TÉMACSOMAGOK

5. évfolyam részére

A tanév elején megtartandó ráhangoló óra az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el, miközben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére. A megvalósítást digitális segédanyagok és a kinyomtatható dokumentumok is segítik.

Az óra keretében a tanulók komplex képet kapnak az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, a responzóriumok éneklési módjairól, a gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs témaköréről.

Az iskolai könyvtárban megtartott rendhagyó énekóra célja a középkor zenei korszakáról való tudás elmélyítése a graduálmásolás tudományának segítségével. A tanulók az egyszólamú gregorián zenével kapcsolatos ismereteiket bővítik a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az élményközpontú órán a gyerekek megismerkednek a barokk zenekar felépítésével, hangszereivel, a karmesteri feladatokkal, a barokk zene sokszínűségével, valamint a korszak zeneszerzőivel néhány mű meghallgatásán keresztül.

A gyerekek az óra keretében saját tapasztalatokon, énekbeszéd-gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A feladatok jól használhatók a tiszta beszédhang, a helyes artikuláció és beszédlégzés fejlesztésére is.

Az óra a pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból, és mutatja be azokat a Szivárvány havasán kezdetű népdalban. Emellett megismertet az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang-gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel is.

Az óra anyagának feldolgozására egy vetélkedő keretein belül kerül sor, melynek végére a tanulók alapvető ismereteket szereznek Palestrináról, Lassusról és a korszakról, melyben alkottak. A játék feladatai a digitális kompetencia és a kooperációs készségek fejlesztésére is alkalmasak.

Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncertrészletek, magyar népzenei és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek.

A játékosítás eszközére építő órán a gyerekek Arany ismert költeményét dolgozzák fel. A csoportmunkában végzett, változatos online feladatok (tankockák, gondolattérkép, szófelhő-készítés) lehetőséget teremtenek az anyanyelvi készségek mellett a szociális kompetencia fejlesztésére is.

Az órán a diákok mozgásos-játékos feladatokon keresztül fedezik fel a hangok keletkezésének és észlelésének folyamatát, majd tankockák és feladatlapok segítségével mélyítik el ismereteiket a hangok képzésével és a beszédszervek működésével kapcsolatosan.

Lázár Ervin meséjének feldolgozása során a gyerekek nemcsak a szövegértési, beszéd- és érvelési készségüket fejlesztik, hanem megtanulják értelmezni a különféle viselkedésformák motivációját és azok másokra való hatását is.

Andersen meseszerű életrajzán keresztül a diákok közös munkavégzés és interaktív feladatok keretében bővítik irodalmi ismereteiket és általános műveltségüket (Dánia korabeli történelmi-társadalmi viszonyai), fejlesztik önálló ismeretalkotási és következtető képességüket.

A gyerekek különböző feladatok segítségével értelmezik a mesét, miközben az írói instrukció (Meséld te a végét!) nyomán képet kapnak arról, milyen fontos szerepet tölt be a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a fantázia az irodalmi művek interpretációjában.

Az óraterv célja Arany költeményén keresztül az életkép és a leírás fogalmával való ismerkedés, a család, a barátság, az emberi kapcsolatok témájának elemzése. Az óra feladatötletei szabadon variálhatók: akár egy, akár többórás feldolgozási folyamatba beépíthetők.

Az élményalapú óra célja, hogy csoportmunkában végzett, kreatív feladatok (állatbingó, kvíz, versírás, podcast készítése) segítségével a fabula műfaján keresztül közvetítse az emberi erkölcsi normákat, fejlessze a kritikai olvasás képességét és a nyelvi kreativitást.

A reciprok tanítás módszerét alkalmazó órán a regény egy részletének feldolgozása grafikus szervező segítségével, csoportmunkában történik. Az olvasottak összevetése a tanulókat körülvevő világgal segíti az elmélyülést, a társaktól való tanulás pedig az együttműködési készséget.

Az óraterv életszerű példákon (református épületek alaprajza, kerületének kiszámítása) és interaktív feladatokon keresztül sajátíttatja el a sokszögekhez és tulajdonságaihoz, illetve kerületük kiszámításához kapcsolódó alapvető fogalmakat.

Az óra célja a család és rokoni kapcsolatok témakörhöz tartozó szókincs bővítése, egyszerű mondatok alkotásának gyakorlása, a szóbeli kommunkáció és értő olvasás fejlesztése az ide tartozó bibliai történet megismerésén és játékos feladatokon keresztül.

A csoportmunkában zajló órán a tanulók kísérletek bemutatásán keresztül ismerkednek a levegő fizikai tulajdonságaival és összetételével. A következtetéseket a csoporttagok közösen vonják le, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Az órát LearningApps-feladatok teszik még izgalmasabbá.

A természetismeret óra keretében a diákok a könyvtári források (atlaszok, térképek, szépirodalmi művek) felhasználásával egészítik ki a tanteremben már megszerzett tudásukat hazánk vízrajzáról, majd ismereteiket LearningApps feladatok megoldásával mélyítik el.

A linkgyűjtemény célja, hogy népünk őstörténetének, ősi hitvilágának megismerésével a tanulók képesek legyenek a mondák és a valóság megkülönböztetésére, felfedezzék a régmúlt idők vitatott kérdéseit és nyitottá váljanak a magyarság eredetével kapcsolatos különböző elméletekre.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, linkek) a középkori keresztény egyház és az Árpád-házi szentek témájának feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.