TÉMACSOMAGOK

10. évfolyam részére

A tanulók IKT-eszközök segítségével, csoportmunkában elevenítik fel a Nagyhét napjaira vonatkozó ismereteiket angol nyelven. Az eseményekhez kapcsolódó szavak, kifejezések elsajátítása mellett lehetőség van a ráismerő készség, kreatív gondolkodás, tanulói együttműködés fejlesztésére is.

Az óra során a tanulók fejlesztik a karácsony témaköréhez kapcsolódó szókincsüket, megismerik az ünnephez kapcsolódó jelképeket. A témacsomagban található LearningApps-feladatok a szókincsbővítésben, az olvasott és hallott szöveg megértésének ellenőrzésében segítenek.

Az óraterv az utazás, turizmus, gazdaság, életmód témák szókincsét ismételteti át, főként digitális feladatokon keresztül. A tanulók gyakorolják a mondatszerkezeteket, majd azok segítségével csoportosan prezentációt készítenek, melyet előadás formájában bemutatnak, végül értékelnek.

A tanulók egy olvasmányon keresztül megismerkednek Luther életének fontosabb szakaszaival, bővítik a lutheri reformációval kapcsolatos szókincsüket. Emellett kontextusba helyezve átismétlik és elmélyítik a korábban tanult múlt igeidők (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) használatát.

A témacsomag az újszájú állatokkal foglalkozó témakör összefoglalását segíti csoportmunkára, valamint egyéni és páros munkára épülő, változatos feladatokkal (kérdésdominó, tabukártyák, LearningApps-feladatok).

Tetszik vagy sem, diákjaink okoseszközeiknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek. A témacsomagban található, a klasszicizmustól egészen a kortárs filmzenéikig ívelő válogatás bőséges anyaggal szolgál a mai fiatalok számára is élményszerű órák megvalósításához.

Az óra keretében a tanulók megismerik az általános állapotváltozás törvényét, majd a gázállapot egyenletét, végül kiszámolják a gázállandó értékét. Az állapotváltozások ismétlése és a tudás ellenőrzése tanári prezentáció és tankockafeladatok segítségével történik.

Az óra célja annak bemutatása, hogy az ideális gázmodell segítségével, a mikroszkopikus méretű gázrészecskék mozgásának leírásával eljuthatunk a gáz makroszkopikus jellemzőinek jobb megértéséhez. Az is kiderül, hogy egy jelenség megértése céljából használt modell hogyan finomítható.

Az óraterv mikroszkopikus szempontból értelmezi az állapotváltozásokat. A felhasznált animációk érthetőbbé teszik az ideális gázmodell elvont, inkább matematikai szempontból megfogható elméletét, további szemléletes képet adva a gázok viselkedéséről.

Az óra keretében értelmezzük a gázok parciális nyomását a kinetikus gázmodell alapján, és rámutatunk az ideális gázmodellünk hiányosságaira. A modell finomításának folyamatán keresztül az eredeti ideális gázmodellt is sokkal mélyebben megértjük.

Az óraterv interaktív feladatokon keresztül ismerteti meg a tanulókat Svájc természeti jellemzőivel, erőforrásaival és a magashegyi gazdálkodás jellemzőivel, az ország sajátos történelmi múltjával (reformáció, semlegesség) és társadalmi sajátosságaival.

Az Aral-tó környéke éghajlati és domborzati jellemzőinek meghatározása, valamint a tó pusztulásához vezető okok feltérképezése digitáliseszköz-használatra épülő, változatos tevékenységeken keresztül (képregény, gondolattérkép, idővonal, készítése) történik.

A tanóra interaktív feladatok, gondolattérkép segítségével, differenciált csoportmunka keretében készíti elő egy szabadon választott kunhalom kataszterezését, és ennek alapján egy képzeletbeli „mini-tanösvény” elkészítését.

