TÉMACSOMAGOK

Komplex

A témanap a választott irodalmi mű köré építve kívánja a várakozás témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

4 napos erdei iskolánk helyszíne a Mátra, a harmadik évfolyammal jártunk ott. Célunk volt, hogy a gyerekek minél több saját élményen keresztül ismerjék meg a Mátra élővilágát, emellett rengeteg játékon keresztül fejlesszük az együttműködési és egyéb szociális készségeiket. Az alábbi program-összeállítás a feltöltött mellékletek segítségével akár egy az egyben megvalósítható, mint erdei iskola. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Erdei iskola” c. dokumentum letöltése. • Az „Erdei iskola” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Az erdei iskola leírása 5 nap programját foglalja össze, amelynek témája a víz, helyszíne a Dunaszigeti Erdei Iskola, résztvevői 4. évfolyamos tanulók. A programok között szerepel – többek között – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség vizsgálat, tudományos játszóház. A program adaptálása jó lehetőség az alábbi célok megvalósítására:  Közösségformálás és elengedés (négy éve együtt van az osztály….ez a negyedik közös erdei iskola)  Szemléletformálás, környezettudatos gondolkozás alakítása, a környezettel való harmonikus együttélés formálása.  Rendszerszemlélet megfigyelése (a teremtett világ egy rendszer, amiben minden mindennel összefügg) Ebben hol az én helyem? Mi az én feladatom?  A vízháztartás, a víz körforgásának megfigyelése, megtapasztalása  Személyiségformálás, érzelmi formálódás (hit, rácsodálkozás, öröm, boldogság, elengedés…. megélése)  Megfigyelés, megtapasztalás….gondolkozás….az eddigi tudás bővítése….tanulás  Önellátásra törekvés alakítása A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra bíztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Erdei iskola” c. dokumentum letöltése. • Az „Erdei iskola” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Felhasználható tanulási eszközök” alatt találhatók.

5 napos erdei iskola programunk során a Mátrába látogattunk el egy hatodikos osztállyal. Fő célunk a cserebogárfajoknak, és az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése volt. Céljaink között szerepelt a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztése, ezt szolgálták a programok különböző csoport-formációkban történő megvalósítása és az önreflexiós gyakorlatok. Programunkat színesítette a batikolás, szörpkészítés, kürtőskalácssütés, bányamúzeum. Az erdei iskola programot számos előkészítő foglalkozás előzte meg, ahol a „Cserebogár” és „Mátra” témát jártuk körbe biológiai, irodalmi, zenei, matematikai szempontokból. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra bíztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Erdei iskola” c. dokumentum letöltése. • Az „Erdei iskola” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Természettudományos és helytörténeti szabadulószoba létrehozása: A szabadulószobák lényege, hogy egy 6-8 főből álló csapatot kötött időre bezárnak egy szobába, ahonnan főként logikai és ügyességi feladatok elvégzésén keresztül lehet kijutni. A csapattagoknak a szabaduláshoz együtt kell dolgozniuk. 9. évfolyamos diákok állítottak össze egy olyan szabadulószobát az iskola egy eldugott helyiségében, amelynek témája iskolatörténeti vonatkozású és a „szabaduláshoz” természettudományos ismeretek felhasználására, logikai készségekre van szükség. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Felhasználható tanulási eszközök” alatt találhatók.

A témanapterv a közösség témaköréhez készült. Garay András: Karácsonyi történet c. szövegének rövidített változatával foglalkoznak a gyerekek. A történetben olvashatunk gyermekközösségről, faluközösségről, családról. Az elbeszélés feldolgozása által a gyerekek átélhetik az egyes közösségekhez tartozás érzését. Tevékenységközpontú, játékos, csoportos feladatmegoldásokon keresztül történik a történet feldolgozása. Az egyes részekhez kapcsolódva lehetőség nyílik különböző tantárgyak ismeretkörének bővítésére is: környezetismeret, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra, ének-zene.A kooperatív munkák által megtapasztalják a gyerekek a közös munka örömét. A feldolgozás menetébe építve elkészítik a falu makettjét, amely az egyes csoportok munkájának eredményeként áll össze. A foglalkozás végén ajándékként kis szívecskékre írt bibliai idézetekkel lepik meg egymást az osztály tagjai.

