TÉMACSOMAGOK

Ének-zene

Az ünnep szentsége a profán hétköznap céljától, létmódjától, időszemléletől való eltérés. Az élet ritmusában és változásában nagy szükség van a mindig visszatérő, így az időben állandó események és életformák megélésére, tudatosítására. Az óra ilyen megállás az időben, célja, hogy ünneplőbe öltöztesse a gyerekek lelkét. Az első rész felkészít, körülményeiben és elemeiben rávezet a Serkenj fel, kegyes nép című dalra. Ennek tanulása megfigyelési szempontok alapján, cselekedtető módon történik. Az utolsó részben Kodály feldolgozásában zenehallgatás történik, illetve egy valódi ünnep megtartása, hogy élő legyen a téma.

A témacsomag egy tanév elején megtartandó ráhangoló óra anyagát dolgozza fel. Az ismételt ereszkedő ötfokú dallamoktól Bartók művéig jut el. Közben érzékenyít a határon túli magyarság problematikájára, a hagyományok tiszteletére, a parlando és giusto előadásmód megkülönböztetésére. Mindezt segítik a digitális segédanyagok (játékok, vázlat) és a kinyomtatható dokumentumok is.

A responzóriumok éneklési módjainak ismerete és használata. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A dó pentachord hangjainak elmélyítése.

Az óra célja a középkor zenei korszakának elmélyítése a graduál-másolás tudományának segítségével. A gregorián, a graduál és a liturgikus-szakrális hagyomány mint szellemi és történelmi kincs. A tanuló kapjon komplex képet az egyszólamú gregorián zene történelmi jelentőségéről, az ahhoz tartozó ismereteit bővítse és tegye sajátjává a zene- és képzőművészet ötvözésének segítségével.

Az óra célja a barokk zenekarral való megismerkedés, elhelyezkedésének és felépítésének struktúrája. A zenekarban játszó hangszerek neveinek, hangjainak és csoportjainak megtanítása.

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd – és mutatja be az Istenem, Istenem… kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

A pszalmodizáló népdalok vonásait gyűjti össze a rokon zenei anyagokból – rubato népdalok, héber kantilláció, énekbeszéd, gregorián – és mutatja be a Szivárvány havasán … kezdetű népdalban. A gyerekek a korábbi ismereteiket felelevenítve saját tapasztalatokon, énekbeszéd gyakorlatokon, gregorián kotta megfejtésén és előadásán keresztül ismerkednek a pszalmodizáló népdalok sajátosságaival. Az órán megismerkednek az énekbeszéd modern megjelenésével, a sprechgesang gyakorlattal és a törzsi népek énekeivel. A gyakorlatok célja a belső ráhangolódás, átérzés.

