TÉMACSOMAGOK

9. évfolyam részére

Pál apostol levelén keresztül a diákok elmélyítik a melléknevekkel kapcsolatos ismereteiket, triminó segítségével gyakorolják az alap- és középfok alkalmazását, önálló mondatalkotással pedig a melléknevek használatát. A bibliai szöveg alapján fejlesztik a hallott- és olvasottszöveg-értésüket.

A 9. évfolyamos ének-zene tananyaghoz kapcsolódó videógyűjteményben a népzene és a világzene, valamint az antikvitástól a középkor világán keresztül egészen a barokk zenéig találunk az élményszerű feldolgozáshoz jól használható audiovizuális segédanyagokat.

A gyakorlati ismeretszerzésre, kísérletezésre épülő óra célja, hogy a tanulók – megfigyeléseiket összekapcsolva korábbi ismereteikkel – megismerkedjenek az egyenletesen változó körmozgás szögjellemzőivel és a tehetetlenségi nyomaték jelenségével.

Az óra célja a perdület fogalmának és megmaradási törvényének feldolgozása, a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség közti fordított arányosság felfedeztetése kísérletekkel és gyakorlati alkalmazásokkal. A tanultak elsajátítását és az ellenőrzést tankocka-feladatok segítik.

A tanult ismeretek (a forgómozgás alapegyenlete) alkalmazása és elmélyítése az óra keretében a bibliából (Dávid és Góliát története), a sportból és a mindennapi életből vett példákon keresztül történik. Emellett a diákok feladatmegoldás és mérés útján elemzik néhány eszköz mozgását.

A digitális kompetencia fejlesztését fókuszba helyező, csoportmunkára épülő órán a diákok megtanulják a Lego-robot kezelését, elsajátítják a mérés és adatértelmezés módszertanát, grafikonokat készítenek, valamint megismerkednek a fizika technikai fejlődésre gyakorolt hatásával.

Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai és dinamikai jellemzőinek tisztázása, az új fogalmak bevezetése tankockafeladatokon, életszerű számpéldákon keresztül történik. Az óra végén táblázatos összesítés segíti a már ismert és új fogalmak rendszerezését, összekapcsolását.

A két, egymásra épülő tanegység első óráján az inerciarendszer, a gyorsuló vonatkoztatási rendszer, valódi és nem valódi, ún. fiktív, tehetetlenségi erők tudatos használatának elsajátítása a cél, vicces és meghökkentő videók, kísérletek és LearningApps-feladatok beépítésével az órai tevékenységbe.

A tematikus órapár második egysége a földi forgó vonatkoztatási rendszerben fellépő centrifugáliserő-hatásokon kívül a földrajz tantárgyban már megismert Coriolis erővel foglalkozik. A megértést az interneten elérhető animációk, videók, valamint LearningApps-feladatok támogatják.

Az óra keretében a diákok megismerkednek a digitális eszközök alkalmazási lehetőségeivel a földi tér ábrázolásában. A diákok egy virtuális osztálykirándulás egy napját tervezik meg egy kiemelt református városban a Google Earth programjával.

A tanóra játékos feladatokon, diagram- és térképelemzésen keresztül ismerteti meg Bulgária természet- és társadalomföldrajzi jellemzőit a diákokkal. Az ország látnivalóiról és épített örökségéről szóló promóciós videó készítése a digitális kompetencia fejlesztésére is módot ad.

Az óra keretében a frontális bevezetést követően a diákok maguk vonnak le következtetéseket, majd a LearningApps alkalmazás segítségével saját eszközeiket használva mélyítik el a tanultakat, végül a megismert fogalmak közös rögzítésével gyakorolják a vázlatkészítést.

Az új ismereteket átadó órán a tanulók a kolloidkémia alapfogalmaival ismerkednek meg. A csoportmunka dokumentálása ClassNotebook együttműködési felületen történik. A feldolgozást a témacsomag részét képező szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet is támogatja.

A kooperatív munkaformákra épülő óra keretében a téma összefoglalása és gyakorlása egy születésnapi buli mint kerettörténet köré épülve valósul meg. Az óratervet szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet egészíti ki.

9. évfolyamos diákok által összeállított, iskolatörténeti vonatkozású szabadulószoba. Az iskola egy eldugott helyiségéből való kiszabaduláshoz természettudományos ismeretek felhasználására, logikai készségekre van szükség.

A témacsomag a másodfokú függvények ábrázolásához és jellemzéséhez ad segítséget a GeoGebra alkalmazással. A digitális feladatok segítségével a másodfokú függvény hozzárendelési szabálya, képlete és a függvénytranszformációs lépések közötti kapcsolat mélyíthető el.

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és LearningApps feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a függvény hozzárendelési szabálya közötti kapcsolatot, valamint differenciáltan, két különböző szinten gyakoroltatja a négyzetgyökfüggvények ábrázolását.

Az óra célja az egyszerű sorba rendezési (ismétlés nélküli permutáció) és a kiválasztással történő sorba rendezési (ismétlés nélküli és ismétléses variáció) feladatok értelmezésének elsajátítása, valamint az ismeretek elmélyítése gyakorlati problémák megoldásával.