A témacsomag négy nagyobb szakaszból áll. Az első szakasz célja, hogy ráhangolódjunk a témanapra, az adventi időszakra. Ebben a részben megismerkedünk a témanapra szánt igeszakasszal, értelmezzük azt, továbbá közös énekléssel teremtünk meghitt hangulatot. A második szakaszban Juhász Gyula Karácsony felé című versének befogadóközpontú feldolgozása történik, mely érzelmileg hozza közel a tanulókat a várakozás megéléséhez. A harmadik egységben az ajándékkészítés és ajándékozás örömét tapasztaljuk meg közösen. Miközben fejlődik a tanulók kézügyessége, esztétikai érzéke. A projektnap záró szakasza a játék, a vetélkedés örömének átélését hivatott szolgálni. Ebben a részben a csoportok összemérhetik tájékozottságukat általános műveltségi kérdésekben, adventhez kapcsolódó témákban, Jézus születéséhez kapcsolódó eseményekben. Szerepelnek a feladványok között a népi kultúra gyöngyszemei, mint találós kérdések, szólások, közmondások. A témanap fontos hozadéka az együttmunkálkodás öröme, a mások elfogadásának és saját magunk elfogadtatásának megtapasztalása. Hozzájárul a reális ön-, és társismeret fejlődéséhez.

A témanap alkalmával a gyerekek játékosan megtanulják Kövecses Anna: Ünnepi rege című versét. Megismerkednek egy ismeretterjesztő szöveggel, amely az adventi gyertyák eredetéről és színeiről szól. Feldolgozzák “A négy gyertya” történetét. A történet a gyertyák jelentését szemlélteti a tanulók számára. Az adventi koszorú készítéséhez kapcsolódóan különböző matematikai feladatokat oldanak meg. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás. A feladatok megoldását nagyrészben kooperatív munkában végzik el. Emellett előfordul egyéni, páros és frontális munka is. A vers megtanulásához és a szövegek feldolgozásához 6 interaktív feladat és 10 kinyomtatható segédanyag, a kézműves részhez 1 interaktív feladat és 5 kinyomtatható segédanyag készült. A témakör feldolgozása által megvalósul a koncentráció a rajz és vizuális kultúra, hittan, környezetismeret, matematika, technika és életvitel tantárgyakkal.

A témanap Max Lucado: Különleges ajándék című meséje köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni. Egyben a hatályos Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nevelési céloknak is meg kíván felelni. A kerettantervi követelmények által meghatározott, vonatkozó, elméleti, a tanórákon elsajátított tananyag életszerű, játékos, kooperatív projektmunka során a hatékony önálló tanulás, a kezdeményező képesség és a vállalkozói és digitális kompetenciákat is igyekszik támogatni.

A témanapon a tanulók megismerkednek a betlehemezéssel, kisfilmet néznek róla, és ehhez a témához kapcsolódva dolgoznak fel egy ismerettartalmú szöveget is. A témacsomag záró eseményén egy betlehemes szerepjátékot adnak elő a tanulók. A napot négy nagyobb szakaszra osztottuk. Az első szakaszban megismerkednek egy ide illő igeszakasszal, melyet meg is tanulnak. Szorosan ehhez kapcsolódik a közös éneklés (Betlehemi csillag). A második szakasz a tanulás tanulásáról szól. Kooperatív munkaformában dolgozzák föl a betlehemezés népszokásáról szóló ismeretközlő szöveget. Ebben a szakaszban egy videó megtekintése is színesíti a témanapot. A harmadik szakasz a nap legizgalmasabb része, amikor a csoportokban megalkotott rövid jelenetmozaikokból összeáll egy betlehemes játék. A negyedik szakaszban a drámajátékhoz kapcsolódóan készítenek különböző technikával – akár díszletként is funkcionáló – illusztrációkat. A napot kvízjátékkal zárjuk.

A témanap Max Lucado Értékes vagy című története köré építve kívánja a közösség témakörén belül az alapvető, adventi időszakhoz kapcsolódó hitéleti tartalmakat feldolgozni és a gyerekek számára érthető módon közvetíteni.

