ANGOL NYELV

Angol nyelv

 • Összes
 • 10. osztály
 • 11. osztály
 • 5-8. évfolyam
 • 6. osztály
 • 7. osztály
 • 8. osztály
 • 9-12. évfolyam
 • 9. osztály
 • Angol nyelv
 • Témacsomag

A tanulók digitális eszközök segítségével megismerik a Jeruzsálembe való bevonulás történetét, helyszíneit. A Virágvasárnaphoz kapcsolódó angol szavakkal, kifejezésekkel bővítik szókincsüket, fejlesztik az olvasottszöveg-értési készségüket.

Az óraterv célja a bibliai történet feldolgozásán keresztül a szövegértés, az angol múlt idejű igealakok elsajátításának és múlt idejű mondatok alkotásának gyakoroltatása egyéni és csoportmunkában. Az óra végi ellenőrzés egyéni kérdőíves (vagy elektronikus) ellenőrző feladtok formájában történik.

A tanulók Zakeus történetén keresztül gyakorolják a szövegértést, a múlti idejű igealakok, a szövegkohéziót biztosító kifejezések, valamint a névmások használatát. Szerepkártyák segítségével mesélik el a történetet egy-egy szereplő szemszögéből, ami empatikus képességeiket is fejleszti.

A tanuló megismeri a különböző betegségek elnevezését és tanácsot ad azok kezelésére a „should” nyelvtani szerkezet segítségével. „A vakon született ember gyógyulása” bibliai történeten keresztül fejleszti a hallás utáni értését, szociális érzékenységét és erősíti szolidaritását.

A tanulók kooperatív munkaformában dolgozva megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. LearningApps-feladatok segítségével, kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous).

Az óra keretében a tanulók Debrecen és a reformáció témaköréhez kapcsolódó, változatos feladatokon (mozaik, kvíz, idővonal, turistakalauz, feladatkártyák készítése társasjátékhoz) keresztül, csoportmunkában dolgozva fejlesztik nyelvi képességeiket és egyháztörténeti ismereteiket.

Pál apostol levelén keresztül a diákok elmélyítik a melléknevekkel kapcsolatos ismereteiket, triminó segítségével gyakorolják az alap- és középfok alkalmazását, önálló mondatalkotással pedig a melléknevek használatát. A bibliai szöveg alapján fejlesztik a hallott- és olvasottszöveg-értésüket.

A tanulók IKT-eszközök segítségével, csoportmunkában elevenítik fel a Nagyhét napjaira vonatkozó ismereteiket angol nyelven. Az eseményekhez kapcsolódó szavak, kifejezések elsajátítása mellett lehetőség van a ráismerő készség, kreatív gondolkodás, tanulói együttműködés fejlesztésére is.

Az óra során a tanulók fejlesztik a karácsony témaköréhez kapcsolódó szókincsüket, megismerik az ünnephez kapcsolódó jelképeket. A témacsomagban található LearningApps-feladatok a szókincsbővítésben, az olvasott és hallott szöveg megértésének ellenőrzésében segítenek.

Az óraterv az utazás, turizmus, gazdaság, életmód témák szókincsét ismételteti át, főként digitális feladatokon keresztül. A tanulók gyakorolják a mondatszerkezeteket, majd azok segítségével csoportosan prezentációt készítenek, melyet előadás formájában bemutatnak, végül értékelnek.

A témacsomag digitális feladatok segítségével és kooperatív technikák támogatásával fejleszti a szövegértést, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációt. A témacsomag interaktív feladatai a tantárgyi kapcsolódások erősítését, valamint a digitális kompetencia fejlesztését célozzák.

A tanulók az óra keretében Dávid és Jonatán barátságával ismerkednek meg olvasottszöveg-értési feladatokon keresztül. A témacsomag feldolgozása során a barátsághoz kapcsolódó szókincs ismétlése, elmélyítése történik változatos munkaformákban és digitális feladatok segítségével.

A témacsomag célja – egy Luther Márton életéről szóló videó, valamint a hozzá kapcsolódó interaktív feladatok megoldásán keresztül – a reformáció történetének megismerése, a témához kapcsolódó szókincs elsajátítása, valamint a szövegértési, kommunikációs és együttműködési készség fejlesztése.

A témacsomag feldolgozása során a tanulók videó, plakát és egy tinédzser naplóbejegyzései segítségével ismerkednek meg egy angol bibliatábor mindennapjaival. A szóbeli kommunikáció nagy hangsúlyt kap az érvelést fejlesztő és az önálló véleményalkotást célzó feladatokban.

A tanulók egy olvasmányon keresztül megismerkednek Luther életének fontosabb szakaszaival, bővítik a lutheri reformációval kapcsolatos szókincsüket. Emellett kontextusba helyezve átismétlik és elmélyítik a korábban tanult múlt igeidők (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) használatát.