TÉMACSOMAGOK

1-4. évfolyam részére

A témanap a választott irodalmi mű köré építve dolgozza fel és közvetíti a gyerekek számára érthető módon az adventi időszakhoz kapcsolódó alapvető hitéleti tartalmakat, miközben fejleszti a szövegértést, a nyelvtani, matematikai készségeket és a digitális kompetenciát.

A gondolattérképpel, tankockákkal, mozgásos játékokkal változatossá tett óra célja az ünnep szentségének, profán hétköznapoktól való eltérésének megéreztetése. Ebben segít az ismert dal megtanulása, a kodályi változat meghallgatása, majd az óra végén egy rövid ünneplés megélése.

A 4 napos erdei iskola célja, hogy a gyerekek minél több saját élményen keresztül ismerjék meg a Mátra élővilágát, emellett rengeteg játék segítségével fejlesszék az együttműködési és egyéb szociális készségeiket. A program-összeállítás tetszés szerint adaptálható a helyi körülmények és lehetőségek szerint.

Az erdei iskola programjai – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség-vizsgálat, tudományos játszóház – 4. évfolyamos tanulók számára adnak jó lehetőséget a közösségformálás mellett a környezettudatos gondolkodás, a rendszerszemlélet és az önellátásra törekvés fejlesztésére.

A témanapterv Garay András Karácsonyi történet c. szövegének rövidített változatát dolgoztatja fel tevékenységközpontú, játékos, csoportos feladatokon keresztül. A gyermekközösségről, faluról, családról szóló történet a közösségekhez való tartozás érzésének megélését segíti.

A témacsomag változatos tevékenységekkel (biblia-, versolvasás, ajándékkészítés, játék, vetélkedés) segíti a karácsonyi várakozás megélését. A témanap fontos hozadéka az együtt munkálkodás öröme, a mások és saját magunk elfogadásának megtapasztalása.

A gyerekek verstanulással, ismeretterjesztő szövegek olvasásával, adventi koszorú készítéséhez kapcsolódó feladatok megoldásával készülnek az ünnepre. A kooperatív tevékenységekben megvalósul több tantárgy (rajz, hittan, környezetismeret, matematika, technika) koncentrációja.

A témanap Max Lucado Különleges ajándék című meséje köré építve, élményszerű projekttevékenységekbe ágyazva kívánja az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A témanapon a tanulók kooperatív munkaformák keretében ismerkednek a betlehemezéssel, kisfilmet néznek róla, és ehhez a témához kapcsolódva dolgoznak fel egy ismeretterjesztő szöveget is. A témacsomag záró eseményén egy betlehemes szerepjátékot adnak elő a tanulók.

A témanap Max Lucado Értékes vagy című története köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

Szándékunk szerint a témanap keretében a gyerekek eljutnak a hangulati előkészítéstől az irodalmi szövegek élményszerű megközelítésén, a tartalmak vizuális megjelenítésén át a tudás megszerzéséig, végül a felhőtlen játékig, ami hozzásegíti őket a karácsonyi csoda megéléséhez.

A témanap keretében a gyerekek templomi látogatással és az adventről szóló szöveg feldolgozásával hangolódnak rá az örömteli várakozásra. A megismerésre vonatkozó szférát egészíti ki a manuális tevékenység, ami a kreativitásukat mozgósítja, végül kvízjáték formájában ismétlik át a tanultakat.

A témanap során a gyerekek megismerkednek az adventi angyalokkal, színeik jelentésével, szövegeket olvasnak róluk. Feldolgozzák Zágoni Balázs Az Angyal tanítványa c. történetét, melyhez kapcsolódóan naptárhasználathoz kötődő matematikai feladatot is megoldanak. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás.

A foglalkozás keretében a gyermekek játékos formában ismerkednek meg a gyapjúval. Verset olvasnak a nemezelésről, és elbeszélgetnek arról, miért értékes a kézzel készített ajándék. A juh szimbólumán keresztül eljutnak a református címer és az elveszett bárány történetének elemzéséig.

Orgoványi Anikó: Ünnep című meséjének feldolgozása során a gyerekek útra kelnek, hogy több állomáson keresztül ismerkedjenek meg jobban az állatok viselkedésével. A kooperatív feladatokban számolnak, labirintust győznek le, szavakat keresgélnek, majd a foglalkozást közös karácsonyi daltanulás zárja.

Hárs Ernő Karácsony című versétől indulva öt európai ország hagyományait ismerhetjük meg ismeretterjesztő szövegek, majd szövegértő feladatok segítségével. Matematikai műveleteket használva természetes anyagokból készült díszekkel díszítjük fel karácsonyfánkat, karácsonyi repertoárunkat új ének tanulásával bővítjük.

Mester Györgyi Ünnep című meséjének feldolgozása tudatosítja a gyermekekben felelősségüket környezetük iránt. Az állatokról való gondoskodást támogatja a témanap minden része, amelyben szerepel dramatizálás, új ének tanulása, kiselőadás, madáreleség válogatása, madáretető tervezése és készítése.

A foglalkozás Mentovics Éva kis csillagról szóló meséje köré épül. A történet eseményeinek feldolgozása alatt a gyerekek különböző tantárgyakból eddig megszerzett tudásukat segítségül hívva oldják meg csoportokban a feladatokat, miközben szebbnél szebb zenék színesítik a napot.

A témanap az advent örömteli lelki megélését nyújtja a gyermekeknek dalokon, mondókán, bábjeleneteken, bibliai üzeneteken, rejtvényen keresztül, süti- és naptárkészítéssel, vendéglátással. A témanap tervéhez gazdag digitális és nyomtatható segédanyag-gyűjtemény tartozik.

A témanapon a gyermeki kíváncsiságra, a különböző érdeklődési körökre építve, játékosan, sokféle módon ismerkedünk a fákkal, fedezzük föl a környezetükben élő állatokat, növényeket, és csodálkozunk rá a fák sokszínűségére, hasznára, bibliai szerepére.

A projektben az iskola alsó tagozatos tanulói ismerkednek a beporzók szerepével – köztük a házi méhhel – és a mézzel. A produktum (virágoskert) megvalósítása közben nagy szerepet kapnak a gyakorlati tevékenységek, a rendhagyó hittanórák, valamint a méhek életéről szóló előadások, kisfilmek.