“A témanap 4 egységből áll, amelyek nem követik a megszokott 45 perces időszakaszokat. A témánk az adventi ünnepkör bevezető szakaszának része. Szándékunk szerint a hangulati előkészítéstől az irodalmi élménynyújtáson, a szöveg részletes, többoldalú megközelítésén, a tartalmak vizuális megjelenítésén át eljutnak a gyerekeink a tudás megszerzéséig, a felhőtlen örömszerző játékig. A ráhangolódás szakaszában a csoportalakítás, a feldarabolt igeszakasz összerakása, értelmezése, megbeszélése, a közös éneklés megteremti azt a légkört, amelyben a kisiskolás nyitott szívvel, kíváncsian várja az elkövetkezőket. Az így életre hívott hangulat, a sokszínű tevékenység, az irodalmi szöveg élményszerű bemutatása elegendő alapot ad a hatékony szövegbefogadásra, és az interaktív feldolgozásra. A jelentésteremtés szakaszában újszerű szövegmegközelítési mód (irodalmi körök) biztosítja az élményszerzést, és a tanulás hatékonyságát. A kooperatív csoportmunka lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést, ismeretátadást, a szöveg mélyebb rétegeinek megértését. A témanap további részében lehetőséget kapnak a tanulók az elsajátított tartalmak vizuális megjelenítésére, saját látásmódjuk sokszínű megfogalmazására. A napot lezáró vetélkedő forgószínpados szervezése alkalmat ad az élményszerzésen keresztül a megszerzett tartalmak kognitív struktúrákba helyezésére, a tudásanyag további használatára. Az adventi ünnepkör ilyen módon való megközelítése hozzásegít kicsit, nagyot a karácsonyi csoda megéléséhez. “

A témanap 4 egységből áll, amelyek nem követik a megszokott 45 perces időszakaszokat. Az első szakasz a témanap előkészítését szolgálja. Formabontó módon kilépünk az iskola kapuján, bár nem idegen helyre megyünk. Az istentiszteletekről ismert templom és annak lelkésze az utunk célja. A gyerekek kommunikációs készségének fejlesztésén túl olyan információk megszerzése a cél, melyek segítségével erősödik református identitásuk. A második egységben az ismeretterjesztő szöveg feldolgozásának ráhangolódási szakaszában a grafikai szervezők készítik elő a befogadást, melyek felépített gondolkodási műveleteket idéznek elő. A tanulók kooperatív csoportmunkában dolgoznak. Ezzel a munkaformával fejlődik együttműködési készségük, empátiájuk, önállóságuk, feladat- és felelősségtudatuk. Megtanulnak egymástól tanulni a feladatok megoldása közben. A feldolgozandó szöveg olyan ismerteket tartalmaz az adventről, amely felkelti kíváncsiságukat, ösztönöz a további kutatásra, és az érzelmi ráhangolódást is segíti az ünnepi előkészületekben. A megismerésre vonatkozó szférát egészíti ki a manuális tevékenység, amely szerves része az eddigieknek. A tevékenykedés kreativitásukat is mozgósítja, fejlesztve a finommozgásokat és a szépérzéket. A nap zárásaként megtervezett kvízkérdések játékos formában hozzák elő a nap során tanultakat. Miközben játszanak, észrevétlenül hangolódnak rá az örömteli várakozásra.

A témanap során a gyerekek megismerkednek az adventi angyalokkal, színeik jelentésével, olvasnak róluk rövid ismertető szövegeket. Feldolgozzák Zágoni Balázs: Az Angyal tanítványa c. történetét. A szöveghez kapcsolódóan matematikai feladatot is megoldanak, amely a naptár használatához kötődik. A témanap egészére jellemző a játékosság, a tevékenykedve tanulás. A feladatok megoldását több esetben kooperatív munkában végzik el, de előfordul egyéni, páros és frontális munka is. Az ének megtanulásához, a szöveg feldolgozásához 6 interaktív feladat és 14 db kinyomtatható segédanyag készült. A témakör feldolgozása által megvalósul a koncentráció az ének-zene, hittan, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyakkal.

Adventi időszakban az ajándék készítéséhez kapcsolódó feladatokkal találkozunk, melyek során megjelenik az első osztályban meglévő tantárgyakkal való tantárgyi koncentráció. Így az olvasás, környezetismeret, technika, ének, hittan, matematika, rajz, drámajáték. A gyermekek játékos formában ismerkednek meg egy anyaggal, a gyapjúval. Választ kapnak arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságai vannak a gyapjúnak. Ebből következik az állattartás, majd a gyapjú feldolgozásáról szóló órarész. Megismerkednek egy olyan verssel, mely a nemezelésről és a nemezből készült ajándékról szól (Szabó T.Anna:Nemezelés) 1. Választ adnak arra, hogy miért értékesebb egy saját készítésű ajándék, mint a boltban vásárolt. 2. A juh szimbólumot felismerik, az Elveszett bárány története kapcsán felelevenítik ismereteiket. Református címerünket felismerik, a jelképekről 2-3 mondatot mondanak. 3. Kézművesfoglalkozás keretében egy nemezdíszt készítenek, mely karácsonyfa dísz is lehet. 4. A nap zárásaként kiállítást szervezünk az elkészült ajándéktárgyakból, melyet karácsonyi ünnepségünkhöz kötünk.(Lehetőség: szülőkkel vagy másik osztállyal közösen) 5. A nap folyamán a foglalkozásokban megjelennek dramatikus játékok. Az óvodában megszerzett ismeretekre épít a foglalkozás.

