TÉMACSOMAGOK

Angol nyelv

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A diákok megismerik Zakeus történetét, és azt a különböző szereplők szemszögéből el tudják mesélni Past Simple igeidő használatával. A tanulók más nézőpontjába belehelyezkedve el tudják mesélni a történetet, ezzel empatikus képességük is fejlődik.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a “should” nyelvtani szerkezet segítségével. “A vakon született ember gyógyulása” (János 9:19) bibliai részlet által fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. Kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

A szervezési feladatok után 4 csoportot kialakíva egy négyfelé osztott szöveg részeit kapják meg a csoportok. A szöveg Debrecen és a reformáció összefonódásáról, történelmi eseméyekről és épületekről szól.

A melléknevek gyakorlása és az ismeretek elmélyítése. A melléknevek alap- és középfokának átismétlése triminó segítségével, a melléknevek használata önálló mondatalkotással, a melléknevek  jelentésének az elsajátítása angol és magyar nyelven.

A tanulók IKT eszközök és csoportmunka segítségével angol nyelven felelevenítik a Nagyhét napjainak (Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét vasárnap) történéseit. Az eseményekhez kapcsolódó angol nyelvű szavak, kifejezések elsajátítása mellett lehetőség van a ráismerő készség, kreatív gondolkodás, tanulói együttműködés fejlesztésére.

Az óra során a tanulók fejlesztik a karácsony témával kapcsolatos szókincsüket. Megismerik a tanulók, hogy mit ünneplünk karácsonykor és az ünnephez kapcsolódó jelképeket. A témacsomagban 3 Learning Apps feladat található, ami feladatok a szókincsbővítésben és az olvasott és hallott szöveg megértésének ellenőrzésében segítenek.

A tananyagban az utazás, turizmus, gazdaság, életmód témák jelennek meg. Ezen témák szókincsét ismétlik át a tanulók főként digitális feladatokon keresztül, fejlesztve digitális írástudásukat. Gyakorolják a nyelvtani mondatszerkezeteket és a felhasznált mondatok segítségével csoportosan prezentációt készítenek, melyet előadás formájában bemutatnak, majd értékelnek a diákok.

A témacsomag a B1-es szinten fejleszti a szövegértést valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációt digitális feladatok segítségével és kooperatív technikák támogatásával. A témacsomagban 2 Learningapps feladat szerepel, melyek segítik a tantárgyi kapcsolódási pontok kiteljesedését, valamint egy Redmenta feladat a digitális kompetencia fejlesztése céljából is.

A barátság nagyon fontos szerepet játszik minden ember életében. A témacsomag feldolgozása során a barátsághoz kapcsolódó szókincs ismétlése, elmélyítése történik változatos munkaformában és digitális eszközök, feladatok segítségével. A tanulók Dávid és Jonatán barátságával ismerkednek meg olvasott szövegértési feladatokon keresztül.

A témacsomag Luther Márton életén keresztül bemutatja a Reformációban vállalt szerepét és az alkalmazott feladatok fejlesztik a tanulók készségeit. A témacsomagban szerepel sok segédanyag és 2 Learningapps alkalmazás is, amivel a Luther életét bemutató videó kerül feldolgozásra.

A témacsomag feldolgozása során a tanulók megismerkednek egy angol bibliatábor mindennapjaival videó, plakát és naplóbejegyzés segítségével. A szövegértés fejlesztése a nyelvi szintnek megfelelő , egy tinédzser személyes naplóbejegyzésén és az ehhez készült digitális/vagy papíralapú feladatokkal történik. A szóbeli kommunikáció nagy hangsúlyt kap az érvelést fejlesztő feladatokban és az önálló véleményalkotást célzó feladatokban.

A tanulók egy Luther életéről szóló olvasmány segítségével megismerkednek a német reformátor életének fontosabb szakaszaival, bővítik szókincsüket a lutheri reformációval kapcsolatos szavakkal, kifejezésekkel. Emellett kontextusba helyezve átismétlik és elmélyítik a korábban tanult múlt igeidők (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) használatát.