TÉMACSOMAGOK

Magyar nyelv és irodalom

Módszertani témacsomagom Arany János Családi kör című költeményéhez kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az alkalmazás lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a gamifikáció eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségékeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

A témával kapcsolatban az 5. évfolyamos gyerekek megismerkednek a hangok keletkezésével, ismereteket szereznek néhány érdekességről általában a hangokkal kapcsolatban. Megismerik a beszédhangok keletkezését, a beszédszervek mibenlétét és működését.

A gyerekek megismerik és értelmezik a Lázár Ervin meséjét, eközben különféle emberi tulajdonságokat és érzéseket is megtanulnak értelmezni.

A gyerekek önálló ismeretalkotás során megismerkednek Hans Christian Andersen életrajzával

A gyerekek megismerkednek Gianni Rodari A varázsdob című meséjével és különböző feladatokon keresztül értelmezik

A mű értelmezése; az értelmezés folyamatán keresztül irodalmi ismeretek átadása és személyiségfejlesztés; különféle az irodalomoktatás során jól használható feladatok bemutatása. Ez az óra elsősorban ötletadásként készült; akár 1, akár 2 (több) tanítási óra alatt is elvégezhető; a feladatok sorrendje bizonyos helyeken fölcserélhető, továbbá a feladatok egy része kihagyható/a feladatok tetszőlegesen bővíthetők – de teljes egészében is megtartható (ehhez több órára van szükség).

Heltai Gáspár néhány fabuláján keresztül erkölcsi értékek közvetítése; a régi magyar nyelv szavaival, helyesírásával való találkozás révén nyelvi tudatosság fejlesztése valósul meg.

Módszertani témacsomagom Tóth-Máté Miklós Pecúrok című regényének egy rövid részletével foglalkozik. Az órán reciprok tanítás módszerével mint a stratégiai olvasástanítás egyik eszközével dolgozunk; használunk grafikus szervezőt; a regényben olvasottakat a tanulókat ma körülvevő világgal összevetjük; megtámogatjuk a fogalmazásírásban a jellemzés műfaját a részlettel.

A bibliai eredetű állandósult szókapcsolatok, szólások és közmondások jelentésének, szerkezetének és használati körének megfigyelése és megismerése.

Arany János: A walesi bárdok című művének feldolgozása, a ballada műfaji sajátosságainak megismerése.

A gyerekek egy irodalmi mű (Juhász Gyula: Szavak) kapcsán felelevenítik és mélyítik a nyelvi rendszerről, ezen belül az igéről való tudásukat; gyakorolják a Bibliában való jártasságot és fejlesztik empátiás készségüket.

A tanulók az óra ráhangoló részében a ZANZA TV filmjét nézik, melynek alapján új információkhoz jutnak Balassi Bálint életútjával és költői munkásságával kapcsolatban. Az óra új ismereteit közlő részeiben a tanulók csoportmunkában, megadott szempontok, feladatkártyás kérdések alapján dolgozzák fel Balassi Bálint “istenes versei”-ről szóló szövegeket, majd szintén feladatkártyák kérdéseire válaszova elemzik az Adj már csendességet című Balassi-verset. Az órán elsajátított tananyag gyakorlását, elmélyítését tankockákkal valósítjuk meg. A tanóra végén minden tanuló írásban reflektál a “Mai órán ezt tanultam”:… kérdésre

A tanulók az óra ráhangoló részében a ZANZA TV filmjét nézik, melynek alapján új információkhoz jutnak Balassi Bálint életútjával és költői munkásságával kapcsolatban. Az óra új ismereteit közlő részeiben a tanulók csoportmunkában, megadott szempontok, feladatkártyás kérdések alapján dolgozzák fel Balassi Bálint “istenes versei”-ről szóló szövegeket, majd szintén feladatkártyák kérdéseire válaszova elemzik az Adj már csendességet című Balassi-verset. Az órán elsajátított tananyag gyakorlását, elmélyítését a LearningApps.org program általam készített tankockáival valósítjuk meg. A tanóra végén minden tanuló írásban reflektál a “Mai órán ezt tanultam”:… kérdésre

Módszertani témacsomagom Mikszáth Kálmán A néhai bárány című novellájához kapcsolódik. Az anyanyelvi kompetenciák mellett az óratervben leírtak alkalmazása lehetőséget teremt a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök felhasználásán alapuló feladatok között szerepelnek értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései és önálló produktumok létrehozása. A módszertani ötlet megvalósítása a drámapedagógia eszközével lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek jó hangulatú órán sajátítsanak el olyan készségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulásban nélkülözhetetlenek.

