TÉMACSOMAGOK

6. évfolyam részére

A tanulók digitális eszközök segítségével megismerik a Jeruzsálembe való bevonulás történetét, helyszíneit. A Virágvasárnaphoz kapcsolódó angol szavakkal, kifejezésekkel bővítik szókincsüket, fejlesztik az olvasottszöveg-értési készségüket.

Az óraterv célja a bibliai történet feldolgozásán keresztül a szövegértés, az angol múlt idejű igealakok elsajátításának és múlt idejű mondatok alkotásának gyakoroltatása egyéni és csoportmunkában. Az óra végi ellenőrzés egyéni kérdőíves (vagy elektronikus) ellenőrző feladtok formájában történik.

A tanulók Zakeus történetén keresztül gyakorolják a szövegértést, a múlti idejű igealakok, a szövegkohéziót biztosító kifejezések, valamint a névmások használatát. Szerepkártyák segítségével mesélik el a történetet egy-egy szereplő szemszögéből, ami empatikus képességeiket is fejleszti.

A 6. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó videóanyagok nagyban elősegítik, hogy a mai diákok számára természetes ismeretszerzési csatornákon keresztül találjunk utat a gyerekekhez, és vigyük őket közelebb a komolyzene megszerettetéséhez.

Az 5. osztályosoknak szóló ötnapos erdei iskola célja a cserebogárfajoknak, az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése. A csoportmunka és az önreflexiós gyakorlatok a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztését szolgálják.

A csoportmunkában zajló órán a tanulók megismerkednek a bibliai eredetű szólások és közmondások jelentésével, szerkezetével és használati körével, ismereteiket grafikai szervező segítségével rendszerezik, majd interaktív feladatokon keresztül mélyítik el.

A drámapedagógiai eszközöket, kooperatív munkaformákat alkalmazó óra elemzi a ballada műfaját, a költemény nyelvezetét és verselését. A témát párhuzamba állítja a bűn és bűnhődés bibliai vonatkozásaival, bárdok helytállását pedig a protestáns gályarabok történetével.

A gyerekek Juhász Gyula Szavak c. műve kapcsán felelevenítik és elmélyítik a nyelvi rendszerről, ezen belül az igéről való tudásukat. Játékos feladatokon keresztül fejlesztik lényegkiemelő képességüket, fantáziájukat és a Bibliában való jártasságukat is.

A tanulók oktatóvideó, illetve különféle szövegek alapján szerzett ismereteiket dolgozzák fel feladatkártyák segítségével Balassi életútjával és istenes verseivel kapcsolatosan, majd gyakorolják a verselemzést. Az órán elsajátított tananyag elmélyítését tankockák segítik.

Az óra keretében a gyerekek merőleges és párhuzamos egyenesek vonalzóval, csúsztatással történő szerkesztését gyakorolják, miközben református építményekhez kapcsolódó, témába vágó feladatokat végeznek el (távolság kiszámítása, ponthalmazok meghatározása).

A kooperatív munkaformákra épülő órán a tanulók egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzését és ábrázolását végzik el oszlop- és kördiagramon, valamint a témához kapcsolódó feladatokat oldanak meg.

A hittan tananyagra építő óra keretében a gyerekek megtanulják, majd csoportmunkában elvégzik különböző mozgó ünnepek időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását.

A témacsomag egyenes arányossági feladatok gyakorlására szolgál. A munka kooperatív tevékenységformákban, differenciált, valamint interaktív feladatok keretében, a témát református templomokkal kapcsolatos adatokhoz kapcsolva zajlik az órán.

Az órán csoportmunkában, változatos tevékenységek (Vasarely-képek, templomkülsők és -belsők elemzése, bongard-feladatok, barkochba) keretében történik meg a sokszögek tulajdonságainak elemzésén és csoportosításán keresztül a divergens és konvergens gondolkodás fejlesztése.

Az óraterv Dávid és Góliát történetén keresztül, játékos, pontgyűtjő feladatok segítségével bővíti a gyerekek szókincsét a sport témakörében, miközben tágabb kontextusban (Isten segítségül hívása a nehéz élethelyzetekben) is értelmezi a történetet.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyag-válogatás a téma feldolgozásának színesítéséhez használható összefoglalókat, kiegészítő ismeretanyagot, képeket, videókat tartalmaz, melyek közelebb hozzák a diákokhoz Bocskai István és Bethlen Gábor alakját.

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok (képgyűjtemény, térképek, videók) az 1600-as évek Habsburg-ellenes harcainak és vallási mozgalmainak feldolgozását segítik. Jól használhatók a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is.