Az óra célja a halmazok, a halmazok egymáshoz való viszonya, és a halmazműveletek (komplementer, unió, metszet, különbség, szimmetrikus különbség) megismertetése, illetve azok alkalmazása bibliai vagy egyházkerületekkel, egyházmegyékkel kapcsolatos kontextusban.

A gyakorlóórán a tanulók kerettörténetbe (Szegedi Kis István a börtönben) helyezett feladatokat oldanak meg 3 különböző csoportra osztva, majd a részeredmények birtokában egymással együttműködve oldják meg az utolsó feladatot.

A kerettörténetbe (Károli Gáspár biblianyomtatása) helyezett gyakorló feladatokat a tanulók csoportokra bontva oldják meg. A csoportok vezetőt választanak, de minden tanuló felel valamiért (pl. lineáris függvény ábrázolása, a feladat ellenőrzése…). Az értékelés az óra végén közösen történik.

A gyűjtemény célja, hogy segítsen egyben látni az iskolai oktatásban szaktárgyakra szakadt görög műveltséganyagot. Támogatja a hitvilág, az irodalom, a filozófia és művészetek változatos módszerekkel való feldolgozását, egyben utalva a keresztyénséghez való kapcsolódásokra.

A kalauz diakronikus módon közelíti meg kereszténység és az iszlám kapcsolatát. Célja, hogy a diákok korabeli források segítségével, történetileg hitelesen legyenek képesek ábrázolni a két világvallás bonyolult kapcsolatrendszerét az iszlám születésétől egészen napjainkig.

A két órából álló csomag célja az önálló tanulás, a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; az időben és térben való tájékozódás fejlesztése, elsősorban csoportmunka keretében. Az első óra a Biblia megismerését, a második a diákok ismereteinek egy szintre hozását segíti.

A Törikalauz prezentációk és videók segítségével mutatja be a 15. századi Magyarország történelmének egyik legsikeresebb időszakát, a korabeli politikai, gazdasági és katonai viszonyokat, Hunyadi János törökellenes harcain és Mátyás uralkodásán keresztül.

A Törikalauz célja bemutatni az államalapítást követően a középkori keresztény magyar állam megszilárdításának folyamatát, valamint a XI–XIII. századi magyarországi társadalmi és gazdasági változásokat az Árpád-házi királyok uralkodásán keresztül.

Az óra az Oszmán Birodalom kialakulását és világhatalommá válását mutatja be. A prezentáció, képek, térképek, internetes tartalmak és interaktív feladatok a jelentősebb szultánok életébe, a korszak főbb hadi és politikai eseményeibe nyújtanak betekintést.

A segédanyagok célja, hogy megismertessék a tanulókkal a hűbériség és a jobbágyság kialakulását; az uradalom jellemzőit és a mezőgazdasági technika fejlődését, valamint a Frank Birodalom történetének főbb állomásait.

A Törikalauz Iulius Caesar alakjának bemutatásán keresztül igyekszik megértetni a tanulókkal a történelem egyik legnagyobb hatású személyének főbb hatalmi törekvéseit, egyben színesíteni a róla alkotott képet és szétoszlatni a vele kapcsolatban elterjedt tévhiteket, félreértéseket.

A gyűjtemény változatos anyagokkal nyújt segítséget a zsidó vallás fő jellemzőinek, Izrael történetének tanításához a kezdetektől a babiloni fogságból történt hazaérkezés utáni időkig. A témához tartozó szövegek elemzése támogatja a biblikus történetek átélését.

A Törikalauz célja bemutatni, hogy a sokszor „sötét” jelzővel illetett középkor miért volt mégis „világos”. Az órán a pápaság és a császárság küzdelme, az egyházszakadás témája mellett számos segédanyag megjelenik a szerzetesrendekről, az egyetemek kialakulásáról és a Cluny reformról is.

Az óraterv – források, képek, interaktív feladatok segítségével – a kereszténység kialakulása és korai időszaka (az egyházatyák kora) történetének feldolgozásához nyújt segítséget, tekintetbe véve, hogy a történelemórára a tanulók különböző meggyőződéssel érkezhetnek.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok háttérismereteket nyújtanak a tanári felkészüléshez, ezenkívül ötleteket és nyersanyagokat is adnak az órai tevékenységekhez, melynek keretében a diákok minél többfajta forráson keresztül ismerik meg az ókori kultúrákat és civilizációkat.

A linkgyűjtemény a magyar nép kialakulása, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások, majd Géza és Szent István államalapító tevékenységének – melynek eredményeként a magyar törzsek betagozódtak a keresztyén Európa népei közé – megismeréséhez kínál bőséges segédanyagot.

Ennek a Törikalauznak a célja, hogy a város mindennapjait, működését, felépítését mutassa be, különös tekintettel a céhekre, illetve az ott zajló munkára. A téma második részében a rendiség kialakulása kerül a fókuszba, francia és angol példán keresztül.