Az óra célja Giovanni Pierluigi da Palestrina és Orlando di Lasso életrajzának, munkásságának és zenetörténeti jelentőségének megismerése.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat az 5. évfolyamnak szóló zenei videógyűjtemény látogatói között! Ebben a témacsomagban megtalálhatóak az 5. osztályosok számára összegyűjtött, ének-zene órákhoz kapcsolódó koncert-részletek, magyar népzenei- és néptáncos felvételek, rajzfilmek, valamint a zenetörténet tanításához használható ókori, reneszánsz és barokk műveket bemutató felvételek. Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre, vagy éppen rajzfilmes feldolgozásokra, melyek közül számunkra az egyik legfontosabb, a Háry János az 5. évfolyamon már megtekinthető itt, a Református Tananyagtár felületén.. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően sajnos már 5. osztályban is szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek, felvételek kaptak helyet: Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc; Kodály Zoltán: Gergelyjárás; Somogyi táncok; Kalotaszegi zene; Mátyusföldi dalok; Matyó csárdás; Szatmári táncok; Kodály Zoltán: Háry János; Kodály Zoltán: Kállai kettős; Antik görög muzsika; Dies irae gregorián ének ; Oly jó a nyár (Ce fu en mai…); Palestrina:Jesu rex admirabilis; Vivaldi: A négy évszak; J.S.Bach: d-moll toccata és fúga; J.S.Bach: Parasztkantáta; J.S.Bach: Musicalisches Opfer – részlet; Handel: Győzelmi dal a Júdás Makkabeus c. oratóriumból; Handel: Messiás – Halleluja! Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, hogy már az 5. osztályban is használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Bartók Béla: Gyermekeknek I. – részletek Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája Mozart: C-dúr zongoraszonáta I. tétel – a szonátaforma A triós forma Mozart g-moll szimfónia 3. tétel alapján Haydn: 88. szimfónia 4. tétel Haydn: Császár-vonósnégyes II. tétel Haydn: G-dúr szimfónia II. tétel Mozart: Varázsfuvola – részlet Mozart: Don Giovanni – részlet Beethoven: cisz-moll (holdfény) -szonáta Beethoven: 7. szimfónia IV. tétel Beethoven: 9. szimfónia Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Franz Schubert egyik legismertebb dalát, A pisztrángot tanuljuk ezen az órán. Az énekes köszönés során a megtanulandó dal egyik nehéz dallamfordulatát készítjük elő. A diákok az óra bevezető szakaszában interaktív tábla és LearningApps program segítségével összepárosítják a zeneszerzők képeit, azzal a korszakkal, amelyben alkottak, előkészítve ezzel a bécsi klasszikus dalok ismétlését. A következő órarészben dalokat ismernek fel különböző módon, majd eléneklik őket tanári zongorakísérettel. Az óra fő részében a motiváció során Szilvásváradról, horgászatról, pisztrángokról szól az irányított beszélgetés, ahol képek és videók kivetítésére is sor kerül a témához kapcsolódóan. A hallás utáni daltanítás után megismerkedünk a mű keletkezésének körülményeivel, a tanulók kitalálják a zenei apparátus hangszereit. A zenehallgatás során LearningApps és kiosztott feladatlap segítségével megfigyelik a variációs tétel vezető hangszereit. Óra végén füzetükbe rögzítik a házi feladatot, valamint közösen értékelik az órát.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Erkel Ferenc: Bánk bán Liszt: 6. Magyar rapszódia (Desz-dúr) Liszt: 2. Magyar rapszódia (cisz-moll) Liszt Ferenc: Csárdás macabre Verdi: Aida – részlet Verdi: Traviata – Sempre Libera – ária Verdi: Traviata – Addio, del passato – ária Verdi: Rigoletto – részlet Wagner: A Walkür – részlet Schubert: A szép molnárlány – dalciklus Chopin: c-moll “forradalmi” etűd Mendelssohn: Szentivánéji álom – részlet Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Csajkovszkij: Hattyúk tava – részlet Dvorak: Új világ szimfónia – részlet Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Debussy: Clair de Lune – holdfény Ravel: Bolero – balett Sztravinszkij: Tűzmadár – részlet Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára Gershwin: Rhapsody in Blue Galántai táncdallamok Kodály Zoltán: Galántai táncok Kodály Zoltán: Gergelyjárás Kodály Zoltán: Harmatozzatok, Karácsonyi pásztortánc Kodály Zoltán: Háry János Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus Bartók Béla: Román táncok Bartók Béla: Allegro Barbaro Bartók Béla: III. zongoraverseny Bartók Béla: Négy szlovák népdal Steve Reich: Clapping music Bródy János-Szörényi Levente: István, a király Cseh Tamás: Csönded vagyok A Pál utcai fiúk – Mi vagyunk a Grund- hivatalos videoklip Astor Piazzola: Libertango Carlos Gardel: Por una Cabeza – tangó Ray Charles: Hit the road Jack The Blues Brothers – Everybody needs somebody Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: Matyó csárdás Szatmári táncok Melegszamosi táncok Kalotaszegi táncok Pe Loc (Topogó tánc) Magyarlapádi dalok Hidegen fújnak a szelek – mezőségi dal Kalotaszegi zene Somogyi táncok Gyimesi táncok Moldvai táncok Moldvai archiv felvétel Mátyusföldi dalok Népzenei flashmob Budapest belvárosában Antik görög muzsika Szeikilosz sírverse Az antik görög zene felfedezése Dies irae gregorián ének Victimae paschali laudes Ut queant laxis Ut queant laxis Mariam Matrem Virgine Ad mortem festinamus Alle, psallite Fornsete: Nyár-kánon Oly jó a nyár (Ce fu en mai…) L’ homme armé chanson és Dufay miséje Passereau: Il est bel et bon – madrigál Thomas Morley:Now is the month of Maying Monteverdi: Si ch’io vorrei morire Palestrina:Jesu rex admirabilis Lassus: Zsoldos szerenád (Matona mia Cara) Reneszánsz hangszeres zene John Dowland: The earl of Essex galiard William Byrd: Pavana Lachrymae Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája Balassi Bálint – Misztrál együttes: Bocsásd meg, Úristen… Bakfark Bálint: Lantfantázia No. 9. Handel: Rinaldo – részlet Purcell: Dido és Aeneas Monteverdi: Poppea megkoronázása – részlet Vivaldi: Gloria Vivaldi: A négy évszak J.S.Bach: h-moll szvit Handel: Messiás – részlet J.S.Bach: 147. kantáta – részlet J.S.Bach: d-moll versenymű J.S.Bach: d-moll toccata és fúga J.S.Bach: Máté-passió – részlet J.S.Bach: G-dúr cselló szólószvit J.S.Bach: Musicalisches Opfer – részlet Bach – egy szenvedélyes élet – dokumentumfilm Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.