Az téma feldolgozása segít megismerni és rendszerezni a Kárpát-medence kun földrajzi, történelmi emlékeit, erősíteni a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetünkhöz való kötődést, és felismerni a kunok szerepét a magyarországi reformációban.

Az óra célja, hogy megismertesse a diákokkal a hazánkhoz hasonló történelmi hátterű, mára dinamikusan fejlődő balti köztársaságokat, melyek gyakori célpontjai a felsőoktatásban tanuló ösztöndíjasoknak. A finn mellé felzárkózó észt oktatási rendszerre külön is érdemes odafigyelnünk.

Az óra interaktív játékok, csoportos információkeresés, grafikon- és térképelemzés segítségével ismerteti meg a tanulókat a hazai kisebbségekkel, vezeti rá őket a kisebbség, nemzetiség és etnikum közti különbségre, és elemezteti velük a haza cigányság helyzetét.

A saját mobileszközök segítségével elvégzett feladatokon keresztül az diákok megismerik a határon túli magyarság elhelyezkedését, demográfiai jellemzőit, kulturális központjaikat, gyakorolják az információkeresést és -szűrést, valamint a tömör fogalmazást és az előadást.

A fémek témakör bevezető vagy összefoglaló órájához óravázlat, tanulói munkafüzet eméleti és gyakorlati feladatokkal, szaktanári segédlet a tanulói munkafüzetek feladataihoz szóló útmutatókkal. LearningApps feladatsorok gyakorláshoz, számonkéréshez.

Az óra célja számítások elvégzése derékszögű háromszögekben Pitagorasz tételének és a szögfüggvényeknek a segítségével, illetve ezen keresztül valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.

Az órán többféle bontásban, hol heterogén, hol homogén csoportokban dolgoznak a tanulók. A gyakorló részt követően Kálvin János életéhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk, majd a részeredények birtokában együtt kell megoldást találniuk a záró feladatra.

Az óraterv a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szókincs bővítését, az értő olvasás és a szóbeli kommunikáció fejlesztését célozza adventi szokások megismertetésével és egy bibliai történet bemutatásával. A gyakorlást és az ellenőrzést interaktív feladatok segítik.

A linkgyűjtemény a reformáció több szempontú, a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe vevő bemutatását támogatja, ügyelve arra, hogy a különböző felekezetekhez tartozó tanárok és diákok ne érezzék egyoldalúnak a probléma feldolgozását.

A kalauzban található linkek elsősorban a kereszténység középkori kulturális (építészeti) hagyatékának feldolgozását segítik. A linkeken elérhető szöveges források legfontosabb célja, hogy plasztikusan ábrázolják a középkor emberének viszonyát a valláshoz.

A Törikalauz segédanyagai, valamint a két óravázlat prezentációi és az interaktív játékok Zrínyi Miklós törökellenes harcainak, Thököly Imre szerepének, a törökök kiűzésének, majd a Habsburg elnyomásra válaszul adott Rákóczi-szabadságharcnak a megismerését támogatják.

A segédnanyagok célja annak bemutatása, hogy a Rákóczi-szabadságharcot követően hogyan találta meg Magyarország a helyét a Habsburg Birodalomban, hogyan indult el az ország modernizálása, majd a század végén formálódó nemesi ellenállás és az I. Ferenc által indított konzervatív uralom.

Magyarország társadalmában a mohácsi vészt követő török háborúk és a kibontakozó reformáció hatására alapvető változások történetek, melyek a későbbi évek politika- és társadalomtörténetét is meghatározták. A Törikalauz ennek feldolgozásához nyújt segítséget.

Hogyan jött létre és hogyan működik a világmindenség? Milyen az ideális állam? Melyek az alapvető emberi jogaink? A Törikalauz célja megismertetni a tanulókat a felvilágosodás nagy gondolkodóival és hatásukkal az emberi gondolkodás és a világtörténelem alakulására.

