TÉMACSOMAGOK

11. évfolyam részére

A témacsomag digitális feladatok segítségével és kooperatív technikák támogatásával fejleszti a szövegértést, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációt. A témacsomag interaktív feladatai a tantárgyi kapcsolódások erősítését, valamint a digitális kompetencia fejlesztését célozzák.

A tanulók az óra keretében Dávid és Jonatán barátságával ismerkednek meg olvasottszöveg-értési feladatokon keresztül. A témacsomag feldolgozása során a barátsághoz kapcsolódó szókincs ismétlése, elmélyítése történik változatos munkaformákban és digitális feladatok segítségével.

A témacsomag célja – egy Luther Márton életéről szóló videó, valamint a hozzá kapcsolódó interaktív feladatok megoldásán keresztül – a reformáció történetének megismerése, a témához kapcsolódó szókincs elsajátítása, valamint a szövegértési, kommunikációs és együttműködési készség fejlesztése.

A témacsomag feldolgozása során a tanulók videó, plakát és egy tinédzser naplóbejegyzései segítségével ismerkednek meg egy angol bibliatábor mindennapjaival. A szóbeli kommunikáció nagy hangsúlyt kap az érvelést fejlesztő és az önálló véleményalkotást célzó feladatokban.

A mérési hiba, illetve a becslés fogalmával ismertet meg a Lego-robottal végzett egyszerű mérés. A tanulók sebességet számolnak, grafikont készítenek és hibát elemeznek. A robot távolságmérője kapcsán szó kerül az ultrahang gyakorlati felhasználásáról is a gyógyászatban, állatvilágban.

Készítette KONCSEK ZOLTÁN Évfolyam/Tantárgy: 11. OSZTÁLY, MATEMATIKA Időtartam: 45 perc {{ vc_btn: title=%C3%93raterv+let%C3%B6lt%C3%A9se&color=sky&align=center&css_animation=fadeIn&button_block=true&link=url%3A%252F%252Freftantar.hu%252Fadmin%252Fupload%252FMate_11_evf_21_tmcs_KZ%2520GY.docx%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}Témacsomag leírás A témacsomagban szerepel egy Geogebra alkalmazás használati útmutatóval, mellyel középszinten elvárt...

Read More

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és online feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a hozzárendelési szabály közötti kapcsolatot, és differenciáltan gyakoroltatja a logaritmusfüggvények függvénytranszformációs lépések alapján történő ábrázolását.

Az óra célja egyszerű exponenciális egyenletek megoldása, a kamatos kamat számításánál kapható egyenlettípusokra. A tevékenységek során a hatvány fogalmának felidézése, a hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése, majd egyszerű exponenciális egyenletek megoldása történik logaritmus alkalmazásával.

A dualizmus korszaka alapozta meg történelmünkben a polgári állam kialakulását, a modern kor jövőjét. A lezajlott laicizálódás ellenére azonban a vidéki emberek életét továbbra is meghatározta a keresztyén vallás gyakorlása. A törikalauz ennek bemutatásában szeretne segítséget nyújtani.

A linkgyűjtemény a dualizmus korában lezajlott folyamatok – a polgári állam kialakulása, a Nyugathoz való felzárkózás – mélyebb megismerését támogatja. Kitér a korszak református politikusainak jelentőségére, és a keresztyén egyházak korszakban betöltött szerepére is.

A Törikalauz célja, hogy videókon, képeken, forrásokon, interaktív feladatokon keresztül segítséget nyújtson Magyarország két világháború közötti időszakának, a mai napig sokat vitatott Horthy-korszaknak az alaposabb megismeréséhez.

Ez a Törikalauz a szabadságharcot követő önkényuralom rendszerét, a magyarság ellenállását, majd az enyhülés időszakát, végezetül pedig a kiegyezést és a dualista időszakot mutatja be, animációs filmek, videók, képek, prezentációk és interaktív feladatok segítségével.

A Törikalauz a két világháború közötti időszak két totalitárius rendszerének, Mussolini és Hitler diktatúrájának feldolgozásához nyújt segítséget. A kalauz egésze kiemelten fókuszál a korszak jellegzetességei, így a személyi kultusz és a propaganda eszközeinek bemutatására.

A Törikalauz célja bemutatni a Szovjetunióban létrejött totális diktatúrát, annak gazdaságpolitikáját (tervutasításos rendszer, iparosítás, kollektivizálás) és a rendszert összetartó terror működését (koncepciós perek, munkatáborok). A téma különösen fontos a Rákosi-korszak történelmének tanítása szempontjából.

A második világégés az emberiség történelmének legszomorúbb és legtöbb áldozattal járó eseménysorozata volt, mely az emberi természet legsötétebb oldalát hozta felszínre. A linkgyűjtemény ennek a vészterhes időszaknak a megismeréséhez szolgál számos segédanyaggal.

A Törikalauz Poroszország, majd a Német Császárság nagyhatalommá válását és az első világháborúhoz vezető politikáját kívánja bemutatni információgazdag térképekkel, rövid, lényegre törő és összefoglaló kisvideókkal, prezentációkkal, valamint játékos, interaktív feladatokkal.

A linkgyűjtemény célja, hogy a hadieseményeken túl az egyszerű ember szempontjából „adjon arcot” a nagy háborúnak. A tananyag átadását szolgáló tartalmakon túl bakadalok, versek, és emberi sorsokat bemutató képek és film segít megérteni a téma komplexitását, hatásait az európai ember jelenére.

A Törikalauz a nagy világgazdasági válságot, a New Dealt és a 20. század életmódváltozását mutatja be. Célja, hogy a diákok megismerkedjenek a tőzsde világával, és a kultúrát, művészeteket, társadalmi szokásokat, mindennapokat gyökeresen átalakító modernizációval.

A linkgyűjtemény a két világháború között a trianoni békeszerződés által kisebbségi létformába kényszerített határon túli magyar nemzetrészekről próbál – részben új feldolgozások alapján – teljesebb képet nyújtani, kitekintéssel az irodalom- és egyháztörténeti vonatkozások egy részére is.

Magyarország történetében az első világháború és a következő két év a legtragikusabb időszakok közé tartozik, egyben a modern magyar történelem kezdete. A segédanyagok történelmünk 1918-től kezdődő azon eseményeit igyekeznek szemléltetni, melyekben a mai közéleti vitáink gyökereznek.