Orgoványi Anikó: Ünnep című meséjében az állatok összefognak egy jó ügy érdekében. A mese alapján a gyerekek is útra kelnek, hogy több állomáson keresztül ismerkedjenek meg jobban az állatok viselkedésével, miközben szükség van a közös munkavégzésre. A feladatokban számolnak, labirintust győznek le, szavakat keresgélnek, miközben többet tudnak meg az állatokról. Karácsony előtt az új énekkel színesítve együtt készül az osztály Jézus Krisztus születésére a napot záró osztálykarácsony alkalmával.

Hárs Ernő: Karácsony című verse a kiinduló pont a különböző hagyományokba való betekintéshez. Öt európai ország hagyományait ismerhetjük meg ismeretterjesztő szövegek segítségével. Azok tartalmát szövegértő feldatatokkal mélyítjük el. Hagyományos, természetes anyagokból készült díszekkel díszítjük fel karácsonyfánkat, miközben ezt matematikai műveletek elvégzése nélkül nem tehetjük meg. Új ének tanulásával karácsonyi repertoárunkat bővítjük. A nap eseményeibe, a tanultakba engedünk betekintést a témanap zárásaként egy kiállítás rendezésével, ami kiváló alkalom egy közösségépítő alkalomra, egy szeretetvendégségre.

Mester Györgyi: Ünnep című meséjére hangolódva, több oldalról megközelítve annak mondanivalóját dolgozzuk fel, miközben a gyermekek megismerhetik lehetőségeiket és felelősségüket környezetük iránt. Az állatokról való gondoskodást támogatja a témanap minden része, amelyben szerepel dramatizálás, új ének tanulás, kiselőadás, madáreleség válogatása, madáretető tervezése és készítése, “vásárlás”, vendégek fogadása.

A betlehemi csillagról már sok-sok történet született. Nem véletlenül, hiszen az emberiség Megváltójának születését jelentette és jelenti mind a mai napig. Mentovics Éva meséje a kis csillagról szól, aki egy véletlen baleset folytán találja meg a helyét a karácsonyfa tetején. A történet eseményeinek feldolgozása alatt a gyerekek különböző tantárgyakból eddig megszerzett tudásukat segítségül hívva oldják meg csoportokban a feladatokat, miközben szebbnél szebb zenék színesítik a napot és új karácsonyi énekkel emlékezünk arra a kis fényre, arra a csillagra, ami az emberiség legfontosabb jászolához vezetett több mint 2000 éve.

Az Adventi vendégváró témanap, az advent örömteli lelki megélését nyújtja a gyermekeknek dalokon, mondókán, bábjeleneteken, Bibliai üzeneteken, rejtvényen keresztül, süti- és naptárkészítéssel, vendéglátás közben. Minden Isten lelki ajándékaira világít rá, melyeket egymásnak adhatunk a témanap megvalósításával. A gazdag digitális és nyomtatható anyaggal, egy kis előzetes szervezéssel élménydús napot varázsolhatunk.

A témanap a fáról szól, amely az élet egyik legfontosabb eleme a bölcsőtől a koporsóig. Velünk van, elkísér bútorokban, hangszerekben, tárgyakban, lélegzésben. Annyira megszokott a jelenléte, hogy észre se vesszük. Ezért tartjuk fontosnak erre felhívni a gyerekek figyelmét és így környezettudatos szemléletüket alakítani. Ezen a napon, illetve a napra való felkészülés során a gyerekek nagyon sokat fognak tanulni a fákról, a fákon élő állatokról, a fák alatt élő növényekről, a fák hasznáról, bibliai szerepéről és mindarról, ami a fákkal kapcsolatos. A témanapon a gyermeki kíváncsiságra, a különböző érdeklődési körökre, a korosztályra jellemző játékosságra építünk. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Témanapterv” c. dokumentum letöltése. • A „Témanapterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára. Az önálló kutatást felsősöknek hirdetjük, de örömmel vesszük az alsósok jelentkezését is. A két napos zárórendezvényen az egész iskola részt vesz. A Tudásvásár formailag az amerikai és délkelet-ázsiai iskolákban már nagy hagyományokkal rendelkező Science Fair Day programot veszi alapul, tartalmát tekintve a kutatásalapú tanulás elméleti modelljére épül. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Kutatás Alapú Tanulás” c. dokumentum letöltése. • Az „Kutatás Alapú Tanulás” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Felhasználható tanulási eszközök” alatt találhatók.

