TÉMACSOMAGOK

Földrajz

Az óraterv célja változatos munkaformákon és feladatokon keresztül bemutatni a legkisebb kontinens természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait és az elszigetelt földrajzi fekvésből adódó társadalmi, gazdasági és környezeti következményeket.

Az óra keretében a diákok megismerkednek a digitális eszközök alkalmazási lehetőségeivel a földi tér ábrázolásában. A diákok egy virtuális osztálykirándulás egy napját tervezik meg egy kiemelt református városban a Google Earth programjával.

A tanóra játékos feladatokon, diagram- és térképelemzésen keresztül ismerteti meg Bulgária természet- és társadalomföldrajzi jellemzőit a diákokkal. Az ország látnivalóiról és épített örökségéről szóló promóciós videó készítése a digitális kompetencia fejlesztésére is módot ad.

Az óra keretében a frontális bevezetést követően a diákok maguk vonnak le következtetéseket, majd a LearningApps alkalmazás segítségével saját eszközeiket használva mélyítik el a tanultakat, végül a megismert fogalmak közös rögzítésével gyakorolják a vázlatkészítést.

Az óraterv interaktív feladatokon keresztül ismerteti meg a tanulókat Svájc természeti jellemzőivel, erőforrásaival és a magashegyi gazdálkodás jellemzőivel, az ország sajátos történelmi múltjával (reformáció, semlegesség) és társadalmi sajátosságaival.

Az Aral-tó környéke éghajlati és domborzati jellemzőinek meghatározása, valamint a tó pusztulásához vezető okok feltérképezése digitáliseszköz-használatra épülő, változatos tevékenységeken keresztül (képregény, gondolattérkép, idővonal, készítése) történik.

A tanóra interaktív feladatok, gondolattérkép segítségével, differenciált csoportmunka keretében készíti elő egy szabadon választott kunhalom kataszterezését, és ennek alapján egy képzeletbeli „mini-tanösvény” elkészítését.

Az téma feldolgozása segít megismerni és rendszerezni a Kárpát-medence kun földrajzi, történelmi emlékeit, erősíteni a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetünkhöz való kötődést, és felismerni a kunok szerepét a magyarországi reformációban.

Az óra célja, hogy megismertesse a diákokkal a hazánkhoz hasonló történelmi hátterű, mára dinamikusan fejlődő balti köztársaságokat, melyek gyakori célpontjai a felsőoktatásban tanuló ösztöndíjasoknak. A finn mellé felzárkózó észt oktatási rendszerre külön is érdemes odafigyelnünk.

Az óra interaktív játékok, csoportos információkeresés, grafikon- és térképelemzés segítségével ismerteti meg a tanulókat a hazai kisebbségekkel, vezeti rá őket a kisebbség, nemzetiség és etnikum közti különbségre, és elemezteti velük a haza cigányság helyzetét.

A saját mobileszközök segítségével elvégzett feladatokon keresztül az diákok megismerik a határon túli magyarság elhelyezkedését, demográfiai jellemzőit, kulturális központjaikat, gyakorolják az információkeresést és -szűrést, valamint a tömör fogalmazást és az előadást.

A természetismeret óra keretében a diákok a könyvtári források (atlaszok, térképek, szépirodalmi művek) felhasználásával egészítik ki a tanteremben már megszerzett tudásukat hazánk vízrajzáról, majd ismereteiket LearningApps feladatok megoldásával mélyítik el.