TÉMACSOMAGOK

7. évfolyam részére

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a „should” nyelvtani szerkezet segítségével. „A vakon született ember gyógyulása” bibliai történeten keresztül fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók kooperatív munkaformában dolgozva megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. LearningApps-feladatok segítségével, kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

Az óra interaktív feladatok, videók és zenehallgatás segítségével ismerteti meg a gyerekekkel a bécsi klasszikus dalok világát, benne Schubert egyik legismertebb művét, keletkezésének körülményeit és zenei apparátusának hangszereit.

A 7. osztályos ének-zene tanításhoz összegyűjtött témacsomagban elsősorban a romantikához kapcsolódó magyar és európai zeneszerzők műveinek videógyűjteménye található, mely lehetőséget ad az alkotások minél élményszerűbb bemutatására.

Az óra nyolc, XVII–XX. századi protestáns tudós pályáját és munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit mutatja be, egyben azt is szemléltetve, hogy az ismeretek bővülésével hogyan jutunk el a polihisztoroktól az egy-egy szakterületre specializálódott kutatókig.

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Az óra a reakcióegyenletek felírásárának gyakorlását célozza. A tananyag elmélyítését tanulói/tanári kísérletek és az órába épített LearningApps-feladatok segítik. A főként pár- és csoportmunkában zajló tevékenységekben a tanár koordináló, irányító szerepben van jelen.

A tanóra célja a laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése, a vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása. A tevékenység csoportmunkában zajlik, az elsajátítást és az ellenőrzést online feladatok, valamint mozgásos játékok segítik.

A mű feldolgozása során a diákok a drámapedagógia eszközével, digitáliseszköz-használaton alapuló feladatokon (reflektálások, információk visszakeresése és önálló produktumok létrehozása) keresztül ismerkednek a novella műfajával és az erkölcsi választások értelmezésének kérdéseivel.

Az online térképhasználatra, idővonalkészítésre, internetes forráskeresésre épülő óra célja, hogy a tanulók megismerjék az ősi magyar református kollégiumok történetét, a megalapításukhoz kapcsolódó történelmi korszak fontosabb eseményeit, a kollégiumok híres diákjait.

A tanulók kooperatív munkamódszerek és digitáliseszköz-használatra épülő feladatok (feladatkártyák, gondolattérkép, tankockák) segítségével dolgozzák fel a húsvéti ünnepkör református hagyományit – egyúttal megismerve egy középköri műfaj, a szonett szerkezetét és versformáját is.

Az órán elhangzott információk és az olvasott tudományos publikációk alapján a tanulók gondolattérképek és tankockák segítségével rögzítik és mélyítik el tudásukat Arany János életútjának és életművének református vonatkozásaival kapcsolatban.

Az órán a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálata református templomokról készült képek segítségével történik. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló óraként is. A játékos feladatok célja a készségfejlesztésen túl a templomlátogatás iránti érdeklődés felkeltése is.

A témacsomag sokszínű feladatai lehetőséget biztosítanak a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására, a reformáció témakörére alapozva. A többségében csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap.

Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők.

Eisenach város nevezetességeinek körbejárása kapcsán az óra lehetőséget ad Luther itteni életének, tevékenységének megismerésére is. A gyerekek szövegolvasási feladat keretében gyakorolják az évszámok olvasását, interaktív feladatokat oldanak meg és mozaikot készítenek.

A tanulók az órán csoportmunka formájában bővítik szókincsüket és ismerik meg a református egyház nagyobb ünnepköreihez kapcsolódó ünnepek neveit. Minden állomáson játékos, motiváló feladatokkal szerezhetnek ismereteket az egyes ünnepekről.

Az óra célja reformáció történetének megismertetése és az ehhez szükséges szókincs elsajátíttatása. Az órán játékos formában megismert szavak később képes történet formájában térnek vissza. Luther munkásságának máig tartó nyelvi hatását szólások segítségével mutatja be az óra.