Szeretettel köszöntjük a kedves érdeklődő kollégákat, diákokat a zenei videógyűjtemény látogatói között! Mindannyian tudjuk, hogy zenét hallgatni nagyszerű dolog. A legjobb, ha minden képi segítség nélkül egyszerűen elmélyedünk a hallott zenében, hagyva, hogy a muzsika érzéseket, hangulatot, egyszersmind képeket tárjon elénk fantáziánk segítségével. Miért van mégis szükség az ének-zene tantárgy tanításához zenei videókra? Egyfelől, mert számos zenemű képi megvalósítást is igényel, gondoljunk csak az operákra, balettekre. Teljes élményt akkor tudunk adni az órákon, ha ezeket a műveket a maguk látványvilágával együtt mutatjuk be a diákoknak. Másrészt, komolyzenei koncertekre ritkán eljutó tanítványainknak érdemes akárcsak videó segítségével is bemutatni, milyen hangszereket használnak egy szimfonikus zenekarban, milyen technikával lehet azokat megszólaltatni, milyen átéléssel játszik egy-egy szólista a hangszerén. Harmadrészt – tetszik, vagy nem tetszik – diákjaink a különböző okos eszközöknek köszönhetően szinte egyfolytában videókat néznek, ez a világ nagyon leköti őket, így otthonos lesz számukra, ha az ének-zene órán is találkoznak ezzel. A témacsomagban a következő zeneművek kaptak helyet: A triós forma Mozart g-moll szimfónia 3. tétel alapján Mozart: C-dúr zongoraszonáta I. tétel – a szonátaforma Haydn: Császár-vonósnégyes II. tétel Haydn: 88. szimfónia 4. tétel Mozart: A-dúr zongoraverseny Mozart: Don Giovanni – részlet Mozart: Varázsfuvola – részlet Mozart: Requiem Mozart: A-dúr zongoraszonáta III. tétel – Alla Turca Mozart: A-dúr zongoraszonáta III. tétel – Alla Turca Beethoven: 7. szimfónia IV. tétel Beethoven: 9. szimfónia Beethoven: cisz-moll (holdfény) -szonáta Schubert: A szép molnárlány – dalciklus Schubert: Asz-dúr impromptu No. 4 Op. 90 Liszt: 6. Magyar rapszódia (Desz-dúr) Liszt: 2. Magyar rapszódia (cisz-moll) Mendelssohn: Szentivánéji álom – részlet Schumann: Arabeszk Op. 18 Chopin: cisz-moll noktürn Liszt: Sardanapal – részlet Verdi: Traviata – Sempre Libera – ária Verdi: Traviata – Addio, del passato – ária Verdi: Rigoletto – részlet Bizet: Carmen – részlet Csajkovszkij: Hattyúk tava – részlet Borogyin: Igor herceg – részlet Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Wagner: A Walkür – részlet Erkel Ferenc: Bánk bán Verdi: Rigoletto – teljes opera Liszt Ferenc: Csárdás macabre Puccini: Bohémélet Puccini: Pillangókisasszony Puccini: Gianni Schicchi – részlet Puccini: Bohémélet – Che gelida manina mesterkurzuson Rahmanyinov: Vocalise – részlet Rahmanyinov: Vocalise Dvorak: Újvilág-szimfónia – részlet A szimfonikus zenekar hangszerei – Britten műve alapján Debussy: Clair de Lune – holdfény Ravel: Bolero – balett Schönberg: Pierrot Lunaire – részlet Sztravinszkij: Tűzmadár – részlet Scott Joplin: Maple leaf rag Scott Joplin filmrészlet Gershwin: Rhapsody in Blue Bartók Béla: Allegro Barbaro Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – opera Bartók Béla: A csodálatos mandarin – részlet Bartók Béla: A fából faragott királyfi – részlet Bartók Béla: III. zongoraverseny Bartók Béla: Román táncok Bartók Béla: Román táncok Kodály Zoltán: Háry János Hogyan befolyásolta a történelem a zenét? Kodály példája Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus Galántai táncdallamok Kodály Zoltán: Galántai táncok Kodály Zoltán: Gergelyjárás Steve Reich: Clapping music Astor Piazzola: Libertango Carlos Gardel: Por una Cabeza – tangó Ray Charles: Hit the road Jack The Blues Brothers – Everybody needs somebody Cseh Tamás: Csönded vagyok Bródy János-Szörényi Levente: István, a király Nino Rota: A keresztapa – Apollonia témája A Pál utcai fiúk – Mi vagyunk a Grund- hivatalos videoklip Szeretettel bíztatjuk a pedagógus kollégáinkat, használják az ének-zene tanításában ezeket az anyagokat, a diákok hálásak lesznek, hiszen az ő nyelvükön keresztül találhatunk utat a komolyzene megszerettetéséhez.