A segédanyag elsősorban négy újkori háborúra – harmincéves háború, spanyol és osztrák örökösödési háború, hétéves háború – koncentrál, és ezeken keresztül mutatja be a kor vezető európai országainak nagyhatalmi érdekeit, melyek a katonai konfliktusok mögött húzódtak.

A Törikalauz két témát ölel fel a kora újkori magyar történelemből: Bethlen Gábor fejedelemségét és Erdély sajátos etnikai és vallási viszonyait. Célja, hogy a forrásközpontú történelemoktatás módszereivel, változatos anyagokon keresztük mutassa be a korszak fő kérdéseit, alakjait.

A földrajzi felfedezések, az új ismeretek, innovációk, a keresztény vallás terjesztése és a gyarmatosítás teljesen új fejezetet nyitott a világtörténelemben. A Törikalauz a téma mélyebb megismerését segíti változatos internetes tartalmak és játékos feladatok gyűjteményével.

A XVIII. század meghatározó eseménye a gyarmatokból létrejövő Amerikai Egyesült Államok véráldozatoktól sem mentes megalakulása. A Törikalauz célja bemutatni a függetlenségi háború előzményeit, eseményeit, valamint az ennek eredményeként létrejött állam működését és alkotmányát.

Franciaország a 18–19. sz. fordulóján: királyság, köztársaság, diktatúra, császárság váltják egymást, miközben a demokrácia alapját képező jogok, amiért a forradalom kirobbant, elsikkadnak. A Törikalauz az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának főbb kérdéseit, valamint Napóleon alakját, háborúit mutatja be.

A 18–19. sz. a felvilágosodás eszméi mellett új találmányokat is adott a világnak, átformálva a világgazdaságot és alapját adva mai kényelmes, gépesített életünknek. A Törikalauz célja bemutatni az ipari forradalmak előzményeit, történetét, főbb találmányait és mindezek társadalmi hatásait.

A Törikalauz a történettudomány legfrissebb eredményeit is figyelembe véve mutatja be, hogyan hatott a reformáció Európa egyes országaira. E téma egésze kapcsolódik a keresztyén neveléshez, ezen belül leginkább az önismeret fejlesztéséhez, a hitigazságok rendszeres újragondolásához.

A Törikalauz bemutatja, hogyan indul meg a reformkorban a nyugat-európai államoktól lemaradt Magyarország komplex modernizációja, a küzdelem a polgári átalakulásért, a nemzeti függetlenségért. A segédanyagok a kor művészeti ágairól (tánc, zene, képzőművészetek) is képet adnak.

Magyarország középkori története elválaszthatatlan Károly Róbert és Nagy Lajos király uralkodásától. A linkgyűjtemény segít bemutatni, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság hogyan fejlődött a közép-európai régió egyik legerősebb államává ebben az időszakban.

Miközben az ország három részre szakadt és a Magyar Királyság a fennmaradásért küzdött az oszmán hódítók ellen, az előretörő protestantizmus szembekerült a harcos katolikus Habsburg-dinasztiával. Ennek a szellemi küzdelemnek a megismerését segítik a linkgyűjtemény anyagai.

A Törikalauz segédanyagai rávilágítanak arra, hogy a magyar események miért egyedülállók a korszak forradalmai között, miért vívta ki általuk hazánk Európa, sőt távoli kontinensek népeinek tiszteletét is, és miért került az ország ekkor szinte az egész világ figyelmének középpontjába.

Európában a napóleoni háborúk után vált meghatározóvá a humanista „vallás” négy irányzata, a konzervativizmus, a liberalizmus, a szocializmus és a nacionalizmus. A Törikalauz annak megérését segíti, hogyan határozta meg a 20. századi európai ember erkölcsét e négy nagy eszmeáramlat.

A kora újkor két jelentős változása, a tőkés gazdálkodás és a reformáció felforgatta Európa életét. A Törikalauz bemutatja, milyen eltérő változásokat hoztak ugyanazok a folyamatok az egymástól különböző gazdasági és társadalmi berendezkedésű Angliában és Franciaországban.