A Törikalauz anyagai segítenek abban, hogy a hidegháború konfliktusait (pl.: berlini válság, vietnami háború, India függetlenedése stb.) ne lezárt eseményként, hanem folyamatokként prezentáljuk, amelyek a mai napig tartanak és hatással vannak mindennapjainkra.

A Törikalauz célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a velünk élő történelemre. Olyan képekkel, videókkal mutatja be a rendszerváltást, amelyek között sok a „civil” felvétel, ezzel is azt hangsúlyozva, hogy a III. Magyar Köztársaság kikiáltásában szüleik is részt vállaltak.

Az 1948-as fordulat után Sztálin 1953-as bukásáig kiépülő diktatúra alapvetően változtatta meg az ország történetét és mindennapjait. Ez a linkgyűjtemény az 1945 utáni politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásokat öleli fel, mintegy felvezetve az 1956-os eseményeket.

A Törikalauz segít bemutatni, hogyan valósult meg a közös európai politika a második világháború után kibontakozó hidegháború árnyékában. Kiemelt hangsúlyt kap a megszülető Európai Unió működése és szervezeti struktúrája, valamint Magyarország európai integrációja is.

A XX. század vége nemcsak a kapitalizmus győzelmét, de az atlanti kultúra monopóliumát is hozta magával, melynek létjogosultságát mára sokan megkérdőjelezik. A jövő kérdése, hogy a nyugati társadalmak válsága és a szuperhatalmi státuszra törekvő Kína miként formálják át a globális világgazdaságot, és a ma ismert tömegkultúrát.

A linkgyűjtemény nem hivatott a címben említett témakör tananyagszerű feldolgozását kiváltani, sokkal inkább módszertani ajánlással ellátott kiegészítő tartalmakat kínál a Szovjetúnió felbomlása témájának feldolgozásához és benne Gorbacsov szerepének megismeréséhez.