Csoportmunkában megoldható feladatok, melyek az ősi magyar református kollégiumok megismertetését célozzák. A kollégiumok földrajzi elhelyezkedését egy online google térkép segítségével kell meghatározniuk a diákoknak. A második feladatban egy idővonalon kell elhelyezni a kollégiumok megalapításához kapcsolható történelmi korszak eseményeit (reformáció, mohácsi csata, a három kollégium megalapításának dátuma). A harmadik feladat a kollégiumok jelmondatára épül, az internet segítségével kell megkeresni ezeket a jelmondatokat. A három neves kollégiumról szóló versek megismerése következik, a feladatban ki kell egészíteni a hiányos versszakokat. Végül az egyes kollégiumokhoz kapcsolható írók, költők nevét kell csoportosítani.

A tanulók kooperaíiv technikák alkalmazásával és IKT eszközök segítségével, csoportmunkában dolgozzák fel a keresztyénség nagy ünnepéhez kapcsolódó hagyományokat. A hangulatteremtő előkészítés után az óra új ismereteket közlő szakaszában elsőként Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel című költeményét feladatkártyák segítségével dolgozzák fel a tanulók, majd összegzik és lejegyzik a szonett műformájának jellemzőit. Második lépésben szövegkártyák segítségével gondolattérképeket készítenek a húsvét ünnepéhez kapcsolódó hagyományokról. A szövegkártyák a református.hu internetes felületen lévő, Pocsainé dr. Eperjesi Eszter: A húsvéti ünnepkör református hagyománya című publikációjának felhasználásával készültek. Az óra összefoglaló, gyakorló, rendszerező szakaszában az általam készített tankockás feladatokat oldják meg a tanulók. A tanóra zárásaként a tanulók egy-egy mondatban reflektálnak arról, hogy milyen új ismeretekre tettek szert.

A tanulók az óra hangulatteremtő, előkészítő részében felidézik és rögzítik Arany János életútjáról tanultakat egy youtube filmrészlet segítségével. Ezután, csoportmunkában vázlatot készítenek csomagolópapírra a hívóképeken megadott szempontrendszer alapján. Az elkészült munkákat bemutatják társaiknak, majd megoldásaikat a tanterem jól látható helyén kifüggesztik. Az óra fő részében szövegkártyák feldolgozását végzik a tanulók, mely által szerzett tudásukat publikációk és online-hírek szövegfeldogázásai alapján készített gondolattérképek bemutatásával osztják meg. A feladatok elvégzése után az általam (tanár által) elkészített tankockák segítségével gyakorolják és mélyítik el az elsajátított új ismereteket. A tanórai munka értékelése után a tanulók írásban rögzítik az órán szerzett új ismeretanyagot (reflektálnak), ami a következő órák tervezésének alapját is képezi.

Az óra kulcsszava a bizalom, fő mozgatója a játékosítás. A ráhangolás kapcsolódást jelent az irodalommal. A diákok csoportokban dolgoznak. A fő részben elsőként a mondatokkal kapcsolatos fogalmakat tisztázzuk, a fogalmak egymáshoz való viszonyát (halmaz-részhalmaz) kell a tanulóknak megállapítaniuk. A második feladatban gondolattérképet kell készíteniük, mely egyetlen hibás állítást tartalmaz. Ezt kell a többi csoportnak megtalálnia. A mellérendelő összetett mondat fajtáit mondatalkotási feladat során gyakoroljuk. Az alárendelő összetett mondathoz tartozó Learningapps feladatban az utalószó-kötőszó párokat kell megtalálniuk. Komplex gyakorlásra (vagy annak ellenőrzésére) szolgál a második Learningapps feladat: bibliai igeszakaszok mint összetett mondatok elemzése.

A témacsomag tartalmaz egy power point segédanyagot, melyet akkor használhatunk, ha nem rendelkezünk interneteléréssel. A másik segédanyag egy interaktív feladatlap, melyhez szükséges internetelérés és páronként egy-egy laptop vagy tablet. Két LearningApps feladat is a csomag része, az egyik a Szabó Magdához kapcsolódó városokat dolgozza fel, míg a másik az írónő életéhez fűződő adatokból készült rejtvény.

Az adott mű értelmezése; a kapcsolódó irodalmi, történelmi és műveltségi ismeretek mozgósítása és bővítése.

Funkcionális szövegekkel dolgozva a tanulók olyan szövegfajtákkal találkoznak, melyek helyes értése, alkalmazása mind személyes, mind társadalmi boldogulásukhoz szükséges.