Új irodalom érettségi követelmények

A 2023/24-es tanévben kerül bevezetésre a megváltozott felépítésű érettségi. A középszintű magyar írásbeli érettségin a gyakorlati szövegalkotás helyett egy irodalmi feladatlapot kell kitölteniük a vizsgázóknak.

Az alábbi összeállítás az új feladatlaphoz szükséges elsajátítandó ismereteket összegzi, és segít a begyakorlásukban tanulókártyák segítségével.

A feladatlap sikeres kitöltéséhez szükség van:

  • Irodalmi alapfogalmak ismeretére.
  • Az irodalomtörténeti korok és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak ismeretére.
  • A meghatározó (főleg magyar) szerzők felismerésére.
  • A legfontosabb művek ismeretére.

Korszakválasztó

Antikvitás - irodalmi szerzők

Általános információk a korszakról

Az ókori görög és római művelődés egésze. Az ebben a korszakban élt művészek alkotásai a mai napig inspirációként szolgálnak az utókor számára.

Homérosz

A „vak énekmondó”. Eposzai, az Iliász és az Odüsszeia miatt a legnagyobb hatású görög szerző.

MEMORITER: Odüsszeia (1. versszak)

Anakreón

Görög költő, verseinek legfőbb témái a bor, mámor és a szerelem.

MEMORITER: Gyűlölöm…

Szophoklész

Görög drámaíró, tragédiáit a mai napig színre viszik.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Antigoné

Catullus

Római költő, kedvelt témája a szerelem.

MEMORITER: Gyűlölök és szeretek…

Horatius

Római szerző, alapelvei: Carpe diem!” („Ragadd meg a napot!”) és „Aurea mediocritas” („Arany középút”). Ódái nagy hatással voltak a későbbi korok művészeire, különösképpen a klasszicista költőkre és gondolkodókra.

Vergilius

A „pogány szent”. Eklogái (pásztorkölteményei) és eposza, az Aeneis miatt az egyik legnagyobb hatású római szerző.

Középkor és Biblia- irodalmi szerzők

Általános információk a korszakról

A középkori irodalom egyházi és világi irodalomra osztható. Az egyházi irodalom elsődleges forrása a Biblia, a középkori világi irodalomra példa a lovagi líra mellett a vágánsköltészet.

Magyar nyelvemlékek

A legrégebbi magyar nyelvemlék a Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül keletkezett), ami egy latin temetési prédikáció szabad fordítása. A Pray-kódexben található.

Az első magyar nyelven fennmaradt vers az Ómagyar Mária-siralom. A Leuveni kódexben található.

MEMORITER: Halotti beszéd és könyörgés

MEMORITER: Ómagyar Mária-siralom

A Biblia

Jelentése: könyvek. A keresztyénség Isten által sugalmazottnak tartja a Bibliát. Két részre osztható: Ószövetségre és Újszövetségre.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Ószövetség (részletek)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Újszövetség (részletek)

Dante Alighieri

Az itáliai irodalom legnagyobb alakja. Világhírű műve az Isteni színjáték, témája Dante túlvilági utazása. Három helyszíne: a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Isteni színjáték – Pokol (részletek)

François Villon

A költőlegenda. A vágánsköltészet legjelesebb képviselője. Kedvelt versformája a ballada, erre példa: Jó tanítás balladája a rossz életűeknek.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: A nagy testamentum (részletek)

Reneszánsz és barokk- irodalmi szerzők

Általános információk a korszakról

Reneszánsz jelentése: ‘újjászületés’. Korstílus, amelyben az ember áll a középpontban. A reneszánsz művészek elfordultak a középkori gótikától, és új művészeti stílust alkottak. Eszményüknek az ókori görög és római (antik) művészetet tekintették. A középkortól eltérően a művészek érdeklődése a látható, e világi élet fordult, és nem maradtak névtelenek, műveiket kézjegyükkel látták el.

A barokk jelentése: ‘különös, szokatlan’. Korstílus, amelyben a reneszánsz letisztult, szimmetriára épülő stílusát felváltja a pompa, túldíszítettség és a monumentalitás. Az emberközpontú világképet felváltja a tapasztalaton túli világ. A barokk szerzők műveltségeszménye a reneszánszhoz hasonlóan az antikvitás marad, az antik szerzőket továbbra is követendő példaként tartják.

Giovanno Boccaccio

Itáliai reneszánsz szerző, fő műve a 100+1 történetből álló novelláskötet, a Dekameron.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Dekameron, Első nap 3. novella

William Shakespeare

„The Bard”. Világhírű reneszánsz drámaíró, színháza a londoni Globe. Vígjátékokat, királydrámákat és tragédiákat írt.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Romeo és Júlia

VAGY

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Hamlet

Janus Pannonius

Magyar reneszánsz költő. A magyar irodalom történetének első név szerint ismert költőegyénisége. Latinul írta költeményeit. Elégiáival és epigrammáival ismerkedünk meg tanulmányaink során.

MEMORITER: Pannónia dicsérete

Balassi Bálint

Magyar reneszánsz költő, a magyar nyelvű irodalom első nagy klasszikusa. Istenes, szerelmes és vitézi verseiről ismert.

MEMORITER: Egy katonaének (részlet)

MEMORITER: Adj már csendességet… (részlet)

Zrínyi Miklós

Magyar barokk költő és hadvezér, horvát bán. Fő műve egy barokk eposz, a Szigeti veszedelem, melynek főhőse a költő dédapja.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Szigeti veszedelem (részletek)

Mikes Kelemen

Fiktív leveleiről ismert barokk szerző. Legfontosabb munkája a 207 fiktív levelet tartalmazó Törökországi levelek.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Törökországi levelek (1., 37., 112.)

Felvilágosodás- irodalmi szerzők

Általános információk a korszakról

A felvilágosodás egy filozófiai, kulturális és tudományos mozgalom. Stílusirányzatai: a klasszicizmus és a szentimentalizmus.

A klasszicizmusra az arányosság, szabályosság, a mértéktartás, és az antik minták követése volt jellemző. A műfajok közül a tragédiát, az eposzt és az ódát tartotta a legmagasabb rendűnek.

Molière

A francia klasszicista dráma legfontosabb alakja, komédiaíró.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Tartuffe

VAGY

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: A fösvény

Csokonai Vitéz Mihály

Egyik legnagyobb hatású költőnk. Költészetében keveredett a rokokó, a klasszicizmus, a szentimentalizmus és a népiesség.

MEMORITER: Tartózkodó kérelem

MEMORITER: A Reményhez

Berzsenyi Dániel

A „niklai remete”. Költészete a klasszicizmus és a romantika jegyeit egyaránt mutatja. Horatius hatása egyértelműen felfedezhető költészetén. Elégiáival és ódáival ismerkedünk meg tanulmányaink során.

MEMORITER: Osztályrészem (1. versszak)

MEMORITER: A közelítő tél (1. versszak)

MEMORITER: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)

Kazinczy Ferenc

A kor magyar irodalmának szervezésében létfontosságú szerepet vállalt, levelezését Széphalomról vezette. A nyelvújítás legfőbb alakja, fontos műve a Tövisek és virágok epigrammasorozat.

Romantika - irodalmi szerzők

Általános információk a korszakról

Korstílus, amely művészeteszménye alapvetően szembemegy a klasszicista művészetfelfogással. Gyakorlata szakít az antik minták követésével. Felfogása szerint a művész átlagon felüli tehetséges alkotó, akinek tevékenységét az egyediség és a művészi szabadság határozza meg (zsenikultusz). Nem törekszik a tökéletességre, és kedveli a töredékességet (romkultusz) és a szabálytalanságot. A romantikus művészek tudatosan keverik a műfajokat, akár a műnemeket is. A romantikában általánosan megjelenített tapasztalat az elvágyódás (más helyre, más időbe stb.).

Kölcsey Ferenc

1823. január 22-ére keltezte a Himnuszt, a nemzeti imádságunkat, ezért minden évben ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.

MEMORITER: Himnusz

MEMORITER: Zrínyi második éneke

Katona József

Magyar romantikus drámaíró, fő műve a Bánk bán.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Bánk bán

Vörösmarty Mihály

Egyik legfontosabb szerzőnk. Mindhárom műnemben maradandót alkotott.

MEMORITER: Szózat

MEMORITER: Gondolatok a könyvtárban (részlet)

MEMORITER: Előszó (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Csongor és Tünde

Petőfi Sándor

Az egyik legnagyobb hatású költőnk. Rövid életútja ellenére teljes életművet hagyott maga után.

MEMORITER: A bánat? egy nagy oceán…

MEMORITER: Fa leszek, ha…

MEMORITER: A XIX. század költői (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: A helység kalapácsa (részlet)

Jókai Mór

A nemzet nagy mesemondójaként a 1848-1849-es szabadságharc után regényeivel a nemzetvigasztaló szerepét töltötte be a magyar irodalomban.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: A huszti beteglátogatók (novella)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Az arany ember

Arany János

Az 1848-1849-es szabadságharc után a nemzet költője.

MEMORITER: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)

MEMORITER: A walesi bárdok

MEMORITER: Epilógus (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Toldi estéje

Madách Imre

Magyar romantikus drámaíró. Fő műve Az ember tragédiája.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Az ember tragédiája

Realizmus és modernizmus - irodalmi szerzők

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek)

Henrik Ibsen: A vadkacsa

Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva

Mikszáth Kálmán

Jókai Mór mellett a magyar irodalom legolvasottabb írója. Elismertségét két novelláskötet, A tót atyafiak és A jó palócok hozta meg.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Beszterce ostroma

20. századi magyar irodalom - irodalmi szerzők

20. századi magyar irodalom

A modernséget a magyar irodalmi hagyomány szimbolikusan a Nyugat (1908–1941) folyóirat megjelenéséhez köti. A Nyugat legfontosabb feladatának a kortárs magyar irodalom művészileg legigényesebb alkotóinak összefogását tekintette. A folyóirat több mint három évtizedes működése alatt egymást követő nemzedékeknek biztosított publikálási lehetőséget.

MEMORITEREK

Áprily Lajos: Március (részlet)

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet)

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!

Szabó Magda: Az ajtó

Ady Endre

Ady a Nyugat-kánon egyik legfontosabb szerzője, a folyóirat indulásától annak főmunkatársa. Szemléletét a magyar nemzeti-történelmi, valamint a református és ótestamentumi hagyományokhoz való kötődés határozta meg.

MEMORITER: Góg és Magóg fia vagyok én…

MEMORITER: Kocsi-út az éjszakában

Babits Mihály

A Nyugat nagy nemzedékének egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb szerzője.

MEMORITER: A lírikus epilógja

MEMORITER: Jónás imája

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Jónás könyve

Kosztolányi Dezső

A líra, a széppróza, a fordítás és az esszéírás területén is a nyugatosok egyik legkiemelkedőbb szerzője. Egész életművet átszövi a játékosság, a gyermeki látásmód és a mulandósággal való, nem tragikus szembenézés igénye.

MEMORITER: Hajnali részegség (részlet)

Herczeg Ferenc

A Horthy-korszak legnépszerűbb írója. Az élet kapuja című regénye alapján irodalmi Nobel-díjra jelölték.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Az élet kapuja

Móricz Zsigmond

A Nyugat jelentős prózaírója. Művészete kapcsolódik a Jókai és Mikszáth képviselte anekdotikus hagyományhoz.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Úri muri

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Tragédia

József Attila

Életműve a 20. század alaptapasztalatainak és kérdéseinek költői megnyilatkozása. Hatása meghatározó a későbbi költőnemzedékekre.

MEMORITER: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet)

MEMORITER: Óda (részlet)

Radnóti Miklós

Életműve egyaránt része a magyar kultúrának és a holokauszt irodalmának.

MEMORITER: Hetedik ecloga (részlet)

Örkény István

A magyar groteszk próza megteremtője. Tanulmányainkban az egyperces novelláival foglalkozunk.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: Tóték