TÉMACSOMAGOK

7. évfolyam részére

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a “should” nyelvtani szerkezet segítségével. “A vakon született ember gyógyulása” (János 9:19) bibliai részlet által fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. Kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

Az óra interaktív feladatok, videók és zenehallgatás segítségével ismerteti meg a gyerekekkel a bécsi klasszikus dalok világát, benne Schubert egyik legismertebb művét, keletkezésének körülményeit és zenei apparátusának hangszereit.

A 7. osztályos ének-zene tanításhoz összegyűjtött témacsomagban elsősorban a romantikához kapcsolódó magyar és európai zeneszerzők műveinek videógyűjteménye található, mely lehetőséget ad az alkotások minél élményszerűbb bemutatására.

Az óra nyolc, XVII-XX. századi protestáns tudós, név szerint: Pápai Páriz Ferenc (1649-1716), Bél Mátyás (1684-1749), Segner János (1704-1777). Hatvani István (1718-1786), Diószegi Sámuel (1761-1813), Irinyi János (1817-1895), Bay Zoltán (1900-1992), Szent-Györgyi Albert (1893-1986) munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit, tanulmányi helyeit és magyarországi működését mutatja be nem titkoltan azzal a céllal, hogy tanuló ifjúságunknak például szolgáljanak abban, hogy a külhoni tudásgyarapodás után, a honi szolgálatban tevékenykedjenek. A tudósokat a természettudomány valamennyi területéről választottuk ki, azt is bemutatva ezzel, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól a speciális tudományos kutatásig.

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Az óra a reakcióegyenletek felírásárának gyakorlását célozza. A tananyag elmélyítését tanulói/tanári kísérletek és az órába épített LearningApps-feladatok segítik. A főként pár- és csoportmunkában zajló tevékenységekben a tanár koordináló, irányító szerepben van jelen.

A tanóra célja a laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése, a vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása. A tevékenység csoportmunkában zajlik, az elsajátítást és az ellenőrzést online feladatok, valamint mozgásos játékok segítik.

A mű feldolgozása során a diákok a drámapedagógia eszközével, digitáliseszköz-használaton alapuló feladatokon (reflektálások, információk visszakeresése és önálló produktumok létrehozása) keresztül ismerkednek a novella műfajával és az erkölcsi választások értelmezésének kérdéseivel.

Az online térképhasználatra, idővonalkészítésre, internetes forráskeresésre épülő óra célja, hogy a tanulók megismerjék az ősi magyar református kollégiumok történetét, a megalapításukhoz kapcsolódó történelmi korszak fontosabb eseményeit, a kollégiumok híres diákjait.

A tanulók kooperatív munkamódszerek és digitáliseszköz-használatra épülő feladatok (feladatkártyák, gondolattérkép, tankockák) segítségével dolgozzák fel a húsvéti ünnepkör református hagyományit – egyúttal megismerve egy középköri műfaj, a szonett szerkezetét és versformáját is.

Az órán elhangzott információk és az olvasott tudományos publikációk alapján a tanulók gondolattérképek és tankockák segítségével rögzítik és mélyítik el tudásukat Arany János életútjának és életművének református vonatkozásaival kapcsolatban.

“Az óra a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálatát dolgozza fel, református templomokról készült képek segítségével. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló órának. Változatos feladatokon keresztül vezet végig a különböző szimmetriák felismerésének birodalmában. A változatos munkaformák során a gyerekeknek lehetőségük van saját tempójukban egyénileg és csoportban, illetve párban is dolgozni, így biztosítva nekik a változatosságot. A játékos feladatok motiválóak és elősegítik, hogy a feladatvégzés élménnyé váljon. A képek vizsgálatának a szimmetrikus alakzatok felismerésén túl célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék a templomlátogatás iránt, valamint esztétikai élményt nyújtsanak. Továbbá lehetőséget ad arra, hogy felismerjék a tantárgyak közötti összefüggéseket és a tudományközi kapcsolatokat.

Az óra a témacsomag nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve a reformáció témakörére alapozva épül fel. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló, gyakorló órának, de akár egy projektnap keretében is felhasználható a reformációhoz kapcsolódóan. A feladatok sokszínűsége és változatossága lehetőséget biztosít a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a témakörhöz kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására. A többségben csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap. A szöveges feladatok során a szövegértési kompetenciát kívánja fejleszteni, illetve az egyháztörténeti ismereteket bővíteni. A kooperatív feladatmegoldás az egymásra figyelést, az együttes munkavégzést és tudásszerzést segíti elő. A játékos feladatok színesítik a matematikai feladatok megoldását, motiválóak és elősegítik, hogy a feladatvégzés élménnyé váljon.

” Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel az országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők. Az óra során felhasznált képek és videórészlet célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék a templom felkeresése iránt, valamint esztétikai élményt nyújtsanak. A feladatok sokszínűsége és változatossága lehetőséget biztosít a síkidomok kerületével, területével végzett műveletek gyakorlására, a szöveges feladat megoldása pedig a szövegértés fejlesztésére teremt alkalmat. A képletek különböző formájú, többszöri ismétlése elősegíti azok rögzülését. A munkaformák változatos alkalmazásával párhuzamosan helyet kap a differenciálás is, mely során a gyerekek a képességeikhez alkalmazkodó feladatokat kapnak.

Eisenach város nevezetességeinek körbejárása kapcsán az óra lehetőséget ad Luther itteni életének, tevékenységének megismerésére is. A gyerekek szövegolvasási feladat keretében gyakorolják az évszámok olvasását, interaktív feladatokat oldanak meg és mozaikot készítenek.

A tanulók az órán csoportmunka formájában bővítik szókincsüket és ismerik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódó ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről.

Az óra célja reformáció történetének megismertetése és az ehhez szükséges szókincs elsajátíttatása. Az órán játékos formában megismert szavak később képes történet formájában térnek vissza. Luther munkásságának máig tartó nyelvi hatását szólások segítségével mutatja be az óra.