TÉMACSOMAGOK

Komplex

A témanap a választott irodalmi mű köré építve dolgozza fel és közvetíti a gyerekek számára érthető módon az adventi időszakhoz kapcsolódó alapvető hitéleti tartalmakat, miközben fejleszti a szövegértést, a nyelvtani, matematikai készségeket és a digitális kompetenciát.

A 4 napos erdei iskola célja, hogy a gyerekek minél több saját élményen keresztül ismerjék meg a Mátra élővilágát, emellett rengeteg játék segítségével fejlesszék az együttműködési és egyéb szociális készségeiket. A program-összeállítás tetszés szerint adaptálható a helyi körülmények és lehetőségek szerint.

Az erdei iskola programjai – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség-vizsgálat, tudományos játszóház – 4. évfolyamos tanulók számára adnak jó lehetőséget a közösségformálás mellett a környezettudatos gondolkodás, a rendszerszemlélet és az önellátásra törekvés fejlesztésére.

Az 5. osztályosoknak szóló ötnapos erdei iskola célja a cserebogárfajoknak, az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése. A csoportmunka és az önreflexiós gyakorlatok a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztését szolgálják.

9. évfolyamos diákok által összeállított, iskolatörténeti vonatkozású szabadulószoba. Az iskola egy eldugott helyiségéből való kiszabaduláshoz természettudományos ismeretek felhasználására, logikai készségekre van szükség.

A témanapterv Garay András Karácsonyi történet c. szövegének rövidített változatát dolgoztatja fel tevékenységközpontú, játékos, csoportos feladatokon keresztül. A gyermekközösségről, faluról, családról szóló történet a közösségekhez való tartozás érzésének megélését segíti.

A témacsomag változatos tevékenységekkel (biblia-, versolvasás, ajándékkészítés, játék, vetélkedés) segíti a karácsonyi várakozás megélését. A témanap fontos hozadéka az együtt munkálkodás öröme, a mások és saját magunk elfogadásának megtapasztalása.

A gyerekek verstanulással, ismeretterjesztő szövegek olvasásával, adventi koszorú készítéséhez kapcsolódó feladatok megoldásával készülnek az ünnepre. A kooperatív tevékenységekben megvalósul több tantárgy (rajz, hittan, környezetismeret, matematika, technika) koncentrációja.

A témanap Max Lucado Különleges ajándék című meséje köré építve, élményszerű projekttevékenységekbe ágyazva kívánja az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

A témanapon a tanulók kooperatív munkaformák keretében ismerkednek a betlehemezéssel, kisfilmet néznek róla, és ehhez a témához kapcsolódva dolgoznak fel egy ismeretterjesztő szöveget is. A témacsomag záró eseményén egy betlehemes szerepjátékot adnak elő a tanulók.

A témanap Max Lucado Értékes vagy című története köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

Szándékunk szerint a témanap keretében a gyerekek eljutnak a hangulati előkészítéstől az irodalmi szövegek élményszerű megközelítésén, a tartalmak vizuális megjelenítésén át a tudás megszerzéséig, végül a felhőtlen játékig, ami hozzásegíti őket a karácsonyi csoda megéléséhez.

A témanap keretében a gyerekek templomi látogatással és az adventről szóló szöveg feldolgozásával hangolódnak rá az örömteli várakozásra. A megismerésre vonatkozó szférát egészíti ki a manuális tevékenység, ami a kreativitásukat mozgósítja, végül kvízjáték formájában ismétlik át a tanultakat.

A témanap során a gyerekek megismerkednek az adventi angyalokkal, színeik jelentésével, szövegeket olvasnak róluk. Feldolgozzák Zágoni Balázs Az Angyal tanítványa c. történetét, melyhez kapcsolódóan naptárhasználathoz kötődő matematikai feladatot is megoldanak. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás.

A foglalkozás keretében a gyermekek játékos formában ismerkednek meg a gyapjúval. Verset olvasnak a nemezelésről, és elbeszélgetnek arról, miért értékes a kézzel készített ajándék. A juh szimbólumán keresztül eljutnak a református címer és az elveszett bárány történetének elemzéséig.

Orgoványi Anikó: Ünnep című meséjének feldolgozása során a gyerekek útra kelnek, hogy több állomáson keresztül ismerkedjenek meg jobban az állatok viselkedésével. A kooperatív feladatokban számolnak, labirintust győznek le, szavakat keresgélnek, majd a foglalkozást közös karácsonyi daltanulás zárja.

Hárs Ernő Karácsony című versétől indulva öt európai ország hagyományait ismerhetjük meg ismeretterjesztő szövegek, majd szövegértő feladatok segítségével. Matematikai műveleteket használva természetes anyagokból készült díszekkel díszítjük fel karácsonyfánkat, karácsonyi repertoárunkat új ének tanulásával bővítjük.

Mester Györgyi Ünnep című meséjének feldolgozása tudatosítja a gyermekekben felelősségüket környezetük iránt. Az állatokról való gondoskodást támogatja a témanap minden része, amelyben szerepel dramatizálás, új ének tanulása, kiselőadás, madáreleség válogatása, madáretető tervezése és készítése.

A foglalkozás Mentovics Éva kis csillagról szóló meséje köré épül. A történet eseményeinek feldolgozása alatt a gyerekek különböző tantárgyakból eddig megszerzett tudásukat segítségül hívva oldják meg csoportokban a feladatokat, miközben szebbnél szebb zenék színesítik a napot.

A témanap az advent örömteli lelki megélését nyújtja a gyermekeknek dalokon, mondókán, bábjeleneteken, bibliai üzeneteken, rejtvényen keresztül, süti- és naptárkészítéssel, vendéglátással. A témanap tervéhez gazdag digitális és nyomtatható segédanyag-gyűjtemény tartozik.

A témanapon a gyermeki kíváncsiságra, a különböző érdeklődési körökre építve, játékosan, sokféle módon ismerkedünk a fákkal, fedezzük föl a környezetükben élő állatokat, növényeket, és csodálkozunk rá a fák sokszínűségére, hasznára, bibliai szerepére.

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára.

A felső tagozatosoknak szóló 3 napos témahét célja, hogy változatos tevékenységeken és előadásokon (korabeli tárgyak készítése, fűszerkóstolás, sportok, zene és tánc, orvoslás és higiénia stb.) keresztül bemutassa, mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez.

A természetben megjelenő szimmetria bámulatos, gyönyörű jelenség. A háromnapos témahét keretében a szimmetria témakörében tartunk sokszínű foglalkozásokat felső tagozatos tanulók számára. A témahét tantárgyi célja a matematikai kompetencia és a kreativitás fejlesztése.

Mátyás életéről, korának kulturális örökségeiről, tudományterületeiről és művészetéről, valamint irodalmi és zenei sajátosságairól szól a projekt, melynek megvalósításában közel 100 felső tagozatos diák vett részt. A produktumként elkészült „Mátyás kori lakópark” iskolánk új közösségi tere lett.

Projektünk lényege, hogy Tündér Lala meséjének feldolgozásán keresztül, a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését – és ezzel megkönnyítsük az alsó és felső tagozat közti átmenetet.

A témacsomag célja a tantárgyi keretekből kilépő kutatásalapú tanulás modellezése. A diákok saját kutatási témájukon dolgoznak szinte egész évben mentortanár segítségével, egyénileg vagy csoportosan. Tanév végén iskolai minikonferencián számolnak be eredményeikről iskolatársaik és külső szakemberek előtt.

A projektben az iskola alsó tagozatos tanulói ismerkednek a beporzók szerepével – köztük a házi méhhel – és a mézzel. A produktum (virágoskert) megvalósítása közben nagy szerepet kapnak a gyakorlati tevékenységek, a rendhagyó hittanórák, valamint a méhek életéről szóló előadások, kisfilmek.