TÉMACSOMAGOK

5. évfolyam részére

A témacsomag egy tanév elején megtartandó ráhangoló óra anyagát dolgozza fel. Az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el. Közben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére, a parlando és giusto előadásmód megkülönböztetésére. Mindezt segítik a digitális segédanyagok (játékok, vázlat) és a kinyomtatható dokumentumok is.

A responzóriumok éneklési módjainak ismerete és használata. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A dó pentachord hangjainak elmélyítése.

Az óra célja a középkor zenei korszakának elmélyítése a graduál-másolás tudományának segítségével. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A tanuló kapjon komplex képet az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, az ahhoz tartozó ismereteit bővítse és tegye sajátjává a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az óra célja a barokk zenekarral való megismerkedés, elhelyezkedésének és felépítésének struktúrája. A zenekarban játszó hangszerek neveinek, hangjainak és csoportjainak megtanítása.

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd – és mutatja be az Istenem, Istenem… kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd, gregorián – és mutatja be a Szivárvány havasán … kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon, gregorián kotta megfejtésén és előadásán keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. Az órán megismerkednek az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

Az óra célja Giovanni Pierluigi da Palestrina és Orlando di Lasso életrajzának, munkásságának és zenetörténeti jelentőségének megismerése.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat az 5. évfolyamnak szóló zenei videógyűjtemény látogatói között! Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncert-részletek, magyar népzenei- és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek. Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre, vagy éppen rajzfilmes feldolgozásokra, melyek közül számunkra az egyik legfontosabb, a Háry János az 5. évfolyamon már megtekinthető itt, a Református Tananyagtár felületén.. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően sajnos már 5. osztályban is szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek, felvételek kaptak helyet: Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc; Kodály Zoltán: Gergelyjárás; Somogyi táncok; Kalotaszegi zene; Mátyusföldi dalok; Matyó csárdás; Szatmári táncok; Kodály Zoltán: Háry János; Kodály Zoltán: Kállai kettős; Antik görög muzsika; Dies irae gregorián ének ; Oly jó a nyár (Ce fu en mai…); Palestrina:Jesu rex admirabilis; Vivaldi: A négy évszak; J.S.Bach: d-moll toccata és fúga; J.S.Bach: Parasztkantáta; J.S.Bach: Musicalisches Opfer – részlet; Handel: Győzelmi dal a Júdás Makkabeus c. oratóriumból; Handel: Messiás – Halleluja! Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, hogy már az 5. osztályban is használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Módszertani témacsomagom Arany János Családi kör című költeményéhez kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az alkalmazás lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a gamifikáció eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségékeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

A témával kapcsolatban az 5. évfolyamos gyerekek megismerkednek a hangok keletkezésével, ismereteket szereznek néhány érdekességről általában a hangokkal kapcsolatban. Megismerik a beszédhangok keletkezését, a beszédszervek mibenlétét és működését.

A gyerekek megismerik és értelmezik a Lázár Ervin meséjét, eközben különféle emberi tulajdonságokat és érzéseket is megtanulnak értelmezni.

A gyerekek önálló ismeretalkotás során megismerkednek Hans Christian Andersen életrajzával

A gyerekek megismerkednek Gianni Rodari A varázsdob című meséjével és különböző feladatokon keresztül értelmezik

A mű értelmezése; az értelmezés folyamatán keresztül irodalmi ismeretek átadása és személyiségfejlesztés; különféle az irodalomoktatás során jól használható feladatok bemutatása. Ez az óra elsősorban ötletadásként készült; akár 1, akár 2 (több) tanítási óra alatt is elvégezhető; a feladatok sorrendje bizonyos helyeken fölcserélhető, továbbá a feladatok egy része kihagyható/a feladatok tetszőlegesen bővíthetők – de teljes egészében is megtartható (ehhez több órára van szükség).

Heltai Gáspár néhány fabuláján keresztül erkölcsi értékek közvetítése; a régi magyar nyelv szavaival, helyesírásával való találkozás révén nyelvi tudatosság fejlesztése valósul meg.

Módszertani témacsomagom Tóth-Máté Miklós Pecúrok című regényének egy rövid részletével foglalkozik. Az órán reciprok tanítás módszerével mint a stratégiai olvasástanítás egyik eszközével dolgozunk; használunk grafikus szervezőt; a regényben olvasottakat a tanulókat ma körülvevő világgal összevetjük; megtámogatjuk a fogalmazásírásban a jellemzés műfaját a részlettel.

Az órán párhuzamos, merőleges egyenespárokat keresünk. A ráhangolódást néhány optikai illuziót ábrázoló kép segítségével érjük el. A tanulók megismerik a töröttvonal fogalmát, fajtáit. Leírják a sokszög meghatározását, majd Learningapps alkalmazással eldöntik az adott síkidomról, hogy sokszög-e. A sokszögeket tulajdonságaik alapján tovább csoportosítjuk. Pontosítjuk a kerület fogalmát, adott kerületű sokszögeket keresünk. Differenciált feladatként templomok kerületét számoljuk.

A családtagok és rokoni kapcsolatok szakszókincsének megismertetése játékos feladatokon keresztül

A levegő fizikai tulajdonságainak (szín, szag, halmazállapot, nyomás, tömeg), összetételének a megismerése egyszerű tanulókísérletekkel. A gyerekek csoportmunkában dolgoznak, egy-egy csoport egy-egy kísérletet mutat be. A következtetéseket közösen vonják le a tanulók, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Megismerkednek a levegő tömegszázalékos összetételével, egyszerű, de mégis látványos kísérlettel igazolják a levegő oxigéntartalmát. Az órát a Lerning Apps feladatok teszik még izgalmasabbá a tanulók számára.

A természetismeret óra keretében a diákok más szemszögből (könyvtári keretek között, könyvtári információhordozókkal) ismerkednek meg hazánk vízrajzával. Az iskolai könyvtárban található különféle atlaszok, térképek segítségével beazonosítják a tanórákon már megismert két hazai nagy folyót: a Tiszát és a Dunát és hazánk legnagyobb tavát, a Balatont. Szépirodalmi művek segítségével szereznek környezeti tartalmú információkat és oldanak meg Learning Apps feladatokat, ezzel egészítve ki a tanteremben már megtanultakat.

A kereszténység felvétele jelentős változásokat eredményezett a magyarság történelmében. Népünk őstörténetének bemutatása és a honfoglalás kapcsán szeretnénk a tanulók figyelmét arra fókuszálni, hogy a pogány vallás feladása és a kereszténység felvétele mennyiben befolyásolta népünk fennmaradását. Ehhez szükséges őseink korábbi hitvilágának megismerése.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képgyűjtemény az Árpád-házi szentek feldolgozását segíti. A linkek többsége a középkori keresztény egyház bemutatását szolgálja, a videók közötti rövid filmek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás egyik szempontja az volt, hogy digitális óra tervezésekor könnyen hozzáférhető anyaghoz jusson a pedagógus. Továbbá, hogy segítséget nyújtson a gyerekek infokommunikációs képességeit, önálló és kooperatív tanulási készségeit előtérbe helyező óra tervezéséhez.