TÉMACSOMAGOK

Matematika

Az óraterv életszerű példákon (református épületek alaprajza, kerületének kiszámítása) és interaktív feladatokon keresztül sajátíttatja el a sokszögekhez és tulajdonságaihoz, illetve kerületük kiszámításához kapcsolódó alapvető fogalmakat.

Az óra keretében a gyerekek merőleges és párhuzamos egyenesek vonalzóval, csúsztatással történő szerkesztését gyakorolják, miközben református építményekhez kapcsolódó, témába vágó feladatokat végeznek el (távolság kiszámítása, ponthalmazok meghatározása).

A kooperatív munkaformákra épülő órán a tanulók egyházi, egyházkerületi, területi eloszlással, oktatással kapcsolatos két adatsor közös elemzését és ábrázolását végzik el oszlop- és kördiagramon, valamint a témához kapcsolódó feladatokat oldanak meg.

A hittan tananyagra építő óra keretében a gyerekek megtanulják, majd csoportmunkában elvégzik különböző mozgó ünnepek időpontjának meghatározását, valamint állandó ünnepek hétvégéhez, esetleg áthelyezett munkanapot igénylő megszervezéshez kötődő időpont-meghatározását.

A témacsomag egyenes arányossági feladatok gyakorlására szolgál. A munka kooperatív tevékenységformákban, differenciált, valamint interaktív feladatok keretében, a témát református templomokkal kapcsolatos adatokhoz kapcsolva zajlik az órán.

Az órán csoportmunkában, változatos tevékenységek (Vasarely-képek, templomkülsők és -belsők elemzése, bongard-feladatok, barkochba) keretében történik meg a sokszögek tulajdonságainak elemzésén és csoportosításán keresztül a divergens és konvergens gondolkodás fejlesztése.

Az órán a tanult síkidomok szimmetriájának vizsgálata református templomokról készült képek segítségével történik. Megvalósítható rendszerező, összefoglaló és gyakorló óraként is. A játékos feladatok célja a készségfejlesztésen túl a templomlátogatás iránti érdeklődés felkeltése is.

A témacsomag sokszínű feladatai lehetőséget biztosítanak a racionális számokkal végzett műveletek, illetve a kapcsolódó főbb fogalmak gyakorlására, a reformáció témakörére alapozva. A többségében csoportmunkára épülő óra alatt az egyéni differenciálás is helyet kap.

Az óra a tanult síkidomok kerület- és területszámítását gyakoroltatja és rendszerezi, miközben megismerteti a gyerekekkel országunk egyik legépebben ránk maradt premontrei kolostorát, amelyet napjainkban református templomként használnak az ócsai hívők.

Az órán változatos munkaformák és feladatok keretében a tanulók különböző, reformátussághoz kötődő statisztikai adatokat ábrázolnak, illetve ezekkel kapcsolatos számításokat (átlag, szórás, százalék kiszámítása) végeznek.

Az óra célja a feladtok megoldása mellett, hogy miközben a diákok gyakorolják a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldásának lépéseit, valós helyzetekhez kapcsolódó feladatokkal találkozzanak, melyek egyházközösségi életük során is előfordulhatnak.

A témacsomag a másodfokú függvények ábrázolásához és jellemzéséhez ad segítséget a GeoGebra alkalmazással. A digitális feladatok segítségével a másodfokú függvény hozzárendelési szabálya, képlete és a függvénytranszformációs lépések közötti kapcsolat mélyíthető el.

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és LearningApps feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a függvény hozzárendelési szabálya közötti kapcsolatot, valamint differenciáltan, két különböző szinten gyakoroltatja a négyzetgyökfüggvények ábrázolását.

Az óra célja az egyszerű sorba rendezési (ismétlés nélküli permutáció) és a kiválasztással történő sorba rendezési (ismétlés nélküli és ismétléses variáció) feladatok értelmezésének elsajátítása, valamint az ismeretek elmélyítése gyakorlati problémák megoldásával.

Az óra célja a halmazok, a halmazok egymáshoz való viszonya, és a halmazműveletek (komplementer, unió, metszet, különbség, szimmetrikus különbség) megismertetése, illetve azok alkalmazása bibliai vagy egyházkerületekkel, egyházmegyékkel kapcsolatos kontextusban.

A gyakorlóórán a tanulók kerettörténetbe (Szegedi Kis István a börtönben) helyezett feladatokat oldanak meg 3 különböző csoportra osztva, majd a részeredmények birtokában egymással együttműködve oldják meg az utolsó feladatot.

A kerettörténetbe (Károli Gáspár biblianyomtatása) helyezett gyakorló feladatokat a tanulók csoportokra bontva oldják meg. A csoportok vezetőt választanak, de minden tanuló felel valamiért (pl. lineáris függvény ábrázolása, a feladat ellenőrzése…). Az értékelés az óra végén közösen történik.

Az óra célja számítások elvégzése derékszögű háromszögekben Pitagorasz tételének és a szögfüggvényeknek a segítségével, illetve ezen keresztül valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.

Az órán többféle bontásban, hol heterogén, hol homogén csoportokban dolgoznak a tanulók. A gyakorló részt követően Kálvin János életéhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk, majd a részeredények birtokában együtt kell megoldást találniuk a záró feladatra.

Készítette KONCSEK ZOLTÁN Évfolyam/Tantárgy: 11. OSZTÁLY, MATEMATIKA Időtartam: 45 perc {{ vc_btn: title=%C3%93raterv+let%C3%B6lt%C3%A9se&color=sky&align=center&css_animation=fadeIn&button_block=true&link=url%3A%252F%252Freftantar.hu%252Fadmin%252Fupload%252FMate_11_evf_21_tmcs_KZ%2520GY.docx%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}Témacsomag leírás A témacsomagban szerepel egy Geogebra alkalmazás használati útmutatóval, mellyel középszinten elvárt...

Read More

A témacsomag a Geogebra alkalmazás és online feladatok segítségével szemlélteti a függvénytranszformációs lépések és a hozzárendelési szabály közötti kapcsolatot, és differenciáltan gyakoroltatja a logaritmusfüggvények függvénytranszformációs lépések alapján történő ábrázolását.

Az óra célja egyszerű exponenciális egyenletek megoldása, a kamatos kamat számításánál kapható egyenlettípusokra. A tevékenységek során a hatvány fogalmának felidézése, a hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése, majd egyszerű exponenciális egyenletek megoldása történik logaritmus alkalmazásával.