3 napos témahét felső tagozatosoknak – Mátyás királyról már gyermekként sokat hallanak a tanulók, nagy az érdeklődésük a téma iránt. Erre építve célunk megmutatni, hogy mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez – nem csak az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Témanapterv” c. dokumentum letöltése. • A „Témanapterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

A természetben megjelenő szimmetria bámulatos, gyönyörű jelenség. Évszázadokon át filozófusok, csillagászok, matematikusokat, művészek, építészek és fizikusok kutatták titkait. (forrás: http://ecolounge.hu/vadon/termeszetes-szimmetria) A 3 napos témahét keretében a szimmetria témakörében tartunk sokszínű foglalkozásokat felső tagozatos tanulók számára. A tanulók egyéni választás alapján vesznek részt egy-egy foglalkozáson. Az előkészítés, értékelés osztálykeretben történik. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Témanapterv” c. dokumentum letöltése. • A „Témanapterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Mátyás életéről, korának kulturális örökségeiről, sajátosságairól, tudományterületeiről és művészetéről, valamint irodalmi és zenei sajátosságairól szól a projekt. A tanév második félévében „Mátyás kori lakóparkot” létesítettünk, mely a projekt produktuma. Az elkészült lakópark iskolánk új közösségi tere lett. A projekt megvalósításában közel 100 felső tagozatos diák vett részt. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Projektünkben egy olyan kezdeményezést mutatunk be, mely reményeink szerint hozzájárul az alsó-felső tagozat átmenetének megkönnyítéséhez. Tapasztalataink szerint hatalmas szakadék lehet a két tagozat között, melyet a gyerekek egy része negatívan él meg. Kikerülnek a tanítók óvó-védő „szárnyai” alól, a felső tagozatban több szaktanár egyéniségéhez, követelményeihez kell igazodniuk. Projektünk lényege, hogy a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését. A projekt megvalósítása igényli a tanítók és a szaktanárok összefogását. Kiemelten figyelünk a differenciálásra is, az eltérő feldolgozási idő és módszerek mentén. A projekt során lehetőség nyílik arra, hogy a negyedikes tanulók megismerkedjenek a felső tagozaton tanító tanárokkal, illetve a tanárok a leendő tanítványaikkal. Minderre játékos formában, újszerű tanulási formák segítségével, korszerű eszközök használatával kerülhet sor. A projekt témája a református írónő, Szabó Magda: Tündér Lala című regényének komplex feldolgozása. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

„A kíváncsiság dicsérete” keretében diákjaink megismerkedhetnek az önálló kutatás módszereivel, sajátosságaival, saját élményt szerezve az ilyen típusú tevékenységről. Célunk, hogy a tehetséges diákok lépjenek ki az iskolai keretekből, kapjanak kedvet és ösztönzést az önálló kutatáshoz. A diákok saját kutatási témájukon dolgoznak szinte egész évben mentortanár segítségével, egyénileg vagy csoportosan. Tanév végén iskolai minikonferencián számolnak be eredményeikről iskolatársaik és külső szakemberek előtt. Az egyéni kutatók pályázhatnak a TUDOK konferenciára, ez lehetőség akár egy kutatói életpálya elindítására. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Kutatás-alapú tanulás” c. dokumentum letöltése. • A „Kutatás-alapú tanulás” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

A projektben az iskola alsó tagozatos tanulói ismerkednek a beporzók szerepével – közülük a házi méhhel – és a mézzel. A produktum (virágoskert) megvalósítása közben nagy szerepet kapnak a gyakorlati tevékenységek: meglátogatunk egy helyi méhészt, piacra megyünk, kézműveskedünk, mézeskalácsot sütünk, megismerkedünk az ültetendő virágokkal. A projektben helyet kapnak rendhagyó hittanórák, valamint a méhek életéről szóló előadások, kisfilmek. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Projektterv” c. dokumentum letöltése. • A „Projektterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.