Komplex – nem tantárgyi – tanulásszervezési formák

A Református Tananyagfejlesztő Csoport egyik találkozóján került elő az ötlet, miszerint jó lenne olyan anyagokat is fejleszteni s bemutatni, melyek nem köthetők egy-egy konkrét tantárgyhoz – hanem tantárgyköziek, tantárgyakon átívelőek – s nem feltétlenül a tankönyvben/tanmenetben meghatározott témát dolgoznak fel, hanem a valóságból merítenek. Például egy aktuális helyi problémát járnak körbe sokféle szempontból, komplexen, elidőzve, elmélyülten.

Az alább bemutatott modulok megírását megelőzte egy kiválasztási és felkészítési folyamat. Első lépésként felhívásban közzétettük, hogy olyan iskolákat várunk a komplex anyagok fejlesztésében való részvételre, akiknek már van némi tapasztalata ezen a téren. Kértük, hogy motivációs levelükben indokolják meg, miért vennének részt a pályázatban, s legalább két kollégájukat ajánlják.

Több intézmény is jelezte részvételi szándékát, vállalva „Victor András, Saly Erika, Bárdi Árpád: Komplex tanulásszervezési formák (Pedagógiai koncepció, fogalmi tisztázás)” c. anyagának megismerését (melyre a fejlesztés épül), valamint a felkészítő képzésen való részvételt. Az egynapos képzésen végül hét iskola pedagógusait készítettük fel a modulírásra 2018 őszén, majd a mentori segítséggel megszületett modulterveket 2019 tavaszán ki is próbálták a nyertes iskolák.

Az alábbiakban – a fent említett pedagógiai koncepcióra építve – mintaként bemutatjuk a fejlesztésben résztvevő iskolák 12 kidolgozott, kipróbált, s a tapasztalatok beépítésével módosított komplex tanulásszervezési modulját: 3 erdei iskolai programot, 3 témanapot/témahetet, 4 projektet, 2 kutatás alapú tanulási modult. A rövid bemutatást kiegészíti minden egyes modulnál a QR-kódok mögött elhelyezett bővebb tartalom (modulleírás, mellékletek, fotótár), mely az adaptálást segítheti.

A célunk az, hogy kedvet csináljunk másoknak is ahhoz, hogy tervezzenek meg s építsenek be iskolájuk éves tervébe hasonló komplex tanulásszervezési alkalmakat. Például úgy, hogy az itt bemutatott modulokat szabadon adaptálják az iskolájuk adottságaihoz, a megvalósító pedagógusok és gyerekek érdeklődéséhez, a helyi értékekhez. Bátorítunk mindenkit, hogy nyugodtan térjen el a leírtaktól, hiszen ezek a modulíró kollégák is eltértek olykor az eredeti tervektől, ha a körülmények úgy kívánták.

Tervezzük, hogy a jövőben akkreditált képzéseken is segítjük a kollégákat a komplex tanulásszervezés előnyeinek megismerésében, megvalósítási módszereinek begyakorlásában, hogy minél több iskola merje a valóságra építve, rendszergondolkodásra ösztönözve, komplex módon segíteni a gyerekek tanulási folyamatát.

Saly Erika és Victor András
a fejlesztési program szakmai vezetői
és jelen füzet szerkesztői

Cím: Komplex – nem-tantárgyi – tanulásszervezési formák
Kiadja: Magyarországi Református Református Tananyagfejlesztő Csoport, Budapest, 2019.
Szerkesztette: Saly Erika, Victor András
Olvasószerkesztő: Dávid Andrea
Tördelés, nyomdai előkészítés: Rezessy Szabolcs
ISBN: 978-615-5834-06-6

Lapozzon bele a kiadványba

FEJEZETEK

Témanap

A témanap a fáról szól, amely az élet egyik legfontosabb eleme a bölcsőtől a koporsóig. Velünk van, elkísér bútorokban, hangszerekben, tárgyakban, lélegzésben. Annyira megszokott a jelenléte, hogy észre se vesszük. Ezért tartjuk fontosnak erre felhívni a gyerekek figyelmét és így környezettudatos szemléletüket alakítani.

Ezen a napon, illetve a napra való felkészülés során a gyerekek nagyon sokat fognak tanulni a fákról, a fákon élő állatokról, a fák alatt élő növényekről, a fák hasznáról, bibliai szerepéről és mindarról, ami a fákkal kapcsolatos. A témanapon a gyermeki kíváncsiságra, a különböző érdeklődési körökre, a korosztályra jellemző játékosságra építünk.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 12. oldalán

 

Vissza az oldal elejére.

Kutatás-alapú tanulás

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára. Az önálló kutatást felsősöknek hirdetjük, de örömmel vesszük az alsósok jelentkezését is. A két napos zárórendezvényen az egész iskola részt vesz.

A Tudásvásár formailag az amerikai és délkelet-ázsiai iskolákban már nagy hagyományokkal rendelkező Science Fair Day programot veszi alapul, tartalmát tekintve a kutatásalapú tanulás elméleti modelljére épül.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 44. oldalán

 

Vissza az oldal elejére.

Témanap – Témahét

3 napos témahét felső tagozatosoknak – Mátyás királyról már gyermekként sokat hallanak a tanulók, nagy az érdeklődésük a téma iránt. Erre építve célunk megmutatni, hogy mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez – nem csak az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 14. oldalán

 

Vissza az oldal elejére.

Témanap

A természetben megjelenő szimmetria bámulatos, gyönyörű jelenség. Évszázadokon át filozófusok, csillagászok, matematikusokat, művészek, építészek és fizikusok kutatták titkait. (forrás: http://ecolounge.hu/vadon/termeszetes-szimmetria)

A 3 napos témahét keretében a szimmetria témakörében tartunk sokszínű foglalkozásokat felső tagozatos tanulók számára. A tanulók egyéni választás alapján vesznek részt egy-egy foglalkozáson. Az előkészítés, értékelés osztálykeretben történik.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 16. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Projekt

Mátyás életéről, korának kulturális örökségeiről, sajátosságairól, tudományterületeiről és művészetéről, valamint irodalmi és zenei sajátosságairól szól a projekt. A tanév második félévében „Mátyás kori lakóparkot” létesítettünk, mely a projekt produktuma. Az elkészült lakópark iskolánk új közösségi tere lett. A projekt megvalósításában közel 100 felső tagozatos diák vett részt.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 32. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Kutatás alapú tanulás

„A kíváncsiság dicsérete” keretében diákjaink megismerkedhetnek az önálló kutatás módszereivel, sajátosságaival, saját élményt szerezve az ilyen típusú tevékenységről. Célunk, hogy a tehetséges diákok lépjenek ki az iskolai keretekből, kapjanak kedvet és ösztönzést az önálló kutatáshoz. A diákok saját kutatási témájukon dolgoznak szinte egész évben mentortanár segítségével, egyénileg vagy csoportosan. Tanév végén iskolai minikonferencián számolnak be eredményeikről iskolatársaik és külső szakemberek előtt. Az egyéni kutatók pályázhatnak a TUDOK konferenciára, ez lehetőség akár egy kutatói életpálya elindítására.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 46. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Projekt

A projektben az iskola alsó tagozatos tanulói ismerkednek a beporzók szerepével – közülük a házi méhhel – és a mézzel. A produktum (virágoskert) megvalósítása közben nagy szerepet kapnak a gyakorlati tevékenységek: meglátogatunk egy helyi méhészt, piacra megyünk, kézműveskedünk, mézeskalácsot sütünk, megismerkedünk az ültetendő virágokkal. A projektben helyet kapnak rendhagyó hittanórák, valamint a méhek életéről szóló előadások, kisfilmek.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 38. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Projekt

Projektünkben egy olyan kezdeményezést mutatunk be, mely reményeink szerint hozzájárul az alsó-felső tagozat átmenetének megkönnyítéséhez. Tapasztalataink szerint hatalmas szakadék lehet a két tagozat között, melyet a gyerekek egy része negatívan él meg. Kikerülnek a tanítók óvó-védő „szárnyai” alól, a felső tagozatban több szaktanár egyéniségéhez, követelményeihez kell igazodniuk.

Projektünk lényege, hogy a negyedik és az ötödik évfolyamos tanulókat közös feladatokba bevonva elősegítsük a két korosztály együttműködését, a csoportokon belüli kooperáció fejlődését. A projekt megvalósítása igényli a tanítók és a szaktanárok összefogását. Kiemelten figyelünk a differenciálásra is, az eltérő feldolgozási idő és módszerek mentén.

A projekt során lehetőség nyílik arra, hogy a negyedikes tanulók megismerkedjenek a felső tagozaton tanító tanárokkal, illetve a tanárok a leendő tanítványaikkal. Minderre játékos formában, újszerű tanulási formák segítségével, korszerű eszközök használatával kerülhet sor.

A projekt témája a református írónő, Szabó Magda: Tündér Lala című regényének komplex feldolgozása.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 36. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Erdei iskola

4 napos erdei iskolánk helyszíne a Mátra, a harmadik évfolyammal jártunk ott. Célunk volt, hogy a gyerekek minél több saját élményen keresztül ismerjék meg a Mátra élővilágát, emellett rengeteg játékon keresztül fejlesszük az együttműködési és egyéb szociális készségeiket. Az alábbi program-összeállítás a feltöltött mellékletek segítségével akár egy az egyben megvalósítható, mint erdei iskola.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 26. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Erdei iskola

Az erdei iskola leírása 5 nap programját foglalja össze, amelynek témája a víz, helyszíne a Dunaszigeti Erdei Iskola, résztvevői 4. évfolyamos tanulók. A programok között szerepel – többek között – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség vizsgálat, tudományos játszóház. A program adaptálása jó lehetőség az alábbi célok megvalósítására:

  • Közösségformálás és elengedés (négy éve együtt van az osztály….ez a negyedik közös erdei iskola)
  • Szemléletformálás, környezettudatos gondolkozás alakítása, a környezettel való harmonikus együttélés formálása.
  • Rendszerszemlélet megfigyelése (a teremtett világ egy rendszer, amiben minden mindennel összefügg) Ebben hol az én helyem? Mi az én feladatom?
  • A vízháztartás, a víz körforgásának megfigyelése, megtapasztalása
  • Személyiségformálás, érzelmi formálódás (hit, rácsodálkozás, öröm, boldogság, elengedés…. megélése)
  • Megfigyelés, megtapasztalás….gondolkozás….az eddigi tudás bővítése….tanulás
  • Önellátásra törekvés alakítása

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 24. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Erdei iskola

5 napos erdei iskola programunk során a Mátrába látogattunk el egy hatodikos osztállyal. Fő célunk a cserebogárfajoknak, és az ipolytarnóci leletegyüttes élővilágának és természeti környezetének megfigyelése volt. Céljaink között szerepelt a közösségi és egyéni szociális készségek fejlesztése, ezt szolgálták a programok különböző csoport-formációkban történő megvalósítása és az önreflexiós gyakorlatok. Programunkat színesítette a batikolás, szörpkészítés, kürtőskalácssütés, bányamúzeum. Az erdei iskola programot számos előkészítő foglalkozás előzte meg, ahol a „Cserebogár” és „Mátra” témát jártuk körbe biológiai, irodalmi, zenei, matematikai szempontokból.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 22. oldalán

Vissza az oldal elejére.

Projekt

A szabadulószobák lényege, hogy egy 6-8 főből álló csapatot kötött időre bezárnak egy szobába, ahonnan főként logikai és ügyességi feladatok elvégzésén keresztül lehet kijutni. A csapattagoknak a szabaduláshoz együtt kell dolgozniuk.

9. évfolyamos diákok állítottak össze egy olyan szabadulószobát az iskola egy eldugott helyiségében, amelynek témája iskolatörténeti vonatkozású és a „szabaduláshoz” természettudományos ismeretek felhasználására, logikai készségekre van szükség.

 

A modul rövid összefoglalója megtalálható a kiadvány 34. oldalán

Vissza